Timo Lehtonen Elämänkokemus

Seta ry:n hampaissa - Professori Tapio Puolimatka

Jyväskylän yliopiston professori Tapio Puolimatka on joutunut taas ”suvaitsevien” ihmisten hyökkäyksen kohteeksi! Nyt suvaitsemattomuutta Puolimatkaa kohtaan ei osoita yksi luonnollinen henkilö, vaan yhdistys nimeltä Seta ry.

Lainauksia yhdistyksen Seta ry:n verkkosivulta:
”…Kunniarotta-antipalkinnon sai Jyväskylän yliopiston professori Tapio Puolimatka. Kunniarotta-antipalkinnolla Seta nuhtelee julkisesti tahoa, joka on esittänyt syrjiviä mielipiteitä seksuaali- tai sukupuolivähemmistöistä tai harjoittanut syrjintää.”
”Kunniarotta-antipalkinnon saanut Tapio Puolimatka on Jyväskylän yliopiston kasvatuksen teorian ja tradition professori, joka on julkisuudessa ottanut voimakkaasti kantaa tasa-arvoista avioliittolakia vastaan.
Puolimatkan tieteellisten lähteiden käyttöä on kyseenalaistettu monilta tahoilta. Puolimatka on henkilökohtaista agendaansa ajaessaan käyttänyt toistuvasti tieteellistä auktoriteettiaan ja asemaansa Jyväskylän yliopiston professorina. Niin sanottujen perinteisten perhearvojen puolesta puhuessaan Puolimatka tuo usein esiin lasten hyvinvoinnin, vaikka hänen näkemyksiään ovat vastustaneet useat kasvatustieteen asiantuntijat.”
http://seta.fi/asiallisen-tiedon-omena-finlaysonille

Seta ry:n verkkosivulta 3.7.2015 poimittua:
1 ”Asiallisen tiedon omenan vastapainona Seta nuhtelee Kunniarotta-antipalkinnolla julkisesti sellaisia henkilöitä tai yhteisöjä, jotka ovat toiminnallaan ylläpitäneet seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää tai muuten vaikeuttaneet seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten elämää.”
2 ”Setan toimintaa ohjaavat arvot - Setan keskeiset arvot ovat ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus, tasa-arvo sekä hyvinvointi ja ihmisten monimuotoisuuden arvostus. Seta ry on sitoutunut toiminnassaan edistämään yhteiskunnan kehittymistä arvojensa suuntaan… Setan tavoitteena on moninainen ja syrjimätön yhteiskunta, joka perustuu kaikkien yksilöiden keskinäiseen kunnioitukseen.”
http://transtukipiste.fi/arvot-ja-toimintaperiaatteet

Seta ry:n 27.6.2015 julkaiseman uutisen perusteella voidaan todeta, että mm. Raha-automaattiyhdistyksen, opetusministeriön ja kuntien tuella toimivan Seta ry:n julkaiseman virallisen kannan mukaan Jyväskylän yliopiston professori Tapio Puolimatka on Seta ry:n julkisen ilmoituksen mukaan joko
1) esittänyt syrjiviä mielipiteitä seksuaali- tai sukupuolivähemmistöistä; tai
2) harjoittanut syrjintää.

Tiedoksi: Seta ry ei ole verkkosivuillaan perustellut millään tavalla
1) minkälaisia ja missä esitettyjä ovat ne syrjivät mielipiteet, joihin perustuen Seta ry nuhtelee julkisesti Puolimatkaa Kunniarotta-antipalkinnolla;
2) mihin perustuen ja millä tavalla Tapio Puolimatkan esittämät mielipiteet ovat Seta ry:n näkemyksen mukaan syrjineet seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjä;
3) mihin perustuen ja millä tavalla Puolimatka on Seta ry:n näkemyksen mukaan harjoittanut syrjintää.

Ellei Seta ry pysty osoittamaan todeksi edellä tarkoitettua väittämäänsä, jonka mukaan Tapio Puolimatka on esittänyt syrjiviä mielipiteitä seksuaali- tai sukupuolivähemmistöistä tai harjoittanut syrjintää, niin siinä tapauksessa Seta ry on voinut yhdistyksenä syyllistyä rikoslain (39/1889 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001) tarkoittamaan kunnianloukkaukseen.

Pyydän lukijoita selvittämään, ovatko Seta ry:n toimintaa tukeneet Raha-automaattiyhdistys, opetusministeriö ja kunnat organisaatioina samaa mieltä Seta ry:n kanssa Jyväskylän yliopiston professori Tapio Puolimatkaan kohdistuneesta Seta ry:n julkaisemasta julkisesta nuhtelusta.

Lainauksia Setan verkkosivuilta:
”Seta on ihmisoikeusjärjestö. Sen tavoitteena on yhteiskunnan kokonaisvaltainen muutos, jotta ihmisoikeudet ja hyvinvointi toteutuvat Suomessa ja kansainvälisesti riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.”
”Haluamme yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutuvan”
”Haluamme, että jokaisen ihmisoikeudet toteutuvat kaikilla elämänalueilla.”
”Toimintamme perustuu solidaarisuudelle ja yhdenvertaisuudelle”
”Ihmisoikeuksien edistäminen jokaiselle on kaikkien etu”
”Edistämme sellaista yhteiskunnallista keskustelua, jota käydään toisia kunnioittaen”
”Setan toiminta perustuu solidaarisuudelle ja yhdenvertaisuudelle.”
”Setan tarkoituksena on edistää tasavertaisuuden, ihmis- ja perusoikeuksien sekä hyvinvoinnin toteutumista riippumatta ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.”

Katso video ja lue: Miten sukupuolineutraali ajattelu murentaa yhteiskuntaelämän perustaa
Tapio Puolimatka - Aito avioliitto -seminaari - Heureka 28.3.2015.
Videoesityksen tuosta näet videon kohdasta noin 1:23:00 https://www.youtube.com/watch?v=ikZGn30EgVk
Esityksen kirjallisen materiaalin löydät osoitteesta http://www.aitoavioliitto.fi/materiaalit

Tapio Puolimatka:
Artikkeleita ja kolumneja: http://www.tapiopuolimatka.net/8
Tutkielmia, artikkeleita ja kolumneja: Muut kirjoittajat http://www.tapiopuolimatka.net/9
Videoita: http://www.tapiopuolimatka.net/19
Julkaisut: http://www.tapiopuolimatka.net/4
Tutkimuspyyntö Jyväskylän yliopistolle ja rehtorin päätös: http://www.tapiopuolimatka.net/tutkimuspyynto-jyvaskylan-yliopistolle-ja-rehtorin-paatos

Lilja Tamminen, suunnittelija, poliitikko ja yrittäjä (Helsingin kaupungin vihreä luottamushenkilö, HKL-liikenne­laitoksen johtokunnassa ja Helsingin tietotekniikkajaoston varajäsen) on kirjoittanut Tapio Puolimatkaa koskien 24.4.2014 seuraavaa ”Asiantuntijalausunto homoliitoista eduskunnalle on epätieteellistä puppua”
http://liljat.fi/2014/04/asiantuntijalausunto-homoliitoista-epatieteellista-puppua/

Lilja Tammisen kirjoitus 26.11.2014 ”Kommentti avioliittolakikeskusteluun” http://liljat.fi/2014/11/kommentti-avioliittolakikeskusteluun.

Huomautus: Lilja Tamminen oli ehdokkaana eduskuntavaaleissa 2015.

Tapio Puolimatkan kirjoittama teos:
Lapsen ihmisoikeus: oikeus isään ja äitiin
http://www.nettikirjakauppa.com/lapsen-ihmisoikeus-oikeus-isaan-ja-aitiin.html
http://luettelo.helmet.fi/record=b2170545~S9*fin

Kukin lukija tehköön itse edellä esitetyn perusteella oman objektiivisen johtopäätöksensä siitä miten suhtautuu professori Puolimatkan kirjoittamien tekstien sisällön sanomaan ja toisaalta siihen miten suhtautuu Puolimatkan kirjoittamien tekstien sanomaa vastaan hyökänneiden(!) ihmisten kirjoittamien tekstien sanomaan.

Sanonta ”Kyllä kansa tietää” pätee tässäkin asiassa!

Eduskunnan lakivaliokunnan päätösehdotus eduskunnalle 20.11.2014: ”…lakivaliokunta ehdottaa, että kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset hylätään.”
https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=lavm+14/2014

Eduskunnan lakivaliokunnan mietintöön 14/2014 vp vastalauseen jättäneet kansanedustajat Jani Toivola /vihr, Mikael Jungner /sd, Suna Kymäläinen /sd, Johanna Ojala-Niemelä /sd, Aino-Kaisa Pekonen /vas, Jaana Pelkonen /kok, Kristiina Salonen /sd ja Stefan Wallin /r väittivät vastalauseessaan, että nykyinen lainsäädäntömme on syrjivä. He antoivat ymmärtää, että voimassa oleva avioliittolaki olisi syrjivä, mutta he eivät ole kuitenkaan osoittaneet kantaansa todeksi.

Lakivaliokunta oli mietinnössään 14/2014 vp asiasta eri mieltä: Nykyinen oikeustila ei ole perustuslain tai Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen. Perustuslakivaliokunta ei ole aikaisemmassa lausuntokäytännössään pitänyt avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen välisiä eroja perustuslain vastaisina, vaan se on katsonut niiden mahtuvan lainsäätäjälle kuuluvien harkintarajojen sisälle. Nykyisen tulkinnan mukaan myöskään Euroopan ihmisoikeussopimuksesta tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännöstä ei seuraa jäsenvaltioille velvollisuutta säätää samaa sukupuolta olevien avioliittoa.

Pidän lakivaliokunnan mietinnössä14/2014 vp esitettyä kantaa syrjintäasiassa pätevämpänä, kuin edellä mainittujen kahdeksan kansanedustajan kantaa. Tuollaisessa ristiriitatilanteessa olisi ehdottomasti pitänyt pyytää lakimuutokseen sekä lakimuutoksen vaikutuksesta avioliittolakiin perustuslakivaliokunnan lausunto.

Avioliittolaista tulee syrjivä, ellei muutoslakia 156/2015 (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150156) kumota!

Avioliittolaissa olevasta säännöksestä ”sisarukset ja puolisisarukset eivät saa mennä keskenään avioliittoon” johtuen avioliittoon keskenään haluavista velipuolista kumpikaan ei olisi avioliittolain edessä ihmisenä yhdenvertainen kolmannen miehen kanssa, koska tuo kolmas mies saisi mennä avioliittoon kumman tahansa velipuolen kanssa, mutta velipuolet eivät saisi mennä keskenään avioliittoon.

Jos kaksi miestä saa mennä keskenään avioliittoon 1.3.2017, niin mikä on hyväksyttävä syy avioliittolaissa säädetylle avioliiton esteelle, joka estää tuolloin miespuolisten puolisisarusten (velipuolet) avioliittoon menemisen keskenään? Jos hyväksyttävää syytä tuollaiselle avioliiton esteelle ei ole, eikä muutoslakia 156/2015 kumota ennen 1.3.2017, niin avioliittolaista tulee silloin syrjivä.

Sukupuolineutraaliin avioliittolakiin tähtäävä muutoslaki 156/2015 on viisasta kumota!

Muutoslain 156/2015 kumoaminen on mahdollista, mikäli allekirjoitat muutoslain kumoamiseen tähtäävän kansalaisaloitteen.

Muutoslain kumoamiseen tähtäävä kansalaisaloite on saanut 3.7.2015 kannatusilmoituksia jo yli 36 500 (https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1175)!

Voit allekirjoittaa kannatusilmoituksen joko paperilomakkeella tai sähköisesti.

Lisätietoa löytyy osoitteesta http://www.aitoavioliitto.fi/kansalaisaloite.html

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

10Suosittele

10 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat