Timo Lehtonen Elämänkokemus

Avioliittolaki - Avioliiton esteet pitää tarkistaa ja perustella

Avioliittolakia sovelletaan miehen ja naisen väliseen avioliittoon. Avioliittolain muutoslailla 156/2015 muutettiin avioliittolain soveltamisalaa erittäin radikaalisti. Jos muutoslaki tulee voimaan, niin sen jälkeen avioliittolakia sovelletaan kahden henkilön väliseen avioliittoon henkilöiden sukupuolesta riippumatta (->sukupuolineutraali, sukupuoleton avioliittolaki). Tuon lakimuutoksen myötä mies ja nainen keskenään, kaksi miestä keskenään ja kaksi naista keskenään saisivat solmia avioliiton 1.3.2017 alkaen.

Vaikka avioliittolain soveltamisalaa muutettiin muutoslailla radikaalisti, niin siitä huolimatta eduskunnassa ei tehty ollenkaan vaikutusten arviointia lakimuutoksen seurauksista koskien avioliiton esteiden tarkoituksenmukaisuutta, avioliittolain perustuslainmukaisuutta ja lapsiin kohdistuvia vaikutuksia. Muutoslaki 156/2015 valmisteltiin eduskunnassa erittäin huolimattomasti ja kevyin perustein!

Esimerkkejä avioliittolaissa säädetyistä avioliiton esteistä - avioliittoon ei saa mennä:
1) isänsä kanssa
2) äitinsä kanssa
3) isänsä tai äitinsä vanhempien kanssa
4) lapsensa kanssa
5) lapsenlapsensa kanssa
6) sisarukset keskenään
7) puolisisarukset keskenään
8) ne, joista toinen on toisen veljen tai sisaren jälkeläinen

Nuo voidaan tulkita olevan lähisukulaisten keskinäisen avioliiton kieltävä avioliiton esteitä.
Avioliiton esteet https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/19290234#O1L2

Alkuperäisessä avioliitolaissa vuodelta 1929 oli mm. seuraavat avioliiton esteet (näitä ei ole enää nyt voimassa olavassa laissa):
1) Avioliittoon älköön menkö se, joka on mielisairas tai tylsämielinen;
2) Se, jolla on kaatumatauti, joka ei pääasiallisesti johdu ulkonaisista syistä, tai tarttuvalla asteella oleva sukupuolitauti, älköön menkö avioliittoon, ellei ole siihen saanut tasavallan presidentin lupaa;
3) Kuuromykkä älköön myöskään sellaisetta luvatta menkö avioliittoon toisen kuuromykän kanssa, paitsi milloin jommankumman kuuromykkyys ei ole synnynnäistä.

Pyydän lukijoita kertomaan mihin syyhyn tai syihin perustuen lähisukulaisten keskinäisen avioliiton kieltävät avioliiton esteet on säädetty ja miksi kukin noista avioliiton esteistä on tarpeen.
En ole löytänyt asiaa koskevia perusteita säädöksistä enkä eduskunnan nettisivustolta.

Oletan, että lähisukulaisen kanssa avioitumisen kieltävillä avioliiton esteillä on tarkoitus varmistaa, ettei aviopuolisoille syntyvän yhteisen lapsen isä ja äiti ole läheistä sukua toisilleen. Koska avioliiton solmiminen lähisukulaisen kanssa on kielletty, niin aviopuolisoille syntyvän yhteisen lapsen isä ja äiti eivät voi olla läheistä sukua toisilleen.

Jos avioliiton solmiminen lähisukulaisen kanssa ei olisi kielletty, niin mm. seuraavissa tapauksissa aviopuolisoille syntyvän yhteisen lapsen isä ja äiti olisivat läheistä sukua toisilleen:
1) kun mies olisi avioliitossa äitinsä, isänsä äidin, äitinsä äidin, tyttärensä, lapsensa tyttären, sisarensa, naispuolisen puolisisarensa, veljensä tyttären tai sisarensa tyttären kanssa;
2) kun nainen olisi avioliitossa isänsä, isänsä isän, äitinsä isän, poikansa, lapsensa pojan, veljensä, miespuolisen puolisisarensa, veljensä pojan tai sisarensa pojan kanssa.

Huomautus: Mahdollisessa kahden miehen keskinäisessä ja kahden naisen keskinäisessä avioliitossa aviopuolisoille ei edes voi syntyä yhteistä lasta!

Jos lähisukulaisen kanssa avioitumisen kieltävillä avioliiton esteillä on tarkoitus varmistaa, etteivät aviopuolisoille syntyvän yhteisen lapsen isä ja äiti ole läheistä sukua toisilleen, niin siinä tapauksessa lähisukulaisen kanssa avioitumisen kieltävät avioliiton esteet kahden miehen keskinäiseen ja kahden naisen keskinäiseen avioliittoon sovellettuna eivät käsittääkseni ole järkisyillä perusteltavissa.

Jos kaksi naista saisi mennä keskenään avioliittoon 1.3.2017 alkaen, niin mikä silloin olisi hyväksyttävä syy avioliiton esteelle, joka estää naisen menemästä avioliittoon äitinsä, isänsä äidin, äitinsä äidin, tyttärensä, lapsensa tyttären, sisarensa, naispuolisen puolisisaruksensa (sisarpuoli), veljensä tyttären tai sisarensa tyttären kanssa. Vaikka nainen menisi noiden kanssa avioliittoon, niin he eivät voisi saada yhteistä lasta.

Voiko kaksi naista olla keskenään sukupuoliyhteydessä (katso alla oleva määritelmä)?

Jos kaksi miestä saisi mennä keskenään avioliittoon 1.3.2017 alkaen, niin mikä silloin olisi hyväksyttävä syy avioliiton esteelle, joka estää miehen menemästä avioliittoon isänsä, isänsä isän, äitinsä isän, poikansa, lapsensa pojan, veljensä, miespuolisen puolisisaruksensa (velipuoli), veljensä pojan tai sisarensa pojan kanssa? Vaikka mies menisi noiden kanssa avioliittoon, niin he eivät voisi saada yhteistä lasta.

Jos mies saisi mennä avioliittoon isänsä kanssa ja jos he menisivät avioliittoon ja olisivat sukupuoliyhteydessä, niin heidät voitaisiin tuomita rikoslain (39/1889) mukaan sukupuoliyhteydestä lähisukulaisten kesken sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Mutta jos mies menisi avioliittoon miespuolisen puolisisaruksensa (velipuoli) kanssa ja jos he olisivat sukupuoliyhteydessä, niin heitä ei voisi tuomita rikoslain (39/1889) mukaan sukupuoliyhteydestä lähisukulaisten kesken.

Voiko kaksi miestä olla keskenään sukupuoliyhteydessä?

Haettiin "sukupuoliyhteys" Kielitoimiston sanakirjasta: sukupuoliyhteys = yhdyntä.

Haettiin "yhdyntä" Kielitoimiston sanakirjasta: ”sukupuolitoiminto jossa siitintä liikutetaan emättimen sisällä (siemensyöksyyn asti), sukupuoliyhdyntä, -yhteys, -akti, koitus. Olla yhdynnässä jkn kanssa. Keskeytetty yhdyntä yhdyntä jossa siitin vedetään emättimestä ennen siemensyöksyä. Laajemmin Yhdyntä peräaukkoon.”

Rikoslaista (39/1889): ”Joka on sukupuoliyhteydessä oman lapsensa tai tämän jälkeläisen kanssa, oman vanhempansa tai tämän vanhemman tai isovanhemman kanssa taikka veljensä tai sisarensa kanssa, on tuomittava sukupuoliyhteydestä lähisukulaisten kesken sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”
Huomautus: Tuo säännös ei koske puolisisaruksia.

Myös Aito avioliitto -kansalaisaloitteen vireillepanijat ovat kiinnittäneet huomiota avioliiton esteissä esiintyvään epäkohtaan (https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1175):
”Muutoslaki herättää vakavan periaatteellisen kysymyksen myös avioliiton esteiden osalta niin kuin ne on avioliittolaissa määritelty (234/1929) 2 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan. Muutoslaki säilytti ennallaan laissa mainitut avioliiton esteet, jonka mukaan sisarukset ja puolisisarukset eivät saa mennä keskenään naimisiin. Jos kuitenkin avioliittoa perustellaan, kuten lakivaliokunnan mietinnön Vastalauseessa, vain kahden ihmisen rakkaudesta käsin, eivätkö toisiaan rakastavat samaa sukupuolta olevat sisarukset ja puolisisarukset joudu muutoslain myötä eriarvoiseen asemaan? Mikä on se hyväksyttävä syy, jolla samaa sukupuolta olevat sisarusparit asetetaan muutoslaissa avioliiton esteiden osalta eriarvoiseen asemaan muiden toisiaan rakastavien henkilöihin verrattuna?”

Aito avioliitto -kansalaisaloitteen tulevan eduskuntakäsittelyn aikana eduskunnassa tulee käydä ennakkoluulottomasti syvällinen avoin keskustelu avioliittolaissa säädettyjen kaikkien avioliiton esteiden todellisesta tarkoituksesta ja tarpeesta. Aloitetta käsittelevän valiokunnan tulee antaa dokumentoitu yksiselitteinen selvitys perusteluineen siitä mihin seikkoihin avioliittolaissa säädetyt avioliiton esteitä koskevat säännökset tosiasiassa perustuvat ja miksi kukin avioliiton esteistä olisi tarpeen nykyisen mukaisena (jos on tarpeen) muutoslain voimaan tulon jälkeen.

Eduskunnan tulee antaa yksiselitteinen dokumentoitu selvitys perusteluineen siitä,
1) ovatko nyt säädetyt kaikki lähisukulaisten keskinäisen avioliiton kieltävät avioliiton esteet tarpeen koskien samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliittoa;
2) mihin perustuen mies, joka haluaa mennä avioliittoon velipuolensa kanssa, asetettaisiin avioliittolain edessä eri asemaan kolmannen miehen kanssa *);
3) mihin perustuen kaksi velipuolta asetettaisiin parina avioliittolain edessä eri asemaan muiden miesparien kanssa **),
muutoslain 156/2015 mahdollisen voimaan tulon jälkeen.

*) Jos hyväksyttävää syytä eri asemaan asettamiselle ei ole olemassa, niin muutoslailla 156/2015 muutettuna avioliittolaista tulisi syrjivä 1.3.2017! Avioliittoon keskenään haluavista kahdesta velipuolesta kumpikaan ei olisi avioliittolain edessä ihmisenä yhdenvertainen kolmannen miehen kanssa, koska tuo kolmas mies saisi mennä avioliittoon kumman tahansa velipuolen kanssa, mutta nuo kaksi velipuolta eivät saisi mennä keskenään avioliittoon.

**) Lakivaliokunnan mietintöön 14/2014 vp jätetyssä vastalauseessa todetaan seuraavaa: ”Jos avioliiton tarkoitus on perustaa rakastamansa ihmisen kanssa perhe, nykyinen lainsäädäntö asettaa samaa sukupuolta olevat parit väistämättä huonompaan asemaan, sillä he eivät voi solmia avioliittoa.”
Tuota logiikkaa soveltaen voidaan todeta, että jos avioliiton tarkoitus on perustaa rakastamansa ihmisen kanssa perhe, niin muutoslailla 156/2015 muutettuna avioliittolaki asettaisi kaksi velipuolta parina huonompaan asemaan muiden miesparien kanssa, sillä velipuolet eivät voi solmia keskenään avioliittoa.

Oma kantani:
Jos muutoslaki 156/2015 tulee voimaan, niin kahden velipuolen keskinäisen ja toisaalta kahden sisarpuolen keskinäisen avioliiton esteelle ei ole olemassa hyväksyttävää syytä (järkisyytä).
Muutoslain mukaisesti muutettuna avioliittolaista tulisi syrjivä.
Muun muassa tuon syyn vuoksi muutoslaki on perusteltua kumota
.

Allekirjoita Aito avioliitto -kansalaisaloite 29.9.2015 mennessä!
Voit allekirjoittaa sen joko paperilomakkeella tai sähköisesti.
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tulostaa itsellesi paperilomaketta, niin pyydä kirjastoasi tulostamaan se sinulle.
Lisätietoa: www.aitoavioliitto.fi/kansalaisaloite
Lue aloitteen koko teksti https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1175

Aito avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (27 kommenttia)

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Mikä uudessa avioliittolaissa on niin radikaalia? Homot ovat eläneet kautta aikain parisuhteessa, nyt he saavat vihdoin oikeuden avioitua.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth

Radikaalia on juuri avioliiton esittäminen "oikeutena". "Oikeus avioitua" ei ole parisuhteen siirtämistä jollekin ylemmälle ja arvostetummalle tasolle.

Avioliitto on ollut olemassa siksi, että tietynlainen ihmissuhde on katsottu tarpeelliseksi erottaa muista ns. valtion valvontaan. Siinä on aina ollut jotain järkeä, jotain mikä on katsottu tarpeelliseksi paitsi perheen perustamisen myös yhteiskuntarakenteen kannalta. (Siirtyminen yhteiskuntaluokasta toiseen jne.)

Koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa avioliitossa ei ole ollut kyse PELKÄSTÄÄN tai ensisijaisesti siitä, että parisuhdetta kutsutaan AVIOLIITOKSI, ja se on siinä se "juttu" ja tärkein asia.

Suomen avioliittolaki on kirjattu ja suunniteltu perhepoliittiseksi järjestelmäksi. Sitä silmällä pitäen, että heteroydinperhe on ollut yhteiskunnassa suosituimmuusasemassa, ideaali ja normi. Jos ja kun avioliittoa ei haluta tässä tehtävässä ja tarkoituksessa enää käyttää, pitäisi vähintään osata sanoa mikä sen uusi tarkoitus ja tehtävä on.

Nyt ollaan tilanteessa, jossa parisuhdetta täytyy saada kutsua "avioliitoksi", koska muu on "syrjintää". Mutta varsinaisesti mitään uutta tarkoitusta ja tehtävää yhteiskunnallisena instituutiona avioliitolle ei ole osattu esittää. On puhuttu vain siitä mitä se merkitsee yksittäiselle ihmiselle (saa mennä NAIMISIIN sen kanssa jota rakastaa) tai rakastuneelle parille (saavat mennä NAIMISIIN keskenään)

Jos tämä on ainoa mikä avioliitosta on jäljellä, se ei ole enää edes yhteiskunnallinen instituutio. Vaan ihmisten keskinäinen sopimus, johon sitä yhteiskunnan ja lainsääännön osallisuutta ei oikeastaan enää tarvita muuten kuin symbolisesti.

Nykysukupolvi ei tiedä avioliitosta muuta kuin, että se on "oikeus rakastaa" ja jotain hienompaa kuin "pelkkä parisuhde." Avioliittoon liittyviä velvoitteita ja vastuuta on koko ajan lievennetty, ja tätä rataa edetessä ne otetaan lopulta kokonaan pois. Koska kukaan ei enää edes muista mikä instituution tarkoitus olikaan...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"Aito avioliitto -kansalaisaloitteen tulevan eduskuntakäsittelyn aikana eduskunnassa tulee käydä ennakkoluulottomasti syvällinen avoin keskustelu avioliittolaissa säädettyjen kaikkien avioliiton esteiden todellisesta tarkoituksesta ja tarpeesta. Aloitetta käsittelevän valiokunnan tulee antaa dokumentoitu yksiselitteinen selvitys perusteluineen siitä mihin seikkoihin avioliittolaissa säädetyt avioliiton esteitä koskevat säännökset tosiasiassa perustuvat ja miksi kukin avioliiton esteistä olisi tarpeen nykyisen mukaisena (jos on tarpeen) muutoslain voimaan tulon jälkeen."

Kannatan - sitten saamme tietää lopullisen totuuden siitä, miksi lähisukulaiset eivät saisi avioitua keskenään.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth

"Kannatan - sitten saamme tietää lopullisen totuuden siitä, miksi lähisukulaiset eivät saisi avioitua keskenään."

Heteroparien kohdalla kielto on perusteltu ja johdonmukainen. Homosuhde ei vain istu samaan muottiin ja samoihin sääntöihin ja rajoitteisiin kuin heterosuhde. Joten koko "tasa-arvo" -vaatimus vaikuttaa hyvin keinotekoiselta.
Varsinkin kun se esitetään siten, että homoparienkin täytyy saada "samat oikeudet ja velvollisuudet".

Perinteisesti avioliittoa heteroiden parissa on pidetty vähintään suositeltavana. Tässä olisi päätettävä sekin miten suhtaudutaan homoparien halukkuuteen "mennä naimisiin".

Katsotaanko se täysin vapaaehtoiseksi ja yhdentekeväksi asiaksi, eduksi, jonka voi käyttää tai olla käyttämättä oman harkintansa mukaan? Jos, niin avioliitosta sen perinteisessä yhteiskunnallisessa tarkoituksessa ei tosiaan ole mitään jäljellä.

Jos taas vähänkin pitää hyvänä ja hienona asiana, sitä, että homoparit menevät naimisiin kun saavat siihen mahdollisuuden, se ei tosiaan ilahduta niitä homoja jotka vastustavat avioliittoa itsessään.

Niin. Mutta mitä avioliitolla lopulta tekee jos se on niin vapaaehtoinen, että on täysin yhdentekevää haluaako pari mennä naimisiin vai ei? Ensin avioliitto oli heteroille pakollinen, sitten suositeltava ja nyt... Avioliitosta on tullut "oikeus", joka kuitenkin sisältää "velvollisuuksia", jotka kuitenkin ovat täysin "vapaaehtoisia".

Että näin :)

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Blogitekstissä tulee jo esille sekin omituisuus, joka liittyy insestikieltoon, insestin kriminalisaatioon ja avioliiton esteisyyteen lähisukulaisuuden vuoksi.

Nimittäinkin, puolisisarukset (tässä nyt ns. perinteissä ja suppeassa binäärisen sukupuolijärjestelmän mukaisesti siis mies ja nainen, joilla on ainoastaan yksi yhteinen geneettinen tai juridinen vanhempi) saavat harjoittaa sukupuolista kanssakäymistä laillisesti ja siten heille voi myös syntyä yhteisiä lapsia täysin lain sallimissa puitteissa - he eivät kuitenkaan voi avioitua keskenään johtuen avioliiton esteisiin kirjatusta säännöstä...

Aito avioliitto-yhdistyksen, joka omien sanojensa mukaan on ihmisoikeusjärjestö ja ajaa ensisijaisesti lapsen etua, perusideologian mukaisesti ajatellen puolisisarusparienkin (binäärisessä sukupuolijärjestelmässä miehen ja naisen), joille syntyy yhteinen lapsi, tulisi saada avioitua lapsen oikeuksien toteutumisen vuoksi...

Insestikielto tai insestitabu ja sen kytkös avioliiton esteisiin ja rikoslakiin onkin mielenkiintoinen aihe ja siksi esitin kannatukseni tämän avioliiton esteen tarkemmasta selvityksestä.

Avioliiton merkitys yksilöille ja yhteiskunnallisena instituutiona on toki oma aiheensa, mutta niin kauan, kun tällaista pysyväksi tarkoitettua parisuhde- ja perhemuotoa halutaan ylläpitää säädellysti, niin mielestäni sen pitää soveltua yhdenvertaisesti kaikille niille, jotka tähän säätelyyn ovat halukkaita.

Sukupuolihan on nykyisin käytännössäkin totunnaista cis-sukupuolisuutta laajemmin ilmentyvää, joten tämä vielä voimassa oleva avioliittolaki ei millään muotoa vastaa täysinäisesti olemassaolevaa todellisuutta - homoseksuaalien ohella myös transsukupuoliset sekä muun sukupuoliset tulevat voimassa olevan avioliittolain rajausten vuoksi kohdelluiksi eriarvoistavasti.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #11

Kokonaisuus ja perheoikeudellisen lainsäädännän harmonia huomioiden on muistettava avioliittolain uudistamisen kytkeytyminen muuhun lainsäädäntöön - esimerkiksi ns. translaki (nyk. laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta) on tarkoitus uudistaa siten, että sukupuolen juridinen vahvistaminen tapahtuisi yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen - omalla ilmoituksella väestörekisteriin siis.

Määritelmät "miehille" ja "naisille" eivät ole mitenkään ulkoisista anatomisista tai muista tunnus/ennusmerkeistä yksiselitteisesti pääteltävissä - itsemääräämisoikeutta kunnioittava sukupuolen vahvistaminen mahdollistaa myös entistä paremmin samaa sukupuolta oleville geneettisesti yhteisten lasten saamisen-...

https://www.amnesty.fi/translaki-uusiksi-itsemaara...

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #11

Juho Antikainen kirjoitti 13.9.2015 09:00: ”Aito avioliitto-yhdistyksen, joka omien sanojensa mukaan on ihmisoikeusjärjestö ja ajaa ensisijaisesti lapsen etua, perusideologian mukaisesti ajatellen puolisisarusparienkin (binäärisessä sukupuolijärjestelmässä miehen ja naisen), joille syntyy yhteinen lapsi, tulisi saada avioitua lapsen oikeuksien toteutumisen vuoksi...”

Tietääkseni Aito avioliitto ry ei ole missään yhteydessä ilmaissut sellaista, että puolisisarusparienkin tulisi saada avioitua.
Minäkään en ole sellaista ilmaissut.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #13

Aito Avioliitto-yhdistyksen verkkosivuilla lukee näin :

"Aito avioliitto ry on tammikuussa 2015 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka pyrkimyksenä on edistää avioliiton säilyttämistä miehen ja naisen liittona sekä turvata avioliitossa lapsen luonnollinen ihmisoikeus omaan isään ja äitiin."

Suomen rikoslain 17 luvun 22§:n mukaan :

"Sukupuoliyhteys lähisukulaisten kesken

Joka on sukupuoliyhteydessä oman lapsensa tai tämän jälkeläisen kanssa, oman vanhempansa tai tämän vanhemman tai isovanhemman kanssa taikka veljensä tai sisarensa kanssa, on tuomittava sukupuoliyhteydestä lähisukulaisten kesken sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."

Suomessa sisaruspuolten keskenään harjoittama seksi ei ole kriminalisoitua eli se on lähtökohtaisesti sallittua ja siten on mahdollista, että sisarusparille syntyy geneettisesti yhteinen lapsi.

Aito Avioliitto-yhdistyksen periaatteen mukaan lapsen etu ja ihmisoikeudet toteutuvat avioperheessä molempien (geneettisten) vanhempiensa hoivassa.

"Tietääkseni Aito avioliitto ry ei ole missään yhteydessä ilmaissut sellaista, että puolisisarusparienkin tulisi saada avioitua."

Millä perusteella Aito Avioliitto-yhdistys syrjii puolisisaruspareja, jonka osapuolet rakastavat toisiaan ja haluavat mennä keskenään naimisiin turvatakseen siten lapsen luonnollisen ihmisoikeuden isään ja äitiin?

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #14

Juho Antikainen kirjoitti 13.9.2015 13:10: "Millä perusteella Aito Avioliitto-yhdistys syrjii puolisisaruspareja..."

Tiedoksi: Aito Avioliitto -yhdistys ei syrji puolisisaruspareja.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #17

"Tiedoksi: Aito Avioliitto -yhdistys ei syrji puolisisaruspareja."

Edellä kuvaamillani perusteilla Aito Avioliitto-yhdistyksen voi katsoa suoraan syrjivän niitä puolisisaruspareja, joiden osapuolet rakastavat toisiaan ja jotka haluavat mennä keskenään naimisiin. Puolisisarusparien ohella Aito Avioliitto-yhdistyksen voi katsoa loukkaavan puolisisarusparien geneettisesti yhteisten lasten luonnollista ihmisoikeutta omaan isään ja äitiin.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #19

Juho Antikainen kirjoitti 13.9.2015 13:58:
”Aito Avioliitto-yhdistyksen voi katsoa suoraan syrjivän niitä puolisisaruspareja…”
”Aito Avioliitto-yhdistyksen voi katsoa loukkaavan puolisisarusparien geneettisesti yhteisten lasten luonnollista ihmisoikeutta omaan isään ja äitiin.”

Nuo ovat Aito Avioliitto -yhdistykseen kohdistuvia vakavia väitteitä.
Kirjoitin jo aikaisemmin: Aito Avioliitto -yhdistys ei syrji puolisisaruspareja.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #21

Suomen rikoslain perusteella puolisisaruspareilla on ilman rangaistuksen uhkaa mahdollisuus harjoittaa keskenään sukupuoliyhteyttä ja tässä mielessä heillä on potentiaalinen mahdollisuus saada geneettisesti yhteinen lapsi - Aito Avioliitto-yhdistys ei kuitenkaan vastoin omia periaatteitaan hyväksy puolisisarusten keskinäistä avioliittoa, vaikka yhdistyksen tiedotteen mukaan lapsen luonnollinen ihmisoikeus omaan isään ja äitiin pitää turvata miehen ja naisen (puolisisarukset ovat tässä ne mies ja nainen) avioliitolla...

Miksi Aito Avioliitto-yhdistys ei hyväksy puolissisarusten keskinäistä avioliittoa, joka turvaisi puolisisarusten lasten luonnollisen ihmisoikeuden isään ja äitiin?

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #22

Juho Antikainen kirjoitti 13.9.2015 14:53: ”Miksi Aito Avioliitto-yhdistys ei hyväksy puolissisarusten keskinäistä avioliittoa, joka turvaisi puolisisarusten lasten luonnollisen ihmisoikeuden isään ja äitiin?”

Jos haluat tuohon vastauksen, niin sinun pitäisi kysyä asiaa ko. yhdistykseltä.

Kommentti: puolisisarusten keskinäinen avioliitto ei ole hyväksyttävä, koska sellainen avioliitto ei ole avioliittolain mukaan sallittu.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #23

",,,puolisisarusten keskinäinen avioliitto ei ole hyväksyttävä, koska sellainen avioliitto ei ole avioliittolain mukaan sallittu."

Millä perustuslaissa mainitulla hyväksyttävällä perusteella tasa-arvoisen avioliittolain tieltä väistyvä avioliittolaki ei salli "sellaista" avioliittoa?

Perustuslaki 6 §

"
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
...
"

Tiedoksi: Suomen rikoslaissa puolisisarusten keskinäistä sukupuoliyhteyttä ei ole kriminalisoitu.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #24

Avioliittoon ei saa mennä mm. puolisisarukset keskenään: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/192902...
Oletettavasti lähisukulaisen kanssa avioitumisen kieltävillä avioliiton esteillä on tarkoitus varmistaa, ettei aviopuolisoille syntyvän yhteisen lapsen isä ja äiti ole läheistä sukua toisilleen.
Koska puolisisarukset ovat toisilleen läheistä sukua, niin on hyväksyttävä peruste kieltää avioliiton solmiminen puolisisarusten (mies ja nainen) kesken koskien voimassa olevaa avioliittolakia.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #25

Avioliiton esteet eivät kuitenkaan estä puolisisaruksia olemasta sukupuoliyhteydessä keskenään - edes rikoslaki ei tätä semi-insestiä kiellä tai pikemminkin rikoslaissa tätä aktia ei sanktioida.

Joten mikä on se perustuslain edellyttämä hyväksyttävä peruste estää nimenomaisesti puolisisarusten avioituminen keskenään?

Jos puolisisarusten keskinäisen sukupuoliyhteyden seurauksena heille syntyy geneettisesti yhteinen lapsi, niin tokihan loogisesti lapsen oikeuden isään ja äitiin turvaamiseksi lapsen isän ja äidin (jotka ovat toistensa puolisisaruksia) tulisia saada avioitua ja perustaa perhe.

Vihje : Westermarck-ilmiö, insestikielto, normimoraali

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #26

Juho Antikainen kirjoitti 13.9.2015 17:43: ”Joten mikä on se perustuslain edellyttämä hyväksyttävä peruste estää nimenomaisesti puolisisarusten avioituminen keskenään?”

Minulla ei ole tiedossa virallista vastausta kysymykseesi, koska en ole sellaista löytänyt.
Haluan itsekin saada tietää vastauksen ko. kysymykseen.
Kirjoitin blogissani ”Pyydän lukijoita kertomaan mihin syyhyn tai syihin perustuen lähisukulaisten keskinäisen avioliiton kieltävät avioliiton esteet on säädetty ja miksi kukin noista avioliiton esteistä on tarpeen.”

Kirjoitin ”Oletettavasti lähisukulaisen kanssa avioitumisen kieltävillä avioliiton esteillä on tarkoitus varmistaa, ettei aviopuolisoille syntyvän yhteisen lapsen isä ja äiti ole läheistä sukua toisilleen.”
Oletettavasti tuo asia halutaan varmistaa siksi, että lähisukulaisten yhdessä saama lapsi voi kai olla todennäköisemmin synnynnäisen sairauden saanut kuin ei-sukulaisten yhdessä saama lapsi.
Teen nuo oletukset, koska minulla ei ole virallista tietoa asiaan.

Jos oletukseni pitää paikansa, niin siinä tapauksessa synnynnäisen sairauden esiintymisen välttäminen on käsittääkseni perustuslaissa tarkoitettu hyväksyttävä peruste kieltää keskinäisen avioliiton solmiminen mieheltä ja naiselta, jotka ovat keskenään puolisisaruksia.

Käyttäjän tuomaspetri kuva
Tuomas Leppiaho

Kuten jo kommenttina aikaisempaan kirjoitukseesi totesin, syyt näille esteille löytyvät lainsäätäjien ja heidän aikaisensa yhteiskunnan moraalikäsityksestä.
Sellaisia suhteita jotka ilmenevät selaisten henkilöiden välillä jotka ovat keskenään perhesuhteessa (oli se sitten geneettinen tai sosiaalinen suhde) pidetään tabuna, asiana josta ei joko tahdota keskustella tai sitä ei hyväksytä. Tällaisia tabuja löytyy Suomen laista kyllä muitakin. Niille ei ole varsinaista järkisyytä, mutta niitä ei vain tahdota hyväksyä.
Perheen (käsittäen myös sen vaikutuspiirissä ja lähellä toiminnassa mukana olevat henkilöt, 'perhetutut') sisäiset sukupuolisuhteet luetaan tabuiksi, sillä yhteiskunnassa katsotaan että sukupuolisuhteen muodostaminen tämän ryhmän jäsenen kanssa rikkoisi jotain perheen ja yhteiskunnan sisäistä arvoa tai perheen sisäisen luottamuksen. Tämä käsitys on siirtynyt mukaan myös lakiin. Mikäli yhteiskunnan käsitys ei tältä osin muutu, ei myöskään avioliitolakia todennäköisesti tulla muuttamaan sellaiseksi että myös samaa sukupuolta olevat puolisisarukset pääsisivät naimisiin keskenään.

Timo Lehtonen

Tuomas Leppiaho kirjoitti 12.9.2015 23:58: ”Kuten jo kommenttina aikaisempaan kirjoitukseesi totesin, syyt näille esteille löytyvät lainsäätäjien ja heidän aikaisensa yhteiskunnan moraalikäsityksestä.”

Tuomas, pyydän sinua kertomaan
1) mihin perustuen mies, joka haluaa mennä avioliittoon velipuolensa kanssa, asetettaisiin avioliittolain edessä eri asemaan kolmannen miehen kanssa; ja
2) mihin perustuen kaksi velipuolta asetettaisiin parina avioliittolain edessä eri asemaan muiden miesparien kanssa.

Tuomas, koska kirjoitit ”syyt näille esteille löytyvät lainsäätäjien ja heidän aikaisensa yhteiskunnan moraalikäsityksestä”, niin kerro mistä avioliittolakia koskevasta virallisesta asiakirjasta löytyy aihetta koskevaa tietoa.

Käyttäjän tuomaspetri kuva
Tuomas Leppiaho

1. Millä perusteella puolisisarukset (tai vaikkapa sisarukset) jotka ovat keskenään eriävää sukupuolta asetetaan nykyisen aviolittolain mukaan eriävään asemaan keskenään? Tätä voidaan selittää nyky-ymmärryksen mukaan myös perinnöllisyystieteellä, mutta klassinen selitys on miltei aina ollut sama: sen ei katsota olevan "moraalisesti oikein". Tällöin tätä arvoa suojelemaan on luotu velvoittava normi, eli laki.
Toisaalta, jos ajatellaan että laki olisi säädetty perinnöllisystieteen näkökulmasta, olisi kyseessä aika ilkeä laki (noin teoriassa).

2. Ylläolevaan vedoten: velipuolten keskinäistä avioliittoa ei pidetä hyväksyttävänä.

Moraalikäsitykset löytyvät itse asiassa ihan virallisista asiakirjoista. Ne on jopa koottu ihan kirjoiksi, ja nuo moraalia koskevat käsitykset löytyvät normeina kyseisestä laitoksesta. Tähän aiheeseen liittyvää tietoa löytää kohdasta jossa kerrotaan Avioliittolaista. Suomen laki on siis (ainakin suurimmaksi osakseen) käsityksiä moraalista jotka on puettu laeiksi, eli velvoittaviksi normeiksi jotka suojelevat arvoa.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #5

Kuule, pakko kysyä, onko kysymyksen kiertämisessä sinun kohdallasi kyse siitä että haluat "varata" itsellesi mahdollisuuden siirtyä kannattamaan sisarusten avioitumisoikeutta, jos yleinen moraalikäsitys muuttuu?

(Olen nyt ärsyttävällä tuulella :) )

Suomi on kristitty maa siltä pohjalta, että Suomen laki on kirjattu hyvin konservatiivisille kristillisille arvoille. Tälle pohjautuvat myös monet "yleiset moraalikäsitykset", johon tuo sisarusten ja lähisukulaisten avioitumiskieltokin kuuluu.

Se on kielletty Raamatussa Jumalan tahdon vastaisena. Vähintään jokaisen pitäisi kyetä esittämään tälle "tabulle" ja kiellolle omat perustelut, tai sitten kyseenalaistaa se "muinaiseen satukirjaan kuuluvana sääntönä", kuten monet muutkin. Tämä olisi ymmärrettävää ja johdonmukaista.

Mutta henkilökohtaisesti ei haluta tai uskalleta ottaa kantaa, ainakaan vielä.

Käyttäjän tuomaspetri kuva
Tuomas Leppiaho Vastaus kommenttiin #9

En ole kiertänyt mitään kysymystä, vaan vastannut niihin kysymyksiin joita minulle on osoitettu. Minulla itselleni ei itse asiassa ole asiasta mielipidettä, paitsi silloin jos tätä velipuolten avioliittoa käytetään argumenttina tasa-arvoista avioliittolakia vastaan.

Itseäni ei haittaisi suuremmin se, että puolisisarukset pääsisivät naimisiin keskenään. Siksipä en sitä vastusta, mutten aktiivisesti ajakaan.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth

Voi voi.

Minäkin olen kiinnostuneena odottanut mitä ihmiset vastaavat OMANA näkemyksenään, ja miten he ITSE perustelevat sen.

"Tabu" on asia, josta ei puhuta. Homouskin oli aikoinaan tällainen. Joka tapauksessa on melko, anteeksi vain, liian helppoa ja turvallista, vedota yleiseen moraalikäsitykseen ym. Kysymys on haastava ja kiinnostava.

Joka tapauksessa väitän, että tuossa rajoitteessa ei tosiaan ole kyse vain siitä, että tietynlaiset perhesuhteet jne. ovat vain "siirtyneet lakiin", koska ne "rikkoisivat perheen sisäistä arvoa" jne. Vaikka sitäkin epäilemättä on mukana.

Syy on käytännöllinen, perusteltu ja järkevä. Lähisukulaisten välisistä suhteista voi syntyä vammaisia lapsia perimän vääristyessä. Kun tätä vaaraa ei saman sukupuolen välillä ole, ero on aika merkittävä.

Toki myöskään iäkkäiden tai varmasti steriilien parien kohdalla vaaraa ei ole ollut. Mutta tämä juuri kertoo avioliiton perustarkoituksen: mies ja nainen liittyvät yhteen ja perustavat perheen. Vähintään tämä olisi tässä yhteydessä lakimuutosta kannattavien taholta myönnettävä. Avioliiton tarkoitus on perheen perustaminen ja siksi lähisukulaisia on kielletty avioitumasta.

Tämä avioliiton perimmäinen perustarkoitus on siinä niin syvällä, että poikkeustapaustenkaan kohdalla (iäkkäät ja lapsettomat pariskunnat) ei olla tehty poikkeusta säännöistä. Avioliitto ja perheen perustaminen ovat liittyneet vahvasti yhteen. Mitä seuraa kun ne nyt ollaan erottamassa toisistaan? Moni on jo sanonut, etteivät ne "liity mitenkään toisiinsa."

Moni on tähän kysymykseen vastannut korkeintaan "minulle on ihan sama mitä aikuiset keskenään tekevät", mutta jostain syystä se ei tunnu riittävän kun on kyse homoista. Itse suhtaudun homojen välisiin suhteisiin siten, että se on jokaisen oma asia, enkä siihen puutu. Mutta pitäisi "ihmisoikeuksien" nimissä kannattaa homoparien avioitumis-oikeutta.

Oma henkilökohtainen näkemykseni suhteessa sisarussuhteisiin ja samaa sukupuolta olevien välisiin suhteisiin on pohjimmiltaan perustelujen suhteen sama: molempien tarkoitus on erilainen kuin miehen ja naisen välisen suhteen. Ja niitä varten on oma rakkauden lajinsa.
Eli mennään filosofiselle tasolle, ja elämän peruskysymyksiin asti.

Avioliiton tarkoitus taas on yhteiskunnallinen. Koska avioliitto on suunniteltu siltä pohjalta, että yhteiskunta tarvitsee sitä, eivät rakastuneet parit. Siksi avioliitto on painottunut vastuulle ja velvoitteille, jotka yhteiskunta on asettanut.

Käyttäjän tuomaspetri kuva
Tuomas Leppiaho

Eli, puhutaan siis nyt avioliitosta perheen perustamiseen tähtäävää instituutiona. Tällöin ei ole mitään syytä vastustaa samaa sukupuolta olevien parien avioliitto-oikeutta sillä hekin avioliiton kautta perustavat perheen.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #16

Miehellä ja naisella aviopuolisoina (perheenä) on yleisesti ajatellen mahdollisuus synnyttää lisää lapsia yhteiskuntaan, mutta kahdella miehellä eikä kahdella naisella aviopuolisoina tuota mahdollisuutta ei ole.
Tuon vuoksi miehen ja naisen muodostama avioliittoperhe on yhteiskunnan kannalta hyödyllisempi (suorituskykyisempi) kuin kahden miehen tai kahden naisen muodostama avioliittoperhe.
Avioliittoasetuksesta: "Avioliiton tarkoituksena on perheen perustaminen siihen kuuluvien yhteiseksi parhaaksi sekä yhteiskunnan säilymiseksi"
Lakivaliokunta totesi mietinnössään 14/2014 vp: "Perustuslakivaliokunnan mukaan avioliittolainsäädäntöä ja sen kanssa rinnasteisia lakeja säädettäessä on kyse sellaisista erityisistä yhteiskunnan tulevaisuuteen ja arvoihin liittyvistä ratkaisuista, joissa avioliiton asettaminen naisen ja miehen parisuhteena erityisasemaan lainsäädännössä on perusteltua."

Käyttäjän tuomaspetri kuva
Tuomas Leppiaho Vastaus kommenttiin #18

Eli: onko avioliitto siis yhteiskunnan kannalta tuotantoon perustuva instituutio?

Heli Hämäläinen

Ovatko sukurutsaajat ennenkään odottaneet koskaan papin aamenta?

Toimituksen poiminnat