Timo Lehtonen Elämänkokemus

Sukupuoli-sanaa käytetään väärin

Suomen kielen sanaa ”sukupuoli” on alettu käyttää väärässä merkityksessä. Käsitteet ”virallinen sukupuoli” ja ”juridinen sukupuoli” voidaan unohtaa, kun pidetään kiinni siitä mitä sanalla ”sukupuoli” tarkoitetaan suomen kielessä: eliön ominaisuus, joka määräytyy sen mukaan, onko kyseinen yksilö lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä (koiras, mies) vai hedelmöityvä (naaras, nainen). Ihmisiä on olemassa ihmisen lisääntymistä koskien ominaisuudeltaan kahta eri sukupuolta: 1) mies ja 2) nainen. Lainsäätäjä tunnustaa, että on olemassa erikseen miehiä ja naisia: monissa säädöksissä esiintyy sana mies (https://goo.gl/I0nelW) ja nainen (https://goo.gl/oi7JLt).

Suomen kielessä sana (Kielitoimiston sanakirja)

  • ”mies” tarkoittaa täysikasvuista miessukupuolta olevaa ihmistä ja sanalla ”nainen” tarkoitetaan täysikasvuista naissukupuolta olevaa ihmistä;
  • ”poika” tarkoittaa miespuolista henkilöä syntymästä murrosikään, poikalapsi  ja sanalla ”tyttö” tarkoitetaan naispuolista henkilöä syntymästä murrosikään, tyttölapsi;
  • "sukupuoli" tarkoittaa eliön ominaisuutta, joka määräytyy sen mukaan, onko kyseinen yksilö lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä (koiras, mies) vai hedelmöityvä (naaras, nainen); ja
  • ”sukupuoli-identiteetti” tarkoittaa tunnetta kuulumisesta jompaankumpaan sukupuoleen.

Sana "sukupuoli" sisältää kaksi eri sanaa: 1) suku ja 2) puoli. Sanan ”suku” voidaan katsoa liittyvän sukulaisuuteen (lisääntymiseen) ja sanan ”puoli” voidaan katsoa liittyvän kumpaan tahansa toiseen kahdesta kyseisestä ominaisuudesta (hedelmöittävä tai hedelmöityvä).

Monissa säädöksissä esiintyy sana ”sukupuoli”. Sanan ”sukupuoli” merkitystä ei ole määritelty lainsäädännössä, mutta on ilmeistä, että sanalla tarkoitetaan säädöksissä nimenomaan ihmisen sellaista lisääntymiseen liittyvää ominaisuutta, jonka perusteella ihmisiä on olemassa kahta eri sukupuolta: 1) mies (ml. poika) ja 2) nainen (ml. tyttö).

Laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) tarkoitetaan ”sukupuoli-identiteetillä” henkilön kokemusta omasta sukupuolestaan.
Miten osoitetaan todeksi (todennetaan) minkälainen on henkilön sukupuoli-identiteetti?

Sukupuolen moninaisuudella…

”Sukupuolen moninaisuudella tarkoitetaan, että jokaisen ihmisen sukupuoli on omanlaisensa yhdistelmä sukupuolen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia.”
Lähde: https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/sukupuoli

Kun todetaan, että ihmisen sukupuoli on omanlaisensa yhdistelmä sukupuolen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia, niin silloin sanan ”sukupuoli” todellinen merkitys on epämääräinen ja ylimalkainen. Jos sana ”sukupuoli” määriteltäisiin noin, niin se ei tarkoittaisi mitään konkreettista eikä todennettavissa olevaa. Tuollaisen merkityksen antaminen sanalle ”sukupuoli” on järjetöntä.

Sukupuolen käsitettä…

”Sukupuolen käsitettä voidaan hahmottaa esimerkiksi seuraavalla jaottelulla: biologinen sukupuoli, sosiaalinen sukupuoli, juridinen sukupuoli sekä sukupuoli-identiteetti. Sosiaalinen sukupuoli käsittää erilaiset kulttuuriset sukupuoleen liittyvät odotukset ja keskimääräiset sukupuolten väliset erot yhteiskunnassa. Sukupuoleen liittyvät sosiaaliset odotukset vaihtelevat eri kulttuureissa ja eri aikakausina. Kuten biologinen sukupuoli, myös sosiaalinen sukupuoli nähdään usein kaksijakoisena. Juridisella sukupuolella tarkoitetaan vaikkapa henkilötunnuksen tai passin sukupuolimerkintää. Suomessa on tällä hetkellä kaksi juridista sukupuolta, nainen ja mies. Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan henkilön omaa kokemusta sukupuolestaan.”
Lähde: https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/sukupuoli

Miten osoitetaan todeksi (todennetaan) minkälainen on henkilön sosiaalinen sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti?

Sukupuoli on fyysisten…

”Sukupuoli on fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten ominaisuuksien kokonaisuus. Fyysisestä näkökulmasta puhuessa tarkoitetaan esimerkiksi anatomiaa. Sukupuolen psyykkisellä ulottuvuudella tarkoitetaan sukupuolen kokemusta, muun muassa sukupuoli-identiteettiä. Sukupuolen sosiaalisella ulottuvuudella tarkoitetaan sukupuolen sosiaalisia merkityksiä, jotka vaihtelevat eri tilanteissa ja kulttuureissa. Jokaisen ihmisen sukupuoli on omanlaisensa kokonaisuus.”
Lähde: http://www.julkari.fi/handle/10024/126030

Tuollaisen merkityksen antaminen sanalle ”sukupuoli” on järjetöntä. Kyseessä on tietopaketti mm. viranomaisille! Tuon tekstin mukaan sana ”sukupuoli” ei tarkoittaisi mitään konkreettista eikä todennettavissa olevaa. Minkään sanan merkitystä ei pidä kuvata noin epämääräisesti ja ylimalkaisesti oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille tarkoitetussa julkaisussa!

Kyseessä on sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu ”Tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille”: Raportteja ja muistioita (STM): 2015:22 http://www.julkari.fi/handle/10024/126030.

Sukupuoli voi tarkoittaa…

”…Sukupuoli voi tarkoittaa esimerkiksi sukupuolirooleja, naiseuden ja mieheyden sosiaalisia merkityksiä, sukupuolista käyttäytymistä tai yksilön sukupuoli-identiteettiä. Sukupuolten välisestä tasa-arvosta puhuttaessa tarkoitetaan monesti naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Sukupuoli on kuitenkin tätä kahtiajakoa monimuotoisempi käsite.”
Lähde: https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/sukupuoli/sanasto

Myös tuon tekstin sanoma on epämääräinen ja ylimalkainen. Tuossakin tekstissä sanan ”sukupuoli” todellinen merkitys jää avoimeksi. Ikään kuin sana ”sukupuoli” ei tarkoittaisi mitään konkreettista eikä todennettavissa olevaa.

Virallisella sukupuolella…

”Virallisella sukupuolella tarkoitetaan väestörekisteriin kirjattua sukupuolimerkintää, joka voi olla nainen tai mies. Joskus puhutaan myös juridisesta sukupuolesta. Väestörekisterissä oleva sukupuolimerkintä voidaan vaihtaa tietyin laissa säädetyin edellytyksin.”
Lähde: https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/sukupuoli

Käsitteet ”virallinen sukupuoli” ja ”juridinen sukupuoli” voidaan unohtaa, kun pidetään kiinni siitä mitä sanalla ”sukupuoli” tarkoitetaan suomen kielessä.

Kolmas sukupuoli…

”Kolmas sukupuoli tarkoittaa henkilöä, joka ei koe tai halua määritellä itseään mieheksi tai naiseksi.” Lähde: Vihreät nuoret: Suomessa on tunnustettava kolmas sukupuoli!
http://www.vino.fi/blog/2014/11/30/vihreat-nuoret-suomessa-on-tunnustettava-kolmas-sukupuoli/

Tuon tekstin mukainen tarkoitus ei tarkoita mitään konkreettista eikä todennettavissa olevaa.

Sellaisia määritelmiä ei pidä käyttää, joiden määritelmän mukaisuutta ei voida todentaa yleispätevään näyttöön perustuvalla tavalla.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (59 kommenttia)

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Kaikkein tärkein ja helpoin noista luokitteluperusteista on sosiaalinen sukupuoli, sukupuoli-identiteetti. Henkilön oma kokemus omasta sukupuolestaan riittää, olipa hän sitten mies, nainen, mies-nainen, muunsukupuolinen tai sukupuoleton.

Taitoluistelumaailmassa kahden kuluneen vuoden aikana on ollut hauska seurata sitä, miten ihmiset ottavat vastaan henkilön, joka ilmaisee sukupuolisuuttaan tavalla, johon tähän mennessä lajin parissa ei ole törmätty. Totuus on ollut ihmeellisen loistava. Oma paikkani naisporukassa naisasussa ja naisnimellä on tunnustettu. Joskus joku ikään kuin herää: "Ai niin, siehän oot mies - mutta ethän sie kyllä oo...".

Kuvio on edennyt niin pitkälle, että kun oma seurani sai valita mies- ja naisnimeni väliltä, niin se alkoi käyttää tiedotteissaan pelkästään Minna-Maariaa ja tunnustaa näin sosiaalisen sukupuoleni. Oma kokemus sukupuolestani on näin edennyt yleiseksi käytännöksi.

Kilpailumaailma perustuu juridiseen sukupuoleen. Kun luistelen yleisön eteen miesten sarjassa, vahvassa meikissä ja lyhyessä luistelumekossani verkkosukkahousujen ja valkoisten luistinten kera, silloin kansa kohahtaa ja tuomaristo kaivaa sääntökirjan esiin. Tällä hetkellä riski on saada niskaan pistevähennys asukoodin noudattamatta jättämisestä, mutta uskon ja teen töitä sen eteen, että parin vuoden sisällä asiaan tulee muutos kansainvälisellä tasolla.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Sukupuolikin on sosiaalinen konstruktio mitä suurimmassa määrin :

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L5_6.html

Sosiaalinen konstruktionismi tarkastelee tiedon rakentumista, tiedon kasaantumista ja tiedon käsitteellistymistä historiallisissa konteksteissaan - tiedon kasaantumisesta voidaan esittää esimerkkinä koululaitoksemme, joka siirtää uusille sukupolville osittain jo dokumentoitua todeksi ymmärrettyä tietoa, minkä lisäksi sen tehtävänä on valmentaa lapset etsimään uutta tietoa. Tieto ja käsitteet eivät siis siirry lapsille vanhemmilta geneettisen perimän myötä, vaan ne tulee aina uudelleen rakennetuiksi sosiaalisissa kohtaannoissa,,,

Käyttäjän OutiMki kuva
Outi Mäki

Jos lapsi syntyy niin, että hänellä on oikea ja vasen käsi, hänellä on edelleen oikea ja vasen käsi, vaikka joku aivopesisi hänet uskomaan, että ne ovat kaksi vasenta kättä. Poika voidaan aivopestä ja manipuloida uskomaan, että hän on tyttö, mutta se ei milloinkaan oikeasti muuta häntä tytöksi. Jos konstruktionismi toimisi, kaikki sairaudetkin paranisivat, kun ihminen vain uskoisi olevansa terve? Jos konstruktionismi ei hävitä syöpäkasvainta, miten se muka hävittäisi alkuperäisen sukupuolen?
Saako seurakoirasta hyvällä koulutuksella metsästyskoiran? Ei, vaan häiriintyneesti käyttäytyvän seurakoiran.
Jokainen ihminen on ainutlaatuinen, mutta sukupuolia on vain kaksi. On monenlaisia naisia ja monenlaisia miehiä ja hyvä niin. Emme ole toistemme kopioita. Jos mies syö naishormoneja, hän on mies, joka syö naishormoneja. Siinäkin vaiheessa, kun hormoneilla stimuloidut rinnat eivät mahdu puseron sisään ja ääni nousee falsettiin, hän on mies, joka syö hormoneja. Hänen manipuloidun kehonsa sisällä on täsmälleen sama ihminen, joka siellä oli syntymähetkellä ja ennen sitä. Hän kantaa mukanaan kaikkia niitä kokemuksia, joiden läpi hän eli ennen hormonikuuriaan.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Vaikka olen kirjoittajan kanssa eri mieltä juridisista seikoista, yhdyn hänen kielelliseen logiikkaansa. Sanat gender ja sex toimivat englannin kielessä, mutta suomeksi tarvittaisiin parempia käännöksiä.

Suku p u o l i a ei oikein voi olla useampia kuin kaksi, kuten ei p u o l i aikojakaan.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

No, asioilla on puolensa ja nykytietämyksen perusteella sukupuolen käsitettä tulisi tarkastella o s a p u o l i s u u d e n perspektiivistä...

Osapuoli on "jonkin kokonaisuuden osa; toinen kahdesta; yksi useasta"

Käyttäjän OutiMki kuva
Outi Mäki

Jos tarkastellaan ihmiskunnan pienintä yksikköä, jonka varassa ihmiskunnan on mahdollista säilyä olemassa, se ei koostu N kappaleesta puolikkaita tai n kappaleesta jotain ”osapuolia” vaan se on koko ihmiskunnan historian ajan koostunut tasan yhdestä miehestä ja tasan yhdestä naisesta. Kun perusyksikkö siis koostuu tasan kahdesta osapuolesta, jotka yhdessä muodostavat tämän erityisen kokonaisuuden, voidaan loogisesti puhua kahdesta puolikkaasta eli kokonaisuuden kummastakin puolesta. Matemaattisesti se menee näin. Matematiikassa ei voi jokainen laskija päättää, että tänään kaksi on viisi ja huomenna se on sitä, mitä satun silloin päättämään.
Jos taas keskustellaan epämääräisestä joukosta epämääräisiä ihmisiä, sen keskustelun paikka on jollain toisella palstalla, koska se ei liity tämän blogin aiheeseen.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #38

Perhe muodostuu joka tapauksessa perheenjäsenistä ja esimerkiksi Lapsen oikeuksien sopimuksessa perhe on määritelty laveasti tosiasiallisesti olemassa olevien perhemuotojen mukaan. Samassa sopimuksessa todetaan myös, että "lapsen ensisijainen etu on kasvaa persoonallisuutensa täysipainoisen ja sopusointuisen kehityksen vuoksi perheessä onnellisuuden, rakkauden ja ymmärtämyksen ilmapiirissä.".

Perhe on siis se yhteiskunnan perusyksikkö (mitä nyt tässä ilmiselvästi haet rajaamalla ja funktioimalla miehen ja naisen sukuPUOLISUUTTA essentialistisesti), jossa lapsi sosiaalistuu yhteiskunnan autonomiseksi ja vastuulliseksi jäseneksi - perheiden koostumuksista ei lapsen edun toteutumista valvottaessa (lastensuojelussa tai perhepoliittisissa linjauksissa lainsäädäntöä myöten) millään tavoin tehdä luokittelua niiden laillisten muotojen perusteella, vaan niiden muotoutuminen jätetään ihmisoikeuksia kunnioittaen perheenjäseniksi itsensä haluavien päätettäväksi (=yh-vanhemmuutta ei olla kriminalisoitu, adoptio-oikeus on jokaisella säällisesti elävällä 25-vuotta täyttäneellä myös yksin, lapsen syntyminen ei edellytä lapsen geneettisten vanhempien avioitumista keskenään jne... )

http://jiihooantikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1...

Sukupuolisuus on hyvinkin merkittävä identiteetin osa ja monesti vieläkin yhteiskunnallisen tai sosiaalisen luokittumisen vaikutin - useasti tämä ennalta määrätty luokittelu karkeine perusteluineen ei kuitenkaan tee oikeutta ihmisen omalle kokemukselle omasta itsestään...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #38

Lisääntymiseen tosiaan tarvitaan siittiöitä ja munasoluja sekä graviditeettiin ja synnyttämiseen erikoistunut elimistö - mieskin voi synnyttää :

https://fi.wikipedia.org/wiki/Thomas_Beatie

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #45

Jos tuo Thomas Beatie (https://fi.wikipedia.org/wiki/Thomas_Beatie) ei ole lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä, niin hän ei käsittääkseni ole oikeasti mies (miessukupuolinen).

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #46

Thomas Beatie on ihan Aito Mies :)

Hän on mm. aviomies (husband) ja hänet on merkitty sosiaalivakuutusjärjestelmään mieheksi (male).

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen Vastaus kommenttiin #46

Otappa huomioon ihmiset jotka ovat syntymästään asti tai jonkin sairauksen seurauksena steriilejä eivätkä kykene tuottamaan lisääntymissoluja, vai pidätkö heitä edes ihmisinä?

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen

Siteeraten itseäni toisaalta:

Sukupuolen olemuksesta muuten voidaan keskustella loputtomiin, mutta avioliittolain ja myös äitiyslain kohdalla on päivänselvää, että kyseessä on sosiaalinen konstruktio.

Jos hetun toiseksi viimeinen merkki on toisella parillinen ja toisella pariton, pariskunta voi solmia avioliiton, kirkollisesti tai siviiliversiona. Jos kummallakin on parillinen, tai kummallakin pariton, tarjolla on toistaiseksi rekisteröity parisuhde. Jos toisen henkilötunnus muuttuu, rekisteröity parisuhde muuttuu avioliitoksi tai päinvastoin, vaikka ihmiset pysyvät samoina.

Samalla kriteerillä sukupuoli selvitetään äitiyslaissa.

Mitään lääkärintarkastuksia tai kromosomitestejä ei tehdä, eikä merkitystä ole silläkään, onko toiseksi viimeinen merkki elämän aikana vaihtunut.

Siis, jos puhutaan avioliitto- tai äitiyslaista: sukupuoli = henkilötunnuksen toiseksi viimeinen merkki. Ei vaadi mitään erityistä ideologiaa ymmärtää, että mielivaltainen koodi tietojärjestelmässä on sosiaalinen konstruktio jos mikä.

"Suku p u o l i a ei oikein voi olla useampia kuin kaksi, kuten ei p u o l i aikojakaan."

Anteeksi, mutta onko joku oikeasti tosissaan tämän semantiikan kanssa?

Sukupuolia voi olla yhtä monta kuin osapuolia, velipuolia tai mielipuolia, puolikarhuista tai puoliapinoista puhumattakaan.

Sanojen merkitysten epämääräisyydestä (blogisti voisi muuten määritellä "sanan", "merkityksen" ja "epämääräisyyden") vielä, että sellaisiahan sanat ovat, ja enimmäkseen ongelmitta sen kanssa eletään. Vastaavan epämääräisenä mutta käyttökelpoisena sanana voi mainita vaikka "terveyden", jonka lääketiede ja muut tieteet määrittelevät vähintään yhtä epämääräisesti kuin sukupuolen.

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.k...

Timo Lehtonen

Tenka Issakainen kirjoitti 5.12.2015 10:17: ”Sukupuolia voi olla yhtä monta kuin osapuolia, velipuolia tai mielipuolia, puolikarhuista tai puoliapinoista puhumattakaan.”

Tenka, pyydän sinua kertomaan minkälainen on tuossa virkkeessä käyttämäsi käsitteen ”sukupuoli” määritelmä.

Haettiin "määritelmä" Kielitoimiston sanakirjasta: käsitteen olennaisten ominaisuuksien lyhyt, tarkka kielellinen kuvaus, definitio.

Ota huomioon, että tuossa todetaan: tarkka kielellinen kuvaus...

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen

Voitko määritellä sanat "pyydän" ja "sinua" näin aluksi?

Huomaatko, leikin mielellään samaa leikkiä kanssasi, vaikka tämä ei minusta kovin jännittävä leikki olekaan.

Ja rautalangasta vielä: luonnollista kieltä käytettäessä kannattaa harvemmin tukeutua sanakirjamääritelmiin. Asioista voi keskustella sujuvamminkin.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #12

Tenka, silloin kun näyttää siltä, että toiselle ei ole selvää mitä jollain suomen kielen sanalla tarkoitetaan, niin sanan merkityksen kertomisessa voi viitata ajantasaisimpaan yksikieliseen suomen kielen sanakirjaan, eli Kielitoimiston sanakirjaan.

Kysyit: Voitko määritellä sanat "pyydän" ja "sinua" näin aluksi?
Katso noiden merkitys Kielitoimiston sanakirjasta http://www.kielitoimistonsanakirja.fi.

Käyttäjän OutiMki kuva
Outi Mäki

Sukupuolta merkitään sosiaaliturvatunnuksen yhdellä numerolla. Se ei tarkoita sitä, että koska kaikki merkinnät ovat paperiin vaihdettavissa, niin sukupuolikin vaihtuisi yhtä yksinkertaisesti. Se luku ei todellakaan ole mielivaltainen, väite on täysin absurdi. Kuvittelitko, Tenka, että kätilö heittää tikkaa ja merkitsee sukupuolen sillä perusteella, mihin tikka sattuu osumaan: parilliseen tai parittomaan? Että semmoista konstruktionismia… aika epäsosiaalista sanoisin…

Kokeilepa kirjoittaa omanapuun juurelle lappu, jossa lukee Omenapuu. Sitten vaihdat sen lapuksi, jossa lukee Päärynäpuu. Varmuuden vuoksi voit vielä vaihtaa vaikka lappuun, jossa lukee Mänty. Sitten voitkin raportoida, miten todellisuus muuttuu sen mukaan, kuinka satunnainen ihminen lappuun kirjoittelee. Tenka, sinä olet mies tai nainen, sen mukaan, miksi olet syntynyt - ainutlaatuinen oma itsesi. Sinun kaltaisiasi ei ole toista, mutta sitä sukupuolta, jota edustat, on maailmassa muutama miljardi. Sukupuolia on tasan kaksi – kaikkialla muualla paitsi vihreissä iltasaduissa.

Timo Lehtonen

Tenka, kirjoitin 5.12.2015 11:22: ”Tenka, pyydän sinua kertomaan minkälainen on tuossa virkkeessä käyttämäsi käsitteen ”sukupuoli” määritelmä.”
Et ole tainnut vielä kertoa minkälainen on tarkoittamasi käsitteen ”sukupuoli” määritelmä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"Miten osoitetaan todeksi (todennetaan) minkälainen on henkilön sukupuoli-identiteetti?"

Henkilön oma ilmoitus riittää yleensä tähän todentamiseen ja jos asiassa on jotain epäselvää erityisesti henkilön omasta mielestä, niin spesifimmin sukupuoli-identiteetin voi selvittää sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalla, josta henkilöllä on mhadollisuus saada ihan lääkärintodistus omasta sukupuoli-identiteetistään.

Timo Lehtonen

Juho Antikainen mainitsi sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikasta.
”…yksikkö, jossa tutkitaan ja hoidetaan erilaisista sukupuoli-identiteetin ristiriidoista kärsiviä potilaita…”
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/meilahden...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Niin, sieltä saa myös tarvittaessa lääkärintodistuksen, josta ilmenee identiteettiä vastaava sukupuoli ...

Helena Makinen

Tuo onkin kätevää, kutsuntojen tullessa kundi ilmoittaa, että nyt omasta mielestäni olen tyttö enkä siis ole asevelvollinen. Sitten voi keskittyä opintoihin kun kaverit ryynäävät pöpelikössä. Kolmekymmentä täytettyään, voikin taas ilmoittaa että nyt identiteetti muuttuu ja pallit kutiavat taas, ja voi liittyä kaikkiin hyvävelikerhoihin ja luoda uraa ilman että työnantaja pelkää äitiyslomalle jäämistä. Olette herra Antikainen keksineet ratkaisun yhteen suurimmista tasa-arvo-ongelmista Suomessa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

" Olette herra Antikainen keksineet ratkaisun yhteen suurimmista tasa-arvo-ongelmista Suomessa."

Juridisen sukupuolimerkinnän muuttaminen henkilön itsemäärittelyn varaiseksi ilmoitusasiaksi ainakin asettaisi painetta puolustusvoimille ja sitä hallinnoivalle eduskunnalle järjestää maanpuolustus sukupuolineutraalisti - sama lopputulos tosin saavutettaisiin lakkauttamalla kokonaan nykymuotoinen asevelvollisuus ja siirtymällä aseelliseen maanpuolustukseen kouluttamisessa valikoivan vapaaehtoisuuden linjalle...

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

On myös välimuotoja joita ei pystytä lajittelemaan selkeästi mies- tai naispuoliseksi.
Mihin luokkaan lisääntymiskyvyttömät ihmiset kuuluvat?

Timo Lehtonen

Transsukupuolisuus on sukupuoli-identiteetin häiriö (tautiluokitus ICD-10).
Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan henkilön kokemusta omasta sukupuolestaan (laki 609/1986).
Transsukupuolisuus mainitaan Psykiatrian luokituskäsikirjassa.

Diagnostiset kriteerit ICD-10
F64.0 Transsukupuolisuus
A. Halu elää ja tulla hyväksytyksi vastakkaisen sukupuolen edustajana. Tavallisesti tähän liittyy toive saada kirurgista ja hormonaalista hoitoa oman ruumiin muuttamiseksi mahdollisimman samankaltaiseksi kuin toivottu sukupuoli.
B. Transseksuaalisen identiteetin kokemus on kestänyt vähintään kaksi vuotta.
C. Kyseessä ei ole muun mielenterveyshäiriön, esimerkiksi skitsofrenian oire tai kromosomipoikkeavuus.”
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/meilahden...

Tautiluokitus ICD-10:
F64 SUKUPUOLI-IDENTITEETIN HÄIRIÖ
F64.0 Transsukupuolisuus
Tautiluokitus ICD-10 http://www.julkari.fi/handle/10024/80324

ICD-10-tautiluokitus
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-...

Psykiatrian luokituskäsikirja http://www.julkari.fi/handle/10024/90815

Käyttäjän tuomaspetri kuva
Tuomas Leppiaho

Syy sille miksi sukupuoli-sanan rinnalle on noussut muita sanoja (kuten juridinen ja virallinen sukupuoli) on se, että niille on tarvetta.

Miksi sukupuoli-identiteetti täytyisi olla todennettavissa ulkoisen tahon puolelta? Tällöinhän tilanne menisi niin, että ulkopuolinen henkilö saisi määritellä toisen henkilön identiteetin. Identiteetin osalta ei ole olemassa mitään mitä voitaisiin objektiivisesti todistaa, vaan ainoa vaihtoehto on kysyä henkilöltä itseltään.

THL:n käsityksestä sukupuolen moninaisuudesta on todettava, että kyseesä on täysin oikeanlainen määritelmä. Siinä ei ole mitään epämääräistä tai järjetöntä. Jos siinä todella on jotain järjetöntä, nin mitä?

Lisäksi on jälleen todettava, että et voi ottaa sanakirjamääritelmää ja lähteä sen kautta purkamaan asioita. Oikeasti, tämä on jo miltei koomista.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Tämä on tietenkin totta, enkä ymmärrä, miksi virallista sukupuolta ei saisi valita itse.

Helkkarin hölmöltä kuitenkin kuulostaisi kääntää "virallinen sukupuoli" englanniksi ja yrittää selittää maailmankielen puhujille, että tämä "official sex" on sama asia kuin "gender". Ihan vakavasti, keksikää sille genderille järkevä suomenkielinen vastine.

Timo Lehtonen

Jari-Pekka Vuorela kirjoitti 5.12.2015 13:17: ”Helkkarin hölmöltä kuitenkin kuulostaisi kääntää "virallinen sukupuoli" englanniksi ja yrittää selittää maailmankielen puhujille, että tämä "official sex" on sama asia kuin "gender".”

Käsite "virallinen sukupuoli" ei tarkoita samaa kuin "gender".

”Virallisella sukupuolella tarkoitetaan väestörekisteriin kirjattua sukupuolimerkintää, joka voi olla nainen tai mies. Joskus puhutaan myös juridisesta sukupuolesta. Väestörekisterissä oleva sukupuolimerkintä voidaan vaihtaa tietyin laissa säädetyin edellytyksin.”
https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/su...

gender -> sosiaalinen sukupuoli; määritelmä: sosiaalisesti, kulttuurisesti määrittynyt sukupuoli erotuksena biologisesta sukupuolesta.
http://tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentu...

Amerikkalaisen viranomaisen (U.S. Food and Drug Administration, FDA) sivustolta:
Understanding Sex Differences http://www.fda.gov/.../WomensHealthResearch/ucm131...
“Sex refers to the classification of living things, generally as male or female according to their reproductive organs and functions assigned by chromosomal complement.”
“Gender refers to a person’s self representation as male or female, or how that person is responded to by social institutions based on the individual’s gender presentation. Gender is rooted in biology, and shaped by environment and experience.”
http://www.fda.gov/.../GuidanceDocuments/UCM283707...

Timo Lehtonen

Tuomas Leppiaho kirjoitti 5.12.2015 11:29: ”THL:n käsityksestä sukupuolen moninaisuudesta on todettava, että kyseesä on täysin oikeanlainen määritelmä. Siinä ei ole mitään epämääräistä tai järjetöntä. Jos siinä todella on jotain järjetöntä, nin mitä?”

Tuomas viitannee seuraavaan tekstiin: ”Sukupuolen moninaisuudella tarkoitetaan, että jokaisen ihmisen sukupuoli on omanlaisensa yhdistelmä sukupuolen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia.”

Asiayhteydestä ei selviä mitä tuossa virkkeessä olevalla sanalla ”sukupuoli” tarkoitetaan. Suomen kielen sanalla ”sukupuoli” tarkoitetaan eliön ominaisuutta, joka määräytyy sen mukaan, onko kyseinen yksilö lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä (koiras, mies) vai hedelmöityvä (naaras, nainen). Ihmisen sukupuolia on kaksi (toinen on lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä->mies ja toinen hedelmöityvä->nainen).

Koska ihmisen sukupuoli määräytyy sen mukaan, onko ihminen lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä vai hedelmöityvä, niin ei ole tarkoituksenmukaista kirjoittaa, että jokaisen ihmisen sukupuoli on omanlaisensa yhdistelmä sukupuolen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia.

Koska ihmisen sukupuoli määräytyy sen mukaan, onko ihminen lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä vai hedelmöityvä, niin ei ole tarkoituksenmukaista kirjoittaa sukupuolen moninaisuudesta (monenlainen, -laatuinen, monenmoinen; monilukuinen, lukuisa, runsas).

Ilmauksen ”sukupuolen moninaisuus” sijasta olisi tarkoituksenmukaisempaa kirjoittaa jonkun muun käsitteen kuin sukupuoli-käsitteen moninaisuudesta.

Ne, jotka ovat sitä mieltä, että ihmisen sukupuolia on useampi kuin kaksi, tarkoittavat jotain muuta käsitettä kuin sukupuoli.

Timo Lehtonen

Tuomas Leppiaho kirjoitti 5.12.2015 11:29: ”Miksi sukupuoli-identiteetti täytyisi olla todennettavissa ulkoisen tahon puolelta? Tällöinhän tilanne menisi niin, että ulkopuolinen henkilö saisi määritellä toisen henkilön identiteetin. Identiteetin osalta ei ole olemassa mitään mitä voitaisiin objektiivisesti todistaa, vaan ainoa vaihtoehto on kysyä henkilöltä itseltään.”

Henkilön sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin pitää olla todennettavissa riippumattoman osapuolen toimesta, jotta asian todenmukaisuuden varmistaminen ei jää yksinomaan asianomaisen henkilön oman ilmoituksen (mielipiteen) varaan.

Jos ilmoitus siitä, mikä on henkilön oma sukupuoli oikeuttaa johonkin lainsäädäntöön tai viranomaisen määräykseen/ohjeeseen perustuvaan etuun tai oikeuteen, niin lainsäätäjän kannalta olisi järjetöntä hyväksyä pelkkä henkilön oma ilmoitus, tai edes vakuutus (asiasta vakuuttaminen) asiassa.

Se, mikä on kunkin henkilön sukupuoli (jos sen katsotaan olevan jotain muuta kuin väestörekisteriin kirjattu sukupuolimerkintä), pitää todentaa/varmistaa riippumattoman tahon toimesta, ennen kuin sukupuoleen perustuen saa myöntää henkilölle mitään etua/oikeutta mihinkään.

Jos vastasyntynyt lapsi on todettu pojaksi (ei tytöksi) ja hänet on siksi rekisteröity väestörekisteriin sukupuoleltaan mieheksi, niin lainsäädännön ja viranomaisten määräysten soveltamisen kannalta ei ole tarkoituksen mukaista, että tämän henkilön sukupuoli voitaisiin myöhemmin muuttaa väestörekisterin tiedoissa naiseksi pelkästään henkilön oman ilmoitukseen perustuen.

Diagnostiset kriteerit ICD-10
F64.0 Transsukupuolisuus
A. Halu elää ja tulla hyväksytyksi vastakkaisen sukupuolen edustajana. Tavallisesti tähän liittyy toive saada kirurgista ja hormonaalista hoitoa oman ruumiin muuttamiseksi mahdollisimman samankaltaiseksi kuin toivottu sukupuoli.
B. Transseksuaalisen identiteetin kokemus on kestänyt vähintään kaksi vuotta.
C. Kyseessä ei ole muun mielenterveyshäiriön, esimerkiksi skitsofrenian oire tai kromosomipoikkeavuus.”

Ihmisoikeusjärjestöt vaativat: Itsemääräämisoikeus sukupuoleen lakiuudistuksen lähtökohdaksi
http://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeusjarjestot-v...

Timo Lehtonen

Tuomas Leppiaho kirjoitti 5.12.2015 11:29: ”…et voi ottaa sanakirjamääritelmää ja lähteä sen kautta purkamaan asioita.”

Tietysti voin ottaa asioista kirjoittaessani lähtökohdaksi sen, mitä milläkin suomen kielen sanalla tarkoitetaan Kielitoimiston sanakirjassa. Pidän sitä virallisena tiedon lähteenä koskien sitä mitä milläkin suomen kielen sanalla yleisesti tarkoitetaan.

Kielitoimiston sanakirja on ajantasaisin yksikielinen suomen kielen sanakirja.
http://www.kotus.fi/sanakirjat/kielitoimiston_sana...

Käyttäjän tuomaspetri kuva
Tuomas Leppiaho

Et voi lähteä purkamaan esimerkiksi tässä tilanteessa sukupuolen määritelmää sanakirjan avulla ja sen avulla sanoa jotain todellisuuden konstruktioista. Se ei vain ole mielekästä, vaan puhtaasti virheellinen metodi.

Timo Lehtonen

Tuomas, kirjoitit ”Et voi lähteä purkamaan esimerkiksi tässä tilanteessa sukupuolen määritelmää sanakirjan avulla ja sen avulla sanoa jotain todellisuuden konstruktioista.”

Tietysti voin.
Mihin perustuen se on mielestäsi puhtaasti virheellinen metodi?

Mihin perustuen olet sitä mieltä, että Kielitoimiston sanakirjassa suomen kielen sanasta "sukupuoli" kirjoitettu ”eliön ominaisuus, joka määräytyy sen mukaan, onko kyseinen yksilö lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä (koiras, mies) vai hedelmöityvä (naaras, nainen); miehistä t. naisista ryhmänä” ei pidä mielestäsi paikkaansa?

Määrittele sinä sanan ”sukupuoli” merkitys sillä tavalla, että kyseinen määritelmä on sukupuoli-käsitteen olennaisten ominaisuuksien lyhyt, tarkka kielellinen kuvaus.

Timo Lehtonen

Tuomas Leppiaholle

Kirjoitin 5.12.2015 12:32:
1 ”Mihin perustuen olet sitä mieltä, että Kielitoimiston sanakirjassa suomen kielen sanasta "sukupuoli" kirjoitettu ”eliön ominaisuus, joka määräytyy sen mukaan, onko kyseinen yksilö lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä (koiras, mies) vai hedelmöityvä (naaras, nainen); miehistä t. naisista ryhmänä” ei pidä mielestäsi paikkaansa?
2 ”Määrittele sinä sanan ”sukupuoli” merkitys sillä tavalla, että kyseinen määritelmä on sukupuoli-käsitteen olennaisten ominaisuuksien lyhyt, tarkka kielellinen kuvaus.”

Tuomas, pyydän sinua vastaamaan ko. kysymykseeni ja määrittelemään sanan ”sukupuoli” merkityksen.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen

Toki näin voi tehdä, mutta silloin keskustelu muuttuu mielettömäksi.

Jos käytät sanakirjaa, lue myös käyttöohje. "Sanakirja antaa tietoa nykysuomen sanojen merkityksistä, käytöstä ja tyylisävyistä samoin kuin taivutuksesta ja oikeinkirjoituksesta."

Sanakirja ei kerro, mitä sanat Todella tarkoittavat, eikä väitä määrittelevänsä tyhjentävästi sanojen merkityksiä.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

Juuri vähän aikaa sitten kielitoimisto alkoi keräämään useita uusia sanoja, joita ei heidän tietokannasta löydy.

Kielitoimisto antaa ymmärrettävän määritelmän, mutta ei absoluuttista. Typerää käyttää kielitoimistoa määrittelemään.

Kaikissa luonnontieteissä ei ole absoluuttista määritelmää. Painovoimakin ympäri maapalloa vähän heittelehtii 0,01-0,3 välillä.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Sanojen "suku" ja "puoli" määritys

Suku= perhe, heimo, kanta, esipolvi, samaa alkuperää
Itämerenmeren-Suomalaisesta sanasta "sugu"
Puoli= puolet, puolikas, toinen puolisko, vastakohta
Suomalais-Volgalaisesta sanasta "pula"

Sukupuoli määritteitä on neljä

Sisäinen tulkinta
1. Sukupuoli-identiteetti on yksilön kokemus ja tulkinta omasta sukupuolestaan
2. Biologinensukupuoli eli kromosomi perusteinen sukupuoli

Ulkoinen tulkinta
3. Sosiaalinensukupuoli on yhteisön kokemus ja tulkinta yksilön sukupuolesta
4. Anatominensukupuoli eli sukupuolielin perusteinen sukupuoli

HUOM!
Sukupuolikriisi on tavanomainen oire ihmisille jota on aiemmin koitettu oikoa korjaamalla sukupuoli-identiteettiä mutta nykyään nopeampi ja helpompi keino on vain korjauttaa anatominensukupuoli.

Transsukupuolisuus on vastakkaisen sukupuoli-identiteetin hyväksyminen ja anatomisen sukupuolen. Korjaaminen mm leikkauksella ja hormoonihoidolla.
Olen sitä mieltä että trans-sukupuolisilla pitäisi olla oikeus lisääntyä siinä kuin muillakin mutta silloin he eivät voi korjauttaa anatomistasukupuoltaan tai hormoonitoimintaansa vaan joutuvat tyytymään vaatteilla ja hiustyylillä pelailuun.

Viime aikaisessa Tiede lehdessä kerrottiin että tutkimuksissa on löydetty ihmisistä lapsenkasvatukseen liittyvä hormonaalista toimintaa jota kutsutaan biologisestasukupuolesta riippuen joko äidinvaistoksi (kasvattaja hoitaja) tai isänvaistoksi (suojaava hoivaaja). Uutinen on hyvä sukupuolten tasa-arvon kannalta mutto huono niiden samaasukupuolta olevien jotka suunnittelevat lapsen kasvatusta.

Sukupuolen ulkopuolelle jää vuorovaikutukseen seksuaalisuus joka on oma luokkansa.

Timo Lehtonen

Daniel Malinen kirjoitti 5.12.2015 14:41:
"Sisäinen tulkinta
1. Sukupuoli-identiteetti on yksilön kokemus ja tulkinta omasta sukupuolestaan
2. Biologinensukupuoli eli kromosomi perusteinen sukupuoli
Ulkoinen tulkinta
3. Sosiaalinensukupuoli on yhteisön kokemus ja tulkinta yksilön sukupuolesta
4. Anatominensukupuoli eli sukupuolielin perusteinen sukupuoli"

Mistä lähteestä nuo määritteet ovat peräisin?

Monissa säädöksissä esiintyy sana ”sukupuoli”, mutta sen merkitystä ei ole määritelty lainsäädännössä.

Daniel, määrittele sinä sanan ”sukupuoli” merkitys sillä tavalla, että kyseinen määritelmä on sukupuoli-käsitteen olennaisten ominaisuuksien lyhyt, tarkka kielellinen kuvaus ja sellainen, että se soveltuu käytettäväksi lainsäädännössä esiintyvän sanan ”sukupuoli” määritelmäksi.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

"Mistä lähteestä nuo määritteet ovat peräisin?"
Biologian ja terveystiedon kirjoissa yläasteelta, olen sittem in seurannut jonkinverran netistä sekä lukenut lehdistä

"määrittele sinä sanan ”sukupuoli” merkitys sillä tavalla, että kyseinen määritelmä on sukupuoli-käsitteen olennaisten ominaisuuksien lyhyt, tarkka kielellinen kuvaus"

Ei ole olemassavain yhtä käsitettä monikäsitteiselle sanalle
Sukupuoli= se toinen puolisko suvusta
Sukupuoli= identiteetinen, biologinen, sosiaalinen ja anatominen käsite yksilön määrityksestä
Sukupuoli= suvullisenlisääntymisen käsite

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #27

Lainsäädännössä käytetään useassa yhteydessä käsitettä ”sukupuoli” https://goo.gl/LgS9qh.
Koska tuota käsitettä ei ole määritelty lainsäädännössä, niin sille täytyy olla olemassa yksi riittävän yksiselitteinen ja yleiskäyttöinen määritelmä.

Suomen kielen sanalla ”sukupuoli” tarkoitetaan eliön ominaisuutta, joka määräytyy sen mukaan, onko kyseinen yksilö lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä (koiras, mies) vai hedelmöityvä (naaras, nainen).
Ihmisen sukupuolia on kaksi (toinen on lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä->mies ja toinen hedelmöityvä->nainen). Jos joku on asiasta toista mieltä, niin hän tarkoittaa jotain muuta käsitettä kuin mitä tarkoittaa suomen kielessä sana ”sukupuoli”.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen Vastaus kommenttiin #29

Se mitä sukupuoli Suomessa tarkoittaa ei ole "sex" eikä "gender" vaan "half of clan" (se toinen puoli sukua), se on yhdyssana sanoista "suku" eli esipolvi, perhe ja "puoli" eli puolisko, osa. Sanan historian takia sillä on vaikea käsittää yhtätiettyä vaan se on suomenkielen yleiskattavia sanoja joka kattaa nykyään koko sukupuoli käsitteen kirjon sekä sivuttaa seksuaalisuutta.
Tuohon sukupulikäsitteen kirjoon kuuluu
Sukupuoli-identiteetti
Biologinensukupuoli
Sosiaalinensukupuoli
Anatominensukupuoli

Sen verran mutkikas sana on että kielitoimiston sanakirjakin tarjoaa selitykseksi useita vaihtoehtoja, oudoimpana "Sukupuolen määräytyminen myös →←" -selityksen. Lähimmäksi pääsee "Kummankin sukupuolen edustajat". Sanakirja mainitsee myös sukupuolen olevan olennon luokittelu lisääntymissolujen mukaan, tällöin kolmannen sukupuolen muodostaisi ne jotka eivät tuota sukupuolisoluja syystä tai toisesta.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Sanojen "suku" ja "puoli" määritys

Suku= perhe, heimo, kanta, esipolvi, samaa alkuperää
Itämerenmeren-Suomalaisesta sanasta "sugu"
Puoli= puolet, puolikas, toinen puolisko, vastakohta
Suomalais-Volgalaisesta sanasta "pula"

Sukupuoli määritteitä on neljä

Sisäinen tulkinta
1. Sukupuoli-identiteetti on yksilön kokemus ja tulkinta omasta sukupuolestaan
2. Biologinensukupuoli eli kromosomi perusteinen sukupuoli

Ulkoinen tulkinta
3. Sosiaalinensukupuoli on yhteisön kokemus ja tulkinta yksilön sukupuolesta
4. Anatominensukupuoli eli sukupuolielin perusteinen sukupuoli

HUOM!
Sukupuolikriisi on tavanomainen oire ihmisille jota on aiemmin koitettu oikoa korjaamalla sukupuoli-identiteettiä mutta nykyään nopeampi ja helpompi keino on vain korjauttaa anatominensukupuoli.

Transsukupuolisuus on vastakkaisen sukupuoli-identiteetin hyväksyminen ja anatomisen sukupuolen. Korjaaminen mm leikkauksella ja hormoonihoidolla.
Olen sitä mieltä että trans-sukupuolisilla pitäisi olla oikeus lisääntyä siinä kuin muillakin mutta silloin he eivät voi korjauttaa anatomistasukupuoltaan tai hormoonitoimintaansa vaan joutuvat tyytymään vaatteilla ja hiustyylillä pelailuun.

Viime aikaisessa Tiede lehdessä kerrottiin että tutkimuksissa on löydetty ihmisistä lapsenkasvatukseen liittyvä hormonaalista toimintaa jota kutsutaan biologisestasukupuolesta riippuen joko äidinvaistoksi (kasvattaja hoitaja) tai isänvaistoksi (suojaava hoivaaja). Uutinen on hyvä sukupuolten tasa-arvon kannalta mutto huono niiden samaasukupuolta olevien jotka suunnittelevat lapsen kasvatusta.

Sukupuolen ulkopuolelle jää vuorovaikutukseen seksuaalisuus joka on oma luokkansa.

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Loppujen lopuksi, paljosta päästäisiin, jos koko sukupuolittamisesta luovuttaisiin. Asevelvollisuus vain pakolliseksi kaikille.

Ai että se biologia? No, tietty voitaisiin luokitella ihmiset jaottelulla fertiilit ja steriilit.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Aika hyvin. Itsekkin olen seksuaalisuudesta ehdottanur samaa eli on joko aseksuaaleja tai bseksuaaleja.
Sukupuoli jakoisuuden poistaminen tuskin onnistuu mutta se voidaan tiivistää biologiseen ja anatomiseensukupuolern sillä sukupuolielinten ero, hormoonitoiminnan ero sekä XX ja Xy-kromosomien ero ei kuitenkaan häviäisi mihinkään. Lisäksi jatkossa tulee olemaan yhä pikkutyttöjä jotka pitää ns "tyttöjenejutuista" ja pikkupoikia jotka pitävät ns "poikienjutuista" vaika siitä meuhkottaisiin ettei niin saisi olla. Mikään ei kuitenkaan tulisi estää tyttöjä pitämästä "poikienjutuista" ja poikia "tyttöjenjutuista".

Käyttäjän OutiMki kuva
Outi Mäki

Mr Lax, nousevatko sinun kommenttisi sellaisesta taustasta, että sinulla ei koskaan ole ollut elämässä mitään turvallista pohjaa vaan kaikki on aina ollut ihan mitä sattuu? Et ole voinut koskaan luottaa kehenkään? Kaikki ovat pettäneet ja kaikille olet aina ollut pohjattoman kateellinen? Etsit rajoja ja luulet, ettei niitä ole? Eivät rajat ja eroavaisuudet mihinkään häviä vain kieltämällä ne. Olet täsmälleen samojen luonnonlakien alainen kuin kaikki muutkin ihmiset.

Timo Lehtonen

Näkyypä esiintyvä sellainenkin käsite kuin "oikeudellinen sukupuoli".
https://goo.gl/AANb7F

Timo Lehtonen

Tyttö vai poika?
Raskaudenaikaisen sukupuolenmäärityksen keinot ja merkitys
”Lapsen sukupuoli voidaan selvittää ennen syntymää lapsiveden soluista tai istukan korionvilluksista kromosomitutkimuksella tai koeputkihedelmöityshoitojen yhteydessä alkiosta preimplantaatiovaiheessa.”
http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/arkisto?p_p_...

Sikiön geenitestit jo hyvin tarkkoja
”Äidin verestä tehtävä geenitesti osoittaa nykyisin jo varsin luotettavasti varsin varhain sikiön sukupuolen.”
http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=sho...

EasyDNA tarjoaa markkinoiden tarkimman ja luotettavimman tavan määrittää syntymättömän lapsen sukupuoli jo alkuraskauden aikana.
http://www.easydna.fi/sukupuolen-maaritys-testi.html

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Sukupuolen korjaus onkin enemmän kosmeettinen ja hormonaalinen toimenpide, se ei muuta kromosomiperusteista sukupuolta. Siinä olet oikeassa. Nyt nämä jotka ovat korjauttaneet anatomistasukupuoltaan haluavat juridisen oikeuden edustaa korjattu sukupuoltaa sekä oikeuden lisääntymiseen. Vaikka se onkin outoa ja erikoista että oli ensin toista sukupuolta anatomisesti onkinnyt toista sukupuolta, mutta ei se nyt mitään kauhistuttavaa tai pelättävää ole. Pelko on aiheeton, vaikka oudoksuminen on normaali reaktio tälläisen kohdatessa. Sitä paitsi ennen ei anatomistasukupuolta korjattu koska se oli vaarallista ja vaikeaa toisin kuin nyt kun se on helppoa vaikkakin pitkä prosessi, hormooneja päälle ja niks naks vaan.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"Pelko on aiheeton, vaikka oudoksuminen on normaali reaktio tälläisen kohdatessa"

Transfobia on avainsana tässä ja voin oman kasvukokemukseni perusteella sanoa, että tästäkin pelosta pääsee jopa helposti eroon kun vain alkaa ottaa asioista selkoa. Transsukupuolisuuden ja etenkin transihmisten itsensä "tavanomaisuuden" esillä oleminen julkisuudessa on myös eräs epäluuloja hälventävä ja toisaalta sukupuolen käsitteeellistä laajuutta ilmentävä tekijä - Hetti Rytsy on tässä suhteessa melkoinen pioneeri...

Timo Lehtonen
Käyttäjän SusannaKoivula kuva
Susanna Koivula

Sukupuolisuus halutaan määritellä uudestaan ja ensin pyritään hämärtämään mitä sukupuoli sanana tarkoittaa. Kun tarkoituksellisesi käyttää sanaa kuvaamaan jotain mitä sana ei merkitse, annetaan asiasta uusi -harhaanjohtava kuva.

Sukupuoli on biologinen tosiasia, se ei ole mielipide tai kokemus.
Tätä ei muuksi muuta henkilöt, joilla on sukupuoli-identiteetin häiriö tai uudet, poliittisesti värittyneet termit.

Kiitos Lehtoselle tarkkanäköisestä blogista ja tästäkin blogitekstistä.

Timo Lehtonen

Sukupuoli-sanan merkityksestä on kirjoitettu myös mm. Susanna Koivulan blogin "Gender-ideologian ihmemaassa 2/3 Lapset ja nuoret koekaniineina" kommenteissa: http://susannakoivula.puheenvuoro.uusisuomi.fi/208....

Timo Lehtonen

Sukupuoli-identiteetin häiriö lapsilla ja nuorilla
(Suomen Lääkärilehti 11/2013 vsk 68):
http://www.laakarilehti.fi/files/nostot/2013/nosto...

"Sukupuoli-identiteetin häiriö lapsilla ja nuorilla"
https://goo.gl/wHci1t

Matti Virtanen

Lyhyesti: käytännössä kaikki ihmiset eivät hedelmöitä tai hedelmöity. On myös ihmisiä jotka ovat steriilejä. Periaatteessa voisi olla myös ihmisiä, jotka voisivat sekä hedelmöittää että hedelmöittyä, mutta tämä mahdollisuus lienee hyvin epätodennäköinen.

Suomen kieli on tältä osin vajavainen eikä vastaa biologista todellisuutta.

Loppuun vielä kaksi määritelmää Kielitoimiston sanakirjasta, kun siitä niin näyt tykkäävän:

sukupuoli = eliön ominaisuus, joka määräytyy sen mukaan, onko kyseinen yksilö lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä (koiras, mies) vai hedelmöityvä (naaras, nainen)

intersukupuolisuus = kummankin sukupuolen ominaisuuksien esiintyminen samassa yksilössä

Timo Lehtonen

Ihmisiä on lisääntymistä (lapsen saamista) ajatellen lähtökohtaisesti ominaisuuksiltaan kahdenlaisia: hedelmöittäviä (mies) ja hedelmöityviä (nainen).

Lähtökohtaisesti poikalapsi kasvaa ominaisuuksiltaan lisääntymistä ajatellen hedelmöittäväksi (mies) ja tyttölapsi kasvaa ominaisuuksiltaan lisääntymistä ajatellen hedelmöityväksi (nainen).
Myös lisääntymiskyvytön aikuinen henkilö on joko mies tai nainen.
Jos aikuinen henkilö on lisääntymiskyvytön, niin jossain hänen lisääntymistä koskevassa ominaisuudessa on jokin vika.

Ihmiset jaetaan lisääntymiseen liittyvien ominaisuuksien perusteella kahteen eri ryhmään: miehiin ja naisiin. Tuon kahden eri ryhmään jakamisen luokittelun perusteena käytetään käsitettä ”sukupuoli”.

Sukupuoli-käsitteen vapaamuotoinen määritelmä: Ihmisen sukupuolella tarkoitetaan lisääntymiseen liittyvää ihmisten erilaisuutta kuvaavaa käsitettä, joka perustuu kehosta todennettavissa oleviin lisääntymiseen liittyviin ominaisuuksiin ja jonka avulla ihmiset jaetaan miessukupuolta ja naissukupuolta oleviksi henkilöiksi. Miessukupuolta olevaa henkilöä kutsutaan mieheksi tai pojaksi. Naissukupuolta olevaa henkilöä kutsutaan naiseksi tai tytöksi.

Kielitoimiston sanakirjassa (kielitoimistonsanakirja.fi) sukupuoli-sanan merkitys on kuvattu seuraavasti: ”eliön ominaisuus, joka määräytyy sen mukaan, onko kyseinen yksilö lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä (koiras, mies) vai hedelmöityvä (naaras, nainen); miehistä t. naisista ryhmänä.”

Suomen kielessä sana (Kielitoimiston sanakirja)
1 ”mies” tarkoittaa täysikasvuista miessukupuolta olevaa ihmistä ja sanalla ”nainen” tarkoitetaan täysikasvuista naissukupuolta olevaa ihmistä;
2 ”poika” tarkoittaa miespuolista henkilöä syntymästä murrosikään, poikalapsi ja sanalla ”tyttö” tarkoitetaan naispuolista henkilöä syntymästä murrosikään, tyttölapsi;

Sanan ”sukupuoli” merkitystä ei ole määritelty lainsäädännössä, mutta on ilmeistä, että sanalla tarkoitetaan säädöksissä nimenomaan ihmisen sellaista lisääntymiseen liittyvää ominaisuutta, jonka perusteella ihmisiä on olemassa kahta eri sukupuolta (mies ja nainen).

Lainsäätäjä tunnustaa, että on olemassa erikseen miehiä ja naisia: monissa säädöksissä esiintyy sana mies (https://goo.gl/I0nelW) ja nainen (https://goo.gl/oi7JLt).

Sukupuoli-käsitettä ei ole määritelty tasa-arvolaissa, eikä muussakaan säädöksessä, vaikka tuo käsite esiintyy lainsäädännössä useassa eri yhteydessä. Katso https://goo.gl/LgS9qh.

Koska sukupuoli-käsitettä ei ole määritelty lainsäädännössä, niin sille täytyy olla olemassa riittävän yksiselitteinen ja yleiskäyttöinen määritelmä.

Jos käsitteellä ”sukupuoli” tarkoitettaisiin jotain muuta asiaa kuin sellaista, josta seuraa, että ihmisen sukupuolia on kaksi (miessukupuoli ja naissukupuoli), niin silloin ei olisi selvää mitä eri säädöksissä esiintyvällä sukupuoli-sanalla todellisuudessa tarkoitetaan.

Sana sukupuoli muodostuu kahdesta eri sanasta: suku ja puoli.
Sanan ”suku” voidaan ajatella viittaavan lisääntymiseen ja sanan ”puoli” voidaan ajatella viittavan siihen, että mies ja nainen ovat kumpikin puolet kahdesta ihmisestä. Ihmisen luonnolliseen lisääntymisen tarvitaan kaksi ihmistä, mies ja nainen.

Henkilön tosiasiallinen sukupuoli on se, mikä se on hänen syntyessään, ei sitä kukaan voi itse muuksi muuttaa, vaikka sitä kuinka haluaisi.
Henkilöllä on oikeus kertoa kokemuksensa omasta sukupuolestaan (sukupuoli-identiteetti), mutta kukaan ei voi itse määrittää sukupuoltaan muuksi kuin mitä siitä on merkitty väestötietojärjestelmään.

Sukupuoli-käsitteessä ei ole kyse henkilön omasta sukupuoltaan koskevasta kokemuksesta, eikä henkilön harjoittamasta sukupuolen ilmaisusta.

Ihmisen oma kokemus sukupuolestaan ei muuta hänen tosiasiallista synnynnäistä sukupuoltaan toiseksi.

Henkilön sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu eivät kumpikaan määritä millään tavalla sitä, mikä on henkilön tosiasiallinen sukupuoli (mies tai nainen).

Hyvin pieni vähemmistö ihmisistä on intersukupuolisia (sukupuolen kehityksen häiriö http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99299.pdf).
Intersukupuoliset henkilöt eivät ole syntyessään fyysisiltä sukupuolta määrittäviltä ominaisuuksiltaan yksiselitteisesti naisia/tyttöjä eikä miehiä/poikia. Myös intersukupuolisille lapsille määritetään syntymän yhteydessä tutkimusten jälkeen sukupuoli (mies tai nainen).

Vaikka on olemassa intersukupuolisia ihmisiä, se ei tarkoita, että sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi.

Jos käsitteen ”sukupuoli” merkityksen kuvaukseen sisällytetään sellaista asiaa, jolla ei ole mitään tekemistä lisääntymistä koskevien ihmisen ominaisuuksien kanssa, niin silloin ei ole kyse käsitteestä ”sukupuoli”.

Jos jollain käsitteellä halutaan tarkoitettavan tosiasiallisen sukupuolen lisäksi esimerkiksi sukupuolirooleja, naiseuden ja mieheyden sosiaalisia merkityksiä tai yksilön sukupuoli-identiteettiä, niin silloin on kyseessä jokin aivan muu asia kuin käsite ”sukupuoli”.

Käsitteet ”sukupuoli” ja ”sukupuoli-identiteetti” tarkoittavat eri asioita. ”Sukupuoli-identiteetti” ei ole osa käsitettä ”sukupuoli”.

Timo Lehtonen

Ihmisiä on henkilön kehosta todennettavissa olevien ominaisuuksien (seikkojen, piirteiden) suhteen erilaisia.

Osa ihmisistä on
• ruskeasilmäisiä ja osa sinisilmäisiä -> silmien väri
• vaaleatukkaisia ja osa tummatukkaisia -> hiusten väri
• vaaleaihoisia ja osa tummaihoisia -> ihon väri
• laihoja ja osa lihavia -> paino
• lyhyitä ja osa pitkiä -> pituus
• oikeakätisiä ja osa vasenkätisiä -> kätisyys
• hedelmöittäviä ja osa hedelmöityviä -> sukupuoli

Henkilön sukupuoli määräytyy sen mukaan, onko henkilö lisääntymiseen liittyvien piirteiden suhteen hedelmöittävä vai hedelmöityvä.

Ihmisiä on sukupuoli-käsitteeseen liittyvien piirteiden (ominaisuuksien) suhteen kahdenlaisia: miessukupuolta (mies ja poika) ja naissukupuolta (nainen ja tyttö) olevia.

Ihmisen sukupuolen määräytyminen perustuu lisääntymiseen liittyviin piirteisiin (ominaisuuksiin), jotka ovat todennettavissa henkilön kehosta.

Timo Lehtonen

Aito avioliitto ry:n kirjelmä 6.1.2016 Opetushallitukselle: "Sukupuoli-sanan merkitystä ei voi muuttaa ajatukselliseksi"
http://aitoavioliitto.fi/tiedotteita/aito-avioliit...
http://aitoavioliitto.fi/wp-content/uploads/Opetus...

Timo Lehtonen

Intersukupuolinen - sukupuolen kehityksen häiriö.

Termiä "intersex" pidetään nykyisin halventavana ja ahdistavana, koska se leimaa lapsen synnynnäisen sairautensa perusteella, on epätarkka ilmaus ja lisäksi sekoitetaan helposti transseksuaalisuuteen. Sen tilalle onkin vakiintumassa kansainvälisesti hyväksytty nimitys disorder of sex development, (DSD) eli sukupuolen kehityksen häiriö.
http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99299.pdf

ICD 10 tautiluokitus
Q56 - Epäselvä sukupuoli ja valekaksineuvoisuus
Q56.0 - Muualla luokittamaton kaksineuvoisuus
Q56.1 - Muualla luokittamaton miespuolinen valekaksineuvoisuus
Q56.2 - Muualla luokittamaton naispuolinen valekaksineuvoisuus
Q56.3 - Määrittämätön valekaksineuvoisuus
Q56.4 - Määrittämätön epäselvä sukupuoli
http://icd-codes.info/fi/XVII/Q50-Q56/Q56/
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80324...

ICD 10: Indeterminate sex and pseudohermaphroditism Q56 http://www.icd10data.com/ICD10CM/Codes/Q00-Q99/Q50...

"sukupuolen kehityksen häiriö" https://www.google.fi/search?q=%22sukupuolen+kehit...

disorder of sex development https://www.google.fi/search?q=disorder+of+sex+dev...

Timo Lehtonen

Kas kummaa, sukupuolia on kaksi! (Osa 2)
Susanna Koivula 26.2.2016 klo 19:44
http://susannakoivula.puheenvuoro.uusisuomi.fi/212...

Timo Lehtonen

Opetushallitus ei tiedä montako sukupuolta ihmisellä on.
Opetushallituksessa ainakin Jorma Kauppinen ja Liisa Jääskeläinen näyttävät unohtaneen, mitä tarkoittaa suomen kielen sana sukupuoli.
Opetushallituksen joulukuussa 2015 julkaisemassa oppaassa ”Tasa-arvotyö on taitolaji - Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa” todetaan asiaa mitenkään perustelematta, että ”…sukupuolia on enemmän kuin kaksi”.
Jos sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi, niin niitä olisi vähintään kolme. Jos ihmisellä olisi sukupuolia enemmän kuin kaksi, niin kuinka monta niitä olisi?
http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2154...

Toimituksen poiminnat