Timo Lehtonen Elämänkokemus

Sukupuolineutraalin avioliittolain perusteet ovat kyseenalaisia

Maailmaan syntynyt uusi valtio tarvitsi oman lainsäädännön. Avioliittolakia valmisteltaessa sateenkaariväki käynnisti Tahtoo-kampanjan ja vaati lakialoitteessaan säädettäväksi valtioon sukupuolineutraalin avioliittolain (sukupuolesta riippumaton, sukupuoleton). Tahtoo-kampanjan iskulause oli ovelasti keksitty ”tasa-arvoinen avioliittolaki”. Tahtoo-kampanjaa ja lakialoitetta oli helppo markkinoida tasa-arvoisuuteen vetoamalla. Kukapa ei kannattaisi tasa-arvoa.

Ilmaus ”tasa-arvoinen avioliittolaki” ei ilmaise keiden kannalta laki on tasa-arvoinen. Sen sijaan ilmaus ”sukupuolineutraali avioliittolaki” on merkitykseltään läpinäkyvä ja siten täsmällisempi kuin ”tasa-arvoinen avioliittolaki”.

Tahtoo-kampanja sai heti median laajan tuen ja sen myötä erittäin paljon näkyvyyttä TV:ssä ja lehdissä. Tahtoo-kampanja sai kannattajakseen julkisuudessa satoja yrityksiä. On ilmeistä, että monia Tahtoo-kampanjaan osallistuneita yrityksiä vedettiin kampanjassa höplästä ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon nimissä. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien periaatteiden noudattaminen ei edellytä yritykseltä ”tasa-arvoisen avioliittolain” kannattamista julkisesti.

Tahtoo-kampanjassa vedottiin sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta ”tasa-arvon”, ”ihmisoikeuksien” ja ”jokaisen pitää saada rakastaa” nimissä.

Monen puolueen puheenjohtajat vetosivat puolueensa kansanedustajiin ja kannattajiin iskulauseella ”tasa-arvoinen avioliittolaki on ihmisoikeuskysymys”, jotta ne kannattaisivat lakialoitetta.
Kyseiset puoluejohtajat eivät kuitenkaan perustelleet millään tavalla mihin perustuen ”tasa-arvoinen avioliittolaki” olisi heidän mielestään ihmisoikeuskysymys.

Lakialoitetta parlamentissa käsiteltäessä todettiin, että perustuslakivaliokunnan mukaan avioliittolainsäädäntöä säädettäessä on kyse sellaisista erityisistä yhteiskunnan tulevaisuuteen ja arvoihin liittyvistä ratkaisuista, joissa avioliiton asettaminen naisen ja miehen parisuhteena erityisasemaan lainsäädännössä on perusteltua.

Parlamentin lakivaliokunta totesi, että ennen kuin avioliittolaista päätetään, tulisi laatia lapsivaikutusten arviointi. Myös valtion oikeusministeriö suositteli lapsivaikutusten arvioinnin tekemistä ohjeissaan.

Valtion adoptiolaista johtuen vain aviopuolisot voivat adoptoida lapsen yhdessä ja adoptiolain käsittelyn yhteydessä periaate lapsen sijoittamisesta ensisijaisesti kahden vanhemman perheeseen kirjattiin lakiin. Avioliittolakia säädettäessä lakivaliokunta katsoi, että avioliittolain ja adoptiolain säädökset muodostavat yhdessä kokonaisuuden ja oli sitä mieltä, että vieraslapsiadoption saisi toteuttaa vain mies ja nainen aviopuolisoina. Lakivaliokunnan mukaan yhteisadoptio-oikeutta tulee arvioida erityisesti lapsen edun ja oikeuksien kannalta. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen (3:1 artikla) mukaan kaikissa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuimen, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelinten toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

YK:n ihmisoikeusjulistuksesta, Euroopan ihmisoikeussopimuksesta eikä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännöstä ei seuraa valtiolle velvollisuutta säätää lakia, jonka mukaan kahden miehen keskenään tai kahden naisen keskenään pitäisi saada mennä naimisiin. Lakivaliokunta totesi, että vain miehen ja naisen välisen avioliiton salliva avioliittolaki ei ole valtion perustuslain eikä Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen.

Lakivaliokunnan kahdessa eri äänestyksessä valiokunnan enemmistö oli kummassakin sitä mieltä, että valtion avioliittolaiksi tulisi säätää sellainen laki, jonka mukaan vain mies ja nainen keskenään saisi mennä naimisiin. Tuollainen avioliittolaki on voimassa ylivoimaisesti suurimmassa osassa maailman maista.

Lakialoitetta käsiteltäessä ei tehty ollenkaan vaikutusten arviointia koskien 1) lapsiin kohdistuvia vaikutuksia, 2) avioliiton esteiden tarkoituksenmukaisuutta, eikä 3) avioliittolain perustuslainmukaisuutta.

Avioliittolakiin päätettiin kirjata, että yhtenä avioliiton tarkoituksena on perheen perustaminen siihen kuuluvien yhteiseksi parhaaksi sekä yhteiskunnan säilymiseksi. Kysymykseen miten kahden miehen keskenään tai kahden naisen keskenään muodostama avioliittoperhe täyttää avioliiton tarkoituksen periaatteen yhteiskunnan säilymiseksi, ei saatu järkevää vastausta.

Edellä mainituista epäkohdista huolimatta parlamentti sääti valtioon sukupuolineutraalin avioliittolain. Avioliitto päätettiin ilman perusteluita rajoittaa kahden ihmisen väliseksi liitoksi.

Sukupuolineutraalia avioliittolakia parlamentin äänestykseen ehdottaneet kansanedustajat väittivät, että ”tasa-arvoinen avioliittolaki on perusoikeuskysymys”. He eivät kuitenkaan millään tavalla perustelleet mitä he tuolla väitteellään tarkoittivat ja mihin perustuen he noin väittivät. He eivät pystyneet osoittamaan todeksi, että sellainen avioliittolaki, jonka mukaan vain mies ja nainen keskenään saa mennä naimisiin, olisi syrjivä.

Pian avioliittolain säätämisen jälkeen valtiossa huomattiin, että sukupuolineutraali avioliittolaki osoittautui ongelmalliseksi.

Vihreiden nuorten liitto kirjasi periaateohjelmaansa ”Avioliittolaki ei saa katsoa avioituvien lukumäärää”. TV:ssä esitettiin ohjelmia, joissa moniavioisuutta kannattavat totesivat valtioon säädetyn sukupuolineutraalin avioliittolain olevan syrjivän, koska se rajaa avioliiton vain kahden henkilön väliseksi liitoksi. Huomattiin, että koska sukupuolineutraalin avioliittolain perusteena on ”ihmisen pitää saada mennä naimisiin rakastamansa ihmisen kanssa”, niin silloin ei ole olemassa yksiselitteistä perustetta sille miksi avioliitto pitää rajata avioliittolaissa vain kahden ihmisen väliseksi liitoksi.
Valtiossa alettiin vaatia avioliittolain muuttamista sellaiseksi, että myös useamman kuin kahden henkilön pitää saada mennä naimisiin keskenään. Vaadittiin moniavioisuuden sallimista.

Lasten tasa-arvo -yhdistys teki viranomaiselle valituksen, jonka mukaan kahden samaa sukupuolta olevan ihmisen muodostamaan avioliittoperheeseen hankittu lapsi ei ole yhdenvertaisessa asemassa avioliitossa keskenään olevalle miehelle ja naiselle syntyneen lapsen kanssa koskien lapsen synnynnäistä oikeutta olla syntymästään lähtien biologisen isänsä ja äitinsä hoidettavana ja kasvatettavana. Tuossa valituksessa näytettiin toteen, että YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen periaate ”…lapsen oikeus olla vanhempiensa hoidettavana…”, ei edes voi toteutua sellaisessa avioliittoperheessä, jossa aviopuolisot ovat keskenään samaa sukupuolta. Sellaisessa avioliittoperheessä hoidettavana oleva lapsi on aina aikuisten toimenpiteestä johtuen tietoisesti erotettu joko biologisesta isästään tai äidistään.
Kansalaiset alkoivat ihmetellä mihin perustuen kansanedustajat ovat säätäneet sellaisen avioliittolain, jossa esiintyy tuollainen lapsen synnynnäistä oikeutta polkeva epäkohta.

Adoptoitujen lasten oikeus -yhdistys teki viranomaiselle valituksen, jonka mukaan biologisen isänsä ja äitinsä kanssa kasvaa saanut lapsi, jonka vanhemmat olivat kuolleet, joutui viranomaisen päätöksen seurauksena adoptoiduksi avioliitossa olevan kahden lapselle vieraan miehen muodostamaan perheeseen. Valituksen perusteena oli, että biologisen isänsä ja äitinsä kanssa kasvanut lapsi ei saanut enää tuon adoptiopäätöksen seurauksena elää miehen ja naisen hoidettavana ja kasvatettavana. Tämän saman lapsen olisi halunnut adoptoida moni sellainen avioliittoperhe, jonka muodostavat mies ja nainen. Valituksen tehneet olivat sitä mieltä, että lapsi olisi pitänyt ehdottomasti adoptoida miehen ja naisen muodostamaan avioliittoperheeseen. Adoptoitavaksi joutuneen biologisen isänsä ja äitinsä kanssa kasvaneen lapsen kannalta ei ollut oikein, että hän joutui kahden hänelle vieraan miehen hoidettavaksi. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen (3:1 artikla) mukaan kaikissa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuimen, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelinten toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.
Yleisesti todettiin, että tuollainen menettely ei ollut lapsen kannalta oikein, eikä adoptiopäätöksessä oikeasti toteutunut lapsen etu.

Kaksi hyvin toimeen tulevaa ja nuhteetonta avioliitossa keskenään olevaa miestä tekivät viranomaiselle valituksen heihin kohdistuneesta syrjinnästä. Miehet olivat hakeneet kahdestaan aviopuolisoina jo usean vuoden ajan adoptiolasta ilman tulosta. Adoptioista päättänyt viranomainen oli tuona aikana sijoittanut kaikki adoptoitavana olleet lapset miehen ja naisen muodostamiin avioliittoperheisiin. Valituksen tehneet miehet katsoivat tulleensa asiassa syrjityksi ilman hyväksyttävää perustetta siksi, että he olivat keskenään samaa sukupuolta.
Sukupuolineutraalin avioliittolain ja adoptiolain muodostama kokonaisuus todettiin ongelmalliseksi.

Kaksi toisiaan rakastavaa täysi-ikäistä miestä, jotka ovat keskenään puolisisaruksia (velipuolia), tekivät viranomaiselle valituksen heihin kohdistuvasta syrjinnästä, koska he eivät saa solmia keskenään avioliittoa. Velipuolet väittivät, ettei ole olemassa mitään järkiperustetta avioliittolaissa säädetylle kyseiselle kiellolle (avioliiton esteelle). He vaativat saada nähdä virallisen asiakirjan, josta selviää mihin seikkaan perustuu avioliiton este, jonka mukaan kaksi velipuolta eivät saa mennä keskenään naimisiin. Kävi ilmi, että sellaista asiakirjaa ei ole olemassa.
Todettiin, että sukupuolineutraalissa avioliittolaissa säädetyille kaikille avioliiton esteille ei ole järkiperustetta. Sukupuolineutraalin avioliittolain todettiin syrjivän ihmisiä tietynlaisissa tapauksissa.

Täysi-ikäinen nainen ja hänen veljensä täysi-ikäinen tytär tekivät viranomaiselle valituksen heihin kohdistuvasta syrjinnästä, koska he eivät saa solmia keskenään avioliittoa, vaikka he rakastavat toisiaan ja halusivat mennä keskenään naimisiin. Naiset väittivät, ettei ole olemassa mitään järkiperustetta avioliittolaissa säädetylle kyseiselle kiellolle (avioliiton esteelle). He vaativat saada nähdä virallisen asiakirjan, josta selviää mihin seikkaan perustuu avioliiton este, jonka mukaan he eivät saa mennä keskenään naimisiin. Kävi ilmi, että sellaista asiakirjaa ei ole olemassa.
Todettiin, että sukupuolineutraalissa avioliittolaissa säädetyille kaikille avioliiton esteille ei ole järkiperustetta. Sukupuolineutraalin avioliittolain todettiin syrjivän ihmisiä tietynlaisissa tapauksissa.

Valtiossa alettiin kyseenalaistaa sukupuolineutraalin avioliittolain järkevyys. Alettiin kysyä mihin tarkoitukseen ja miksi yhteiskunta tarvitsee sukupuolineutraalia avioliittolakia.

Parlamentissa tiedostettiin avioliittolaissa olevat epäkohdat ja alettiin pohtia miten avioliittolakia pitäisi muuttaa.

Epäkohtien ratkaisemiseksi ehdotettiin, että muutetaan avioliittolaki sellaiseksi, että vain mies ja nainen keskenään saavat solmia avioliiton - Se oli siinä!

Sukupuolineutraalin avioliittolain perusteet todettiin kyseenalaisiksi.

Katso videot:
Aito avioliitto - Mitä ja miksi?, osa 1 https://youtu.be/ei5QBoSKxzQ
Aito avioliitto - Mitä ja miksi?, osa 2 https://youtu.be/0DHFyJ4-Q7k

Keneltä se olisi pois jos kaksi miestä tai naista rakastaa toisiaan?
Sari Weckroth 21.9.2015

”Avioliitolla on yhteiskunnan kannalta tärkeä merkitys, ja jos sen merkitys muuttuu ihmisten henkilökohtaisten kokemusten, halujen, toiveiden ja arvostuksen hakemisen toteuttamiseksi ja tyydyttämiseksi, siinä ei ole lopulta enää mitään sellaista, jota olisi syytä säädellä lailla.”

”Jos velvoitteet ja vastuu otetaan avioliitosta pois, koska katsotaan, ettei sillä tarvitse olla mitään perustarkoitusta tai pysyvää määritelmää, niin mitä siihen sitten oikeastaan jää? Varsinkaan sellaista mitä voidaan ”ihmisoikeuksien” nimissä vaatia? Tai edes sellaista mitä joku voisi sanoa todella tarvitsevansa?”

”Kun ”rakkaudesta” tehdään ”tasa-arvon” nimissä avioliiton tärkein ja ainoa sisältö, ei avioliitolla instituutiona ole enää sijaa eikä tulevaisuutta yhteiskunnassa. Rakkaudelle ja sen tunnustamiselle ei tarvita yhteiskunnallista instituutiota, se on ihmisten keskinäinen asia.”

http://www.aitoavioliitto.fi/artikkelit/kenelta-se-olisi-pois-jos-kaksi-miesta-tai-naista-rakastaa-toisiaan/

YK ja lapsen oikeudet: Lapsella on sitova ihmisoikeus isään ja äitiin
Juha Ahvio 18.8.2015
http://www.aitoavioliitto.fi/artikkelit/yk-ja-lapsen-oikeudet-lapsella-on-sitova-ihmisoikeus-isaan-ja-aitiin/

Avioliitto - mies ja nainen. Miksi avioliittoa ei pidä muuttaa sukupuolineutraaliksi?
9.8.2015
http://www.aitoavioliitto.fi/artikkelit/avioliitto-mies-ja-nainen-miksi-avioliittoa-ei-pida-muuttaa-sukupuolineutraaliksi/

Lue aiheesta lisää: http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi

Allekirjoita Aito avioliitto -kansalaisaloite - Viimeinen allekirjoituspäivä on 29.9.2015.
Voit allekirjoittaa sen joko paperilomakkeella tai sähköisesti.
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tulostaa itsellesi paperilomaketta, niin pyydä kirjastoasi tulostamaan se sinulle.
Lisätietoa: www.aitoavioliitto.fi/kansalaisaloite
Lue aloitteen koko teksti https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1175

Aito avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat