Timo Lehtonen Elämänkokemus

Kansanedustajia ei kiinnosta lapsen etu - Osa laiminlyö velvollisuutensa

Jokaisen kansanedustajan luulisi noudattavan lakia ja täyttävän velvollisuutensa. Mitään lasten elämään vaikuttavaa lakia ei ole järkevää säätää, ellei eduskunta pysty näyttämään toteen, että lain lapsiin kohdistuvien vaikutusten hyödyt ovat suuremmat kuin haitat. Lain vaikutukset pitää arvioida tekemällä asiaa koskeva asianmukainen lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi. YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista on osa Suomen lainsäädäntöä. Eduskunnan tehtävä on ottaa huomioon tuon sopimuksen määräykset lakeja säätäessään. Jokaisella kansanedustajalla on omakohtainen velvollisuus toimia niin, että jokaista lasten elämään vaikuttavaa lakia säädettäessä otetaan ensisijaisesti(!) huomioon lapsen etu. Vasta sen jälkeen, kun eduskunnassa on näytetty toteen lapsen edun toteutuminen, on oikeutettua tehdä päätös lain säätämisestä.

 

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa määrätään mm. seuraavaa:

  • Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu (3 artikla, kohta 1).
  • Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin ja muihin toimiin tässä yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toteuttamiseksi (4 artikla).

 

Ellei eduskunta mitä tahansa lapsia koskevaa lakia säädettäessä näytä toteen, että lain lapsiin kohdistuvien vaikutusten hyödyt ovat suuremmat kuin haitat, ei eduskunta voi osoittaa, että lain säätämisessä on otettu ensisijaisesti huomioon lapsen etu.

 

Jos ei ole olemassa objektiivista näyttöä vaatimuksen täyttymisestä, ei ole mitään perusteita väittää vaatimuksen täyttyvän.

 

Suurin osa kansanedustajista on osoittanut täydellistä vastuuntunnon puutetta avioliittolain muutoslakia 156/2015 säädettäessä ja hallituksen esityksessä HE 65/2015 ehdotettujen lainmuutosten käsittelyssä. Eduskunnassa ei ole näytetty toteen, että noiden lainmuutosten vaikutukset ovat lapsen edun mukaisia (lain hyödyt lapselle suuremmat kuin haitat), joten eduskunta ei ole kyseisiä lainmuutoksia säätäessään toiminut lapsen oikeuksien sopimuksen määräysten mukaisesti. Asiasta on esitetty runsaasti mielipiteitä, mutta mitään sellaista säädöstä ei ole, jossa kerrottaisiin, että lapsivaikutusten arviointi on korvattavissa minkään tahon mielipiteillä.

 

Kaikki ne kansanedustajat, jotka ovat puoltaneet kyseisiä lainmuutoksia, ovat osoittaneet käsittämätöntä välinpitämättömyyttä ja vastuuntunnon puutetta asiassa. He ovat täydellisesti laiminlyöneet kansanedustajan työhönsä kuuluvia velvollisuuksiaan. Noin siksi, etteivät he ole edellyttäneet kyseisiä lainmuutoksia säädettäessä objektiivista näyttöä siitä, että lainmuutoksien säätämisessä olisi otettu huomioon lapsen etu.

 

Suurin osa kansanedustajista on ollut tyystin hiljaa (vaitonaisia) eduskunnan täysistunnoissa ko. lainmuutoksista keskusteltaessa. Sellainen osoittaa vastuun pakoilua asiassa. Hiljaisuus on myöntymisen merkki, sanotaan!

 

Vain ne kansanedustajat, jotka ovat eduskunnassa vaatineet lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin teettämistä kyseisiä lainmuutoksia koskien, ovat toimineet niin kuin kansanedustajan työ edellyttää.

 

Kysymys lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvaselle: Mihin perustuen lakivaliokunta ei ole edellyttänyt lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin teettämistä ko. lainmuutosten säätämistä koskien?

 

Vaikka olisi tehty kuinka hyvä ja kattava tutkimus, joka osoittaisi, että miehen ja naisen muodostamissa perheissä ja kahden samaa sukupuolta olevien aikuisten perheissä kasvaneet lapset ”saisivat yhtä hyvän kasvatuksen”, niin sellainen tutkimus ei vielä millään tavalla osoita, että sukupuolineutraalia avioliittolakia säädettäessä olisi otettu huomioon lapsen oikeuksien sopimuksessa tarkoitettu lapsen etu.

 

Lapsiin kohdistuvilla vaikutuksilla tarkoitetaan suoria ja epäsuoria vaikutuksia, joita päätöksellä on lapsiväestön tai sen osan jokapäiväiseen elämään. Vaikutusarvioinnissa tulee selvittää yleisesti, edistääkö hanke ja miten lapsen etua sekä tunnistaa ennakolta erityisesti lasten kannalta kielteiset vaikutukset, jotta ne voitaisiin välttää. Lapsiin kohdistuvia vaikutuksia tulee kansanedustajia sitovien ohjeiden mukaan tarkastella seuraavien seikkojen suhteen: terveys, ihmissuhteet, asuminen ja liikkuminen, arjen sujuvuus, osallistuminen ja tasa-arvo. Välillisesti lapsiin voivat vaikuttaa myös muutokset perheen taloudessa ja palveluissa, yhteisö- ja aluetason muutokset sekä sosiaalisia suhteita koskevat seikat. Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös lasten omien mielipiteiden selvittäminen.

 

Lapsiasiavaltuutettu (itsenäinen valtion viranomainen), lausui lakivaliokunnalle 2.4.2014 kansalaisaloitetta KAA 3/2013 vp koskien mm. seuraavaa:

”Jos kansalaisaloite etenee lainvalmisteluun, lapsiasiavaltuutetun näkemyksen mukaan on huolehdittava siitä, että kaikki välillisetkin vaikutukset samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeudesta selvitetään perusteellisesti, ei ainoastaan parisuhteen osapuolten osalta, vaan myös sen vaikutukset perheenjäseniin ja perheoikeudellisiin liittyviin taloudellisiin ym. seikkoihin.

Lopuksi muistutamme, että jos kansalaisaloite etenee lainvalmisteluun, on valmistelussa tehtävä nimenomainen lapsivaikutusten arviointi. Lapsivaikutusten arviointi perustuu lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiseen vaatimukseen asettaa lapsen etu ensisijaiseksi kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksen teossa. Myös oikeusministeriö suosittaa arvioinnin tekemistä ohjeissaan.”

 

Avioliittolain muutoslaki 156/2015 tuotiin äänestykseen ja hyväksyttiin ilman lapsivaikutusten arvioinnin tekemistä, vaikka lakivaliokunta kiinnitti asiaan mietinnössään LaVM 14/2014 vp erityistä huomiota:

”Valiokunta kiinnittää erityistä huomiota myös siihen, että ennen näin merkittävien perheoikeudellisten lainsäädäntömuutosten toteuttamista tulisi laatia lapsivaikutusten arviointi. Asia nousi esille valiokunnan asiantuntijakuulemisissa. Lapsivaikutusten arviointi perustuu lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiseen vaatimukseen asettaa lapsen etu ensisijaiseksi kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa. Myös oikeusministeriö suosittaa arvioinnin tekemistä ohjeissaan.”

 

Artikkeli: Avioliittolain muutoksen uudelleen arvioinnin perusteet ja kansalaisaloite eduskunnan lainsäädäntövallan kontrollina, varatuomari Jyrki Anttinen 29.9.2015

Lainauksia:

YK:n lapsen oikeuksien komitea on kesäkuussa 2011 kehottanut Suomea ottamaan lapsen edun asianmukaisesti huomioon muun muassa lainsäädäntömenettelyssä.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan 22.6.2011 oli kirjattu kohtaan ”Perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointi” lapsivaikutusten arvioinnin lisääminen kaikessa päätöksenteossa.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on vuonna 2013 julkaissut tästä 3 artiklan 1 kohdasta 20-sivuisen yleiskommentin.

Sen tavoitteena on varmistaa, että sopimusvaltiot soveltavat ja kunnioittavat lapsen etua. Yleiskommentissa määritellään, mitä lapsen edun asiallinen huomioiminen edellyttää ja käydään muun muassa sana sanalta läpi artiklan tekstin oikeudellinen merkitys.

Kommentin mukaan sopimusvaltiot ovat velvollisia ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin pannakseen lapsen edun huomioimisen oikeuden täysimääräisesti täytäntöön.

Tämä sisältää muun muassa velvollisuuden varmistaa, että lapsia koskevassa lainsäädännössä osoitetaan, että lapsen etu on otettu ensisijaisesti huomioon.

Tähän kuuluu muun muassa kuvaus siitä, kuinka lapsen etua on tarkasteltu ja arvioitu ja mikä painoarvo sille on annettu päätöksessä.

Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Koska kysymyksessä on Suomen lainsäätäjää sitova ihmisoikeusvelvoite ja koska eduskunta on itsekin asettanut lainvalmistelun kriteeriksi hyvään lainvalmistelutapaan kuuluvan vaikutusarvioiden tekemisen, voidaan lapsivaikutusten arvioinnin tekemättä jättämistä pitää vakavana puutteena ja virheenä.

Todettakoon, että jos lakiehdotuksesta olisi pyydetty lausunto perustuslakivaliokunnalta, on selvää, että avioliittolain muutoslain valmistelua ei olisi pidetty riittävänä.

Joka tapauksessa oikeus on saavutettu lasten oikeuksien kustannuksella tai niitä oikeuksia tarkemmin selvittämättä.

Asiaa punnittaessa on huomioitava, että lapset ovat vielä heikommassa asemassa oleva vähemmistö, siis enemmän suojelun tarpeessa.

 

Valitusmahdollisuus

Oikeuskansleri valvoo hallituksen ja ministeriöiden sekä tasavallan presidentin virkatoimien lainmukaisuutta. Hän valvoo myös, että tuomioistuimet, viranomaiset ja virkamiehet sekä muut julkista tehtävää hoitavat noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Oikeusasiamiehen tulee valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeusasiamies valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Artikkeli: Valitusmahdollisuus lapsen oikeuksien loukkaamisesta ja lapsivaikutusarvioinnin laiminlyönti, varatuomari Jyrki Anttinen 15.10.2015

Seuraavat säädökset tulivat voimaan tänään 12.2.2016:

1295/2015 Laki lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

46/2016 Valtioneuvoston asetus lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskevan valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
”New Yorkissa 19 päivänä joulukuuta 2011 tehty lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valitusmenettelyä koskeva valinnainen pöytäkirja tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 2016 niin kuin siitä on sovittu.”

 

Tiedoksi:
Oikeus tarkoittaa: jllek yksilölle (oikeusjärjestyksen mukaan) kuuluva etu t. valta tehdä jtak.
Velvollisuus tarkoittaa: se mitä jkn pitää tehdä säädösten, asemansa, sitoumuksensa, omantuntonsa tms. vuoksi.

 

Blogikirjoitus: Aloite avioliittolain muuttamisesta - Tarvitaan vaikutusarviointi, Timo Lehtonen 28.10.2014

 

Lainauksia täysistunnon pöytäkirjasta ke 10.2.2016, ”Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi”

Antero Laukkanen kd:
”Viime kaudella eduskunta teki lainsäädännön puutteellisuudessa pohjakosketuksen, kun se hyväksyi kansalaisaloitteen pohjalta tehdyn sukupuolineutraalin avioliittolain ilman minkäänlaista poikkihallinnollista käsittelyä ja muun muassa lapsivaikutuksien arviointi jäi kokonaan tekemättä. Tämä käsillä oleva esitys jatkaa samaa linjaa ja on huonosta lainsäädännöstä ja valmistelusta malliesimerkki.”

”Tässä on muun muassa jätetty huomiotta edellisen kauden lakivaliokunnan lausunto, joka totesi näin: "Aloitteessa ehdotettujen muutosten toteuttaminen edellyttäisi siten tällaisten taloudellisten ja mahdollisten muiden vaikutusten huolellista selvittämistä ja arvioimista sekä tarvittavien määrärahojen varaamista kyseiseen tarkoitukseen budjettikäsittelyn yhteydessä. Valiokunta kiinnittää erityistä huomiota myös siihen, että ennen näin merkittävien perheoikeudellisten lainsäädäntömuutosten toteuttamista tulisi laatia lapsivaikutusten arviointi. Asia nousi esille valiokunnan asiantuntijakuulemisissa. Lapsivaikutusten arviointi perustuu lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiseen vaatimukseen asettaa lapsen etu ensisijaiseksi kaikissa lapsiin kohdistuvissa päätöksenteoissa. Myös oikeusministeriö suosittaa arvioinnin tekemistä ohjeissaan."”

”Sitten kiinnitän huomiota vielä yhteen asiaan, joka liittyy velvoitteeseen lapsen edun ensisijaisesta huomioimisesta lainsäädäntömenettelyssä. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 3 artiklan 1. kohdan mukaan on ilmaistu periaate, jonka mukaan lasta koskevassa päätöksenteossa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. "Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu." YK:n lapsen oikeuksien komitea on kesäkuussa 2011 kehottanut Suomea ottamaan lapsen edun asianmukaisesti huomioon muun muassa lainsäädäntömenettelyssä. Silloisen pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa 22.6.2011 oli kirjattu kohtaan "Perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointi" lapsivaikutusten arvioinnin lisääminen kaikessa päätöksenteossa. YK:n lapsen oikeuksien komitea on vuonna 2013 julkaissut tästä 3 artiklan 1. kohdasta 20-sivuisen yleiskommentin. Sen tavoitteena on varmistaa, että sopimusvaltiot soveltavat ja kunnioittavat lapsen etua. Yleiskommentissa määritellään, mitä lapsen edun asiallinen huomioiminen edellyttää, ja käydään muun muassa sana sanalta läpi artiklan tekstin oikeudellinen merkitys.

Arvoisat edustajat! Kun täällä me vaadimme, että tässä asiassa esitetään erittäin suurena ja tärkeänä kohtana se, että lapsiin kohdistuvat vaikutukset selvitetään, niin se ei ole mitään retoriikkaa, vaan se on se velvoite, joka meillä on, ja se ei ulotu ainoastaan tähän lainsäädäntöhankkeeseen vaan kaikkeen, mitä täällä tehdään. Siksi tuntuu ihmeelliseltä, että kun niin monessa muussa kysymyksessä erityisesti vasemmisto ja vihreät huutavat näiden oikeuksien perään, niin sitten näissä yhden genren asioissa ne voidaan aina sivuuttaa ja todeta, että "no, eipäs tullut tehtyä". Tämä ei ole minusta rehellistä toimintaa. Minä toivon, että kun näitä liitännäislakeja varmaan tulee tässä kolmen vuoden aikana koko ajan lisää ja lisää ja lisää ja näitä täydennetään ja paikataan ja yritetään viedä eteenpäin ja muuttaa sitä ja tätä, niin tässä mielessä sitten voisi tapahtua sellainen muutos, että aidosti otetaan nämä YK:n suositukset, jopa huomautukset, jotka Suomelle on annettu, että nämä lapsiin kohdistuvat vaikutukset nousevat keskiöön”

Emma Kari vihr:
”Ja kun tehdään lapsia koskevia päätöksiä, niin meidän kaikkien pitäisi pystyä aina laittamaan lapsen etu meidän omien poliittisten erimielisyyksiemme edelle….”

Sari Essayah kd:
”Kuitenkin eduskunta on myös usein ilmaissut sen, että lapsivaikutusten arviointi tulee sisällyttää kaikkiin lapsiin kohdistuviin lainsäädäntöhankkeisiin, ja lapsiasiainvaltuutettu viime kaudella lakivaliokunnassa totesi, että jos kansalaisaloite etenee lainvalmisteluun, on valmistelussa tehtävä nimenomainen lapsivaikutusten arvointi. Ja tässä liitännäislakien yhteydessä olisi ollut erinomainen mahdollisuus tämä tehdä. Ikävä kyllä, sitä ei tehty, ja siinä mielessä pidän sitä todellakin harmillisena, kun on muistettava, että tällä on suoranainen vaikutus adoptiolainsäädäntöön ja nimenomaan sitä kautta, että avioliittolain muutoksen myötä tulee olemaan useita maita, jotka tulevat kieltämään adoption Suomeen, mikä vaikeuttaa kaikkien parien adoptiomahdollisuutta.”

”Täällä lapsiasiainvaltuutettu on todellakin viime kaudella todennut, että olisi tärkeää, että valmistelussa tehdään nimenomaan lapsivaikutusten arviointi. Tämä on suomalainen viranomainen, ja hän toteaa myös lausunnossaan, että myös oikeusministeriö suosittaa arvioinnin tekemistä ohjeissaan — siis henkilö, jonka toimenkuva on nimenomaan lasten aseman, oikeuksien huomioonottamisen varmistaminen lainsäädännössä, ja hän myöskin edistää YK:n lasten oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumista Suomessa…”

”Sen tähden minusta tässä on sivuutettu tärkeä seikka, nämä lapsiasiavaikutukset on jätetty tutkimatta. Tätä on edellyttänyt edellisen eduskunnan asiantuntijakuulemisessa lapsiasiamies, ja siinä mielessä tuntuu harmilliselta, että täällä tietyissä asioissa kovastikin nyt painotetaan ja alleviivataan edellisen eduskunnan tahtotilaa mutta sitten tuntuu, että toisissa asioissa se sivuutetaan kokonaan.”

”Sitten olisin vielä edustaja Räsäselle todennut, että kyllähän täällä indekseistä ja päiväkotien ryhmäkoostakin on pyydetty, että tehdään lapsivaikutusten arviointia. On aivan kummallista, että näin suuresta asiasta (Puhemies koputtaa) sitä ei sitten kuitenkaan haluta tehdä.”

”Esityksen valmistelu, niin kuin täällä on tuotu esille, ei täytä hyvän hallinnon kriteereitä. Siinä on tarpeettomasti kiirehditty, ja erityisesti, niin kuin täällä käytiin tätä keskustelua, valitettavaa on tämä lapsivaikutusten laiminlyönti. Lapsivaikutusten arviointi tulee sisällyttää kaikkeen lapsiin kohdistuvaan lainsäädäntöön. Näin eduskunta on edellyttänyt. Ja koska tämä arviointi jätettiin tekemättä siinä avioliittolain eduskuntakäsittelyssä viime kaudella, niin se olisi ollut tärkeä tehdä nyt liitännäislakien yhteydessä, jolloin tätä kantaa tähän adoptiolakiin olisi voitu muodostaa arvioinnissa saadun tiedon pohjalta. Täällä on nyt useaan kertaan jo kerrottu, mitä lapsiasiavaltuutettu on tässä asiassa viime kaudella todennut, ja että hänelle on tärkeää, että tästä tehdään asianmukainen arviointi. Myöskin siinä omassa lausunnossaan hän on viitannut siihen, että myös oikeusministeriö suosittaa tuon arvioinnin tekemistä ohjeissaan.”

Sari Tanus kd:
”Minä puhun tässä nyt siitä, että eduskunta on peräänkuuluttanut, että kaikissa niissä lainsäädäntömuutoksissa tai asetusmuutoksissa, jotka tavalla tai toisella koskevat lapsia, tulee tehdä lapsivaikutusten arviointi. Sitä ei tehty silloin viime kaudella ennen sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksymistä, ja nyt edelleen (Puhemies koputtaa) ollaan menossa samaa rataa. Eli kansanedustajat toimivat vastoin omia päätöksiään.”

”Minä kysyisinkin: Minulle ei ole kukaan vastannut tähän mennessä vielä, minkä takia niitä lapsivaikutusten arviointeja ei tehty silloin ja minkä takia niitä ei voitaisi nyt tehdä. Koska eduskunta, te olette itse päättäneet, että näin kuuluisi lapsiin liittyvässä lainsäädännössä olla, niin minkä ihmeen takia niitä ei voida tehdä asianmukaisesti ennen kuin tätä lainsäädäntöä viedään eteenpäin?”

”Jo pelkästään se on puute, että lapsivaikutusten arviointia ei olla tehty, se tulee ilman muuta tehdä.”

Peter Östman kd:
”Vielä ihmettelen tätä lapsivaikutusten arviointiasiaa. Tänä päivänä tai jo monta vuotta, kun me olemme tehneet kunnassa tai täällä eduskunnassa asioita, jotka koskevat ympäristöasioita, niin ympäristövaikutusten arviointi on ollut aina sellainen must-asia. Miksei näin oleellisessa asiassa oltaisi voitu myöskin tehdä lapsivaikutusten arviointia?”

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (60 kommenttia)

Reijo Jokela

En nyt oikein ymmärrä mitä haittaakaan tuosta avioliitosta voisi lapsen näkökulmasta olla. Jos ajatellaan, että todellisuudessa lapsi elää äitinsä ja äidin naisystävän kanssa samassa taloudessa, niin mikä lapsen kannalta muuttuu huonommaksi jos nuo solmivat avioliiton?

Arto Jaaskelainen

Hyvin asioihin syventyvä blogi. Kannattaisi syventyä ennen kuin kommentoi.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth

Yksittäisen lapsen kannalta sillä ei olekaan merkitystä. Ei lapsi huomaa mitään eroa jos äiti ja äidin naisystävä käyvät maistraatissa vihityttämässä itsensä.

Mutta kun avioliittokäsitys muuttuu, perhekäsitys muuttuu. Ja kun perhekäsitys muuttuu, koko yhteiskunta rakenne ja sen perusteet muuttuvat.

Avioliiton tarkoitus, silloin kun se ensi kertaa Suomen(kin) lakiin kirjattiin, oli se, että mies ja nainen, isä ja äiti, yhdessä kantavat vastuun yhteisistä lapsistaan. Kyse ei ollut ensisijaisesti oikeuksista, ei oikeudesta lapseen, eikä "oikeudesta mennä naimisiin", vaan vastuullisuudesta yhteiskunnan edessä. Siitä, että mies ja nainen ja heidän välisensä suhde oli yhteiskunnassa erityisen sääntelyn ja "tarkkailun" piirissä. Ikäänkuin "tilivelvollisia" siitä pysyvätkö yhdessä vai eivät, ja heidän tuli sitoutua toisiinsa avioliiton kautta, koska yhteiskunnan etu on se, että perhesiteet muodostuvat verisiteiden, ja ennen kaikkea vastuunkantamisen kautta.

Avioliiton tarkoituksena oli siis luoda ehjiä heteroydinperheitä ja taata mahdollisimman pitkälle se, että nämä säilyvät ehjinä.

Avioliitto yhteiskunnallisena instituutiona on murentunut jatkuvasti. Juuri siten, että avioliitosta on vähä vähältä poistettu sitä mikä viittaa vastuullisuuteen ja velvoitteisiin ja "oikeuksia" on painotettu yhä enemmän. Kuten "oikeutta" erota kun haluaa, yhä helpommin, yhä nopeammin ja vaivattomammin.
Avioliitto on painottunut yhä enemmän aikuisten oikeuksille, ja lasten osaksi on jäänyt sopeutuminen aikuisten onnen etsintään. Yhä pienempien lasten vanhemmat eroavat.

Eroamista helpotetaan koko ajan. Paljon avioliiton vastuullisuudesta ei ole lainsäädännössä jäljellä. Erotilanteessa harkinta-aikaakin on lyhennetty, ja sekin tullaan vielä ottamaan kokonaan pois. Koska avioliitossa on kyse enää "oikeuksista" koska nyt jo katsotaan, ettei laki saa vaikuttaa ihmisten itsemääräämisoikeuteen ja yksityiselämän valintoihin. Vaikka se avioliiton tehtävä on alun perin juuri ollut. Estää eroamasta heti kun siltä tuntuu ja menemästä tunteiden mukana.

Se, että naisparit menevät naimisiin, ei avioliittoa instituutiona pelasta, ei vahvista eikä auta.
Seurauksena on, että lasten hankkiminen yhä vahvemmin mielletään aikuisten oikeudeksi, ja vanhemmuus painottuu sille mitä aikuiset keskenään sopivat ja päättävät. Avioliitto ja perheen perustaminen on aina vahvasti liitetty yhteen, ja tätä käytetään hyväksi kun avioliitosta tulee sukupuolineutraali. Mies- ja naisparit vaativat jo nyt oikeutta saada "yhteisiä lapsia".

Tämä näkyy ehkä vielä selvemmin siinä, että miesparitkin haluavat lapsia. Tästä ei (vielä) paljon puhuta. Mutta miesparien tapauksessa lasten saaminen tarkoittaa sijaissynnytystä ja kohdunvuokrausta. Se, että naisparit vaativat "äitiyslaki" -hankkeen kautta oikeutta lapseen jo syntymästä, ei voi johtaa muuhun kuin että miesparit vaativat samaa.
On taktikointia, että miesparien "oikeudesta lapseen" ei puhuta vielä. Mutta siitä tullaan puhumaan.

Avioliitto menettää näin alkuperäisen merkityksensä, tarkoituksensa ja tehtävänsä. Siitä tulee se minkä perusteella vaaditaan lapsia. Kun aiemmin se tarkoitti vastuuta niistä lapsista, jotka liitosta luonnostaan syntyvät.

Kun käsitys perheestä muuttuu ja lapsen saamisesta tulee "kaikille kuuluva oikeus", se vaikuttaa KAIKKEEN yhteiskunnassa.

Lisäksi, avioliiton mieltäminen pelkästään oikeudeksi ja "oikeuksien" antajaksi, ei voi johtaa muuhun kuin siihen, että sen tarpeellisuus ylipäätään tullaan kyseenalaistamaan. Ei jää muuta kuin vaatimukset saada lapsia tavalla tai toisella. Yksinäisille, naispareille, miespareille, POLYPERHEISIIN (kai olet näistäkin kuullut?) jne. jne.

Lisäksi, kun vanhemmuus mielletään vapaaehtoiseksi tehtäväksi, ja oikeus lapseen saadaan vanhemmaksi ilmoittautumisen kautta, ei ole enää ketään jolle vastuu lapsesta lähtökohtaisesti KUULUISI.
Lapsesta tulee "tilaustuote", josta kukaan ei ole vastuussa. Isät ja äidit antavat lapsiaan pois homo- ja lesbopareille.

Perhekäsitys ei perustu enää vastuullisuudelle, vaan aikuisten oikeuksille. Tällä on seurauksensa. Eivätkä ne ole hyviä.

Avioliitto on yhteiskunnallinen instituutio, koska sillä on merkitystä yhteiskunnalle. Sen vuoksi sitä on tarkasteltava yhteiskunnan kannalta, ei yksittäisten lasten tai rakastuneiden parien kannalta, vaan yhteiskunnan.

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama

Mikä tässä nyt niin kauheasti muuttuisi kun yksinäiset, mies -ja naisparit ja vaikkapa polyperheet saavat nykyäänkin lapsia.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Ollaan olevinaan huolissaan lapsen edusta YK:n artikloita myöten kun itse asiassa ollaan huolissaan uskonvakaumuksen vastaisesta avioliittolaista.

Mikähän oli jutun pointti. Kun en jaksanut tuota copy-paste-vuodatusta kahlata läpi, niin kysyn yksinkertaisesti, että toimivatko sperman luovuttajat ja lapsensa adoptiota varten luovuttavat lapsen etua vastaan? Sillä ilman näitä ei homopareilla ole mahdollisuutta lapsia saada.

Jos Jumala on olemassa, niin uskon että hänki vaatisi puhumaan asioista oikeilla motiiveilla. Eli lopettamaan ihmisten hämääminen uskonnolliset motiivit peittämällä. "Tarkoitus pyhittää keinot" kuuluu lähinnä mafiajärjestöjen periaatteisiin.

Reijo Jokela

Luin vähän tarkemmin tuota. Sain sen käsityksen, että tämä selvityksen puuttuminen on se joka loukkaa lapsen oikeuksia. Eli pitäisi olla selvitys, joka osottaisi, että lapsen edut ovat suuremmat, kuin haitat noissa muutoksissa. Ja kun niitä ei voida mitata, niin silloin ei pystytä osoittamaan, että edut olisivat suuremmat, joten muutos silloin loukkaa lapsen etua ja se on laiton.

Ja kaikki muka lapsen etujen puolustamiseksi. Reilumpaa olisi sanoa suoraan, että Jumala on sanonut, kun kysymyksessä on kuitenkin jokin raamattuun perustuva juttu.

Arto Jaaskelainen

Olisi reilumpaa tutustua asioihin ensin ja kommentoida vasta sitten.

Sukupuolineutraali avioliittolakipaketti on sekä sisällöltään että vaikutuksiltaan monitahoinen. Kun asia näyttää olevan hämärä niin toivon että voit lukea tarkemmin lähteestä joka edustaa meidän tavallisten isien ja äitien näkemyksiä (eikä sukupuolivähemmistöjen poliittisen lobbausjärjestön tekstiä jota lehdet yksisilmäisesti tarjoavat):

http://aitoavioliitto.fi/category/artikkelit/

Reijo Jokela Vastaus kommenttiin #5

Mitä tarkoittaa "me tavalliset isät ja äidit" Raamatusta ohjeensa hakevat, vai mitä?

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #5

Katson kuuluvani tavallisten isien ja äitien luokkaan, mutta ”Aito avioliitto” –yhdistys ei edusta millään lailla perheeni asiaa.

Tasa-arvoinen (sukupuolineutraali) avioliittolaki ei mitenkään vähennä perheen arvoa. Se päinvastoin vahvistaa avioliittoa laajentamalla sen piiriin muunkinlaisia parisuhteita. (Tätä sanotaan kuulemma epäloogisesti ”konservatiiviseksi argumentiksi”.)

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Ymmärrykseni mukaan selvityksiä on tehty. Ja kun niiden johtopäätöksissä ei väitettyjä ongelmia esiintynyt, niin on kai parempi on kai yrittää väittää ettei selvityksiä ole tehty. Muistaakseni ainakin Vesa Linja-Aho on bloggaillut näistä varsin tyhjentävästi ja debunkannut kaikki väitteet.

Arto Jaaskelainen Vastaus kommenttiin #6

Reijo Jokela & Jukka Konttinen,
voisitteko ystävällisesti lukea ylläolevan blogin yksityiskohtaisesti ja kommentoida sitä. Se että joku on jossain joskus kai sanonut jotain ei nyt selitä mitään.

Asiasisältö on hyvin ja yksityiskohtaisesti kirjoitettu yllä olevassa tekstissä.

Blogi on korkeatasoinen ja hyvin asioihin perehtynyt yksityiskohdissaan.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #6

Jukka Konttinen kirjoitti: "...Vesa Linja-Aho on bloggaillut näistä varsin tyhjentävästi ja debunkannut kaikki väitteet".

Laita tänne viitetietoja mistä löytyy objektiivista näyttöä asianmukaisen lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tuloksista.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen Vastaus kommenttiin #17

Tässä Vesa Linja-Ahon blogi:
http://blogit.image.fi/vesanlinja/aidon-avioliiton...

Ja tässä linkki lapsivaikutusten arvioinnista, jonka Vesa on linkannut blogiinsa. Arviointi on siis tehty peräti kahdesti, vuosina 2003 ja 2008:
http://kansanmuisti.fi/session/27-2012/10/

Timo Lehtonen

Jukka Konttinen: ”…ollaan huolissaan uskonvakaumuksen vastaisesta avioliittolaista…”
”Jos Jumala on olemassa, niin uskon että hänki vaatisi…”

Reijo Jokela: ”Reilumpaa olisi sanoa suoraan, että Jumala on sanonut, kun kysymyksessä on kuitenkin jokin raamattuun perustuva juttu”

Olen suorastaan huvittunut noista kommenteista!
On aivan käsittämätöntä, kuinka jotkut ottavat avioliittolakiasiasta kirjoitettaessa heti esille uskon asiat.
Oletteko kenties ns. uskovaisia, vai miksi teette niin?

Kaikille tiedoksi: Jutussani ei ole tippaakaan kyse uskonvakaumuksesta eikä Jumalasta.

Reijo Jokela

Siis onko pointti tämä selvityksen puuttuminen? Olisiko asia ok. jos tuollainen selvitys tehtäisiin?
Eikös tuota avioliittolakia ole muuteltu aikaisemminkin ilman ongelmia?

Arto Jaaskelainen

Ei, vaan selvitys valaisisi ongelmallisuuden eli asioissa ei edettäisi silmät ummessa, eteneminen loppuisi todennäköisesti siihen.

Reijo Jokela Vastaus kommenttiin #11

Anteeksi nyt tyhmyyteni, mutta mitä ne ongelmat ovat lapsen kannalta? Ihan kapulakielellä.

Arto Jaaskelainen Vastaus kommenttiin #12

Puolustatko siis ongelmaselvityksen laatimista ? Alamme olla siitä samassa käsityksessä että esimerkiksi lapsivaikutusten arviointi on tarpeellista.
Toivoisin pientä omatoimista opiskelukierrosta täällä:

http://aitoavioliitto.fi/category/artikkelit/

Sieltä löytyy vastauksia moniin kysymyksiin.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #12

"...mitä ne ongelmat ovat lapsen kannalta?"
Kellään ei ole tuohon kysymykseen nyt tyhjentävää vastausta.

Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on tarkoitus selvittää minkälaisia ongelmia laista voi olla lapsiin kohdistuen.

Pyydän lukemaan huolella blogin tekstin sekä jutun ”Aloite avioliittolain muuttamisesta - Tarvitaan vaikutusarviointi” http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1788....

”Lapsiin kohdistuvilla vaikutuksilla tarkoitetaan suoria ja epäsuoria vaikutuksia, joita päätöksellä on lapsiväestön tai sen osan jokapäiväiseen elämään. Vaikutusarvioinnissa tulee selvittää yleisesti, edistääkö hanke ja miten lapsen etua sekä tunnistaa ennakolta erityisesti lasten kannalta kielteiset vaikutukset, jotta ne voitaisiin välttää. Lapsiin kohdistuvia vaikutuksia tulee kansanedustajia sitovien ohjeiden mukaan tarkastella seuraavien seikkojen suhteen: terveys, ihmissuhteet, asuminen ja liikkuminen, arjen sujuvuus, osallistuminen ja tasa-arvo. Välillisesti lapsiin voivat vaikuttaa myös muutokset perheen taloudessa ja palveluissa, yhteisö- ja aluetason muutokset sekä sosiaalisia suhteita koskevat seikat. Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös lasten omien mielipiteiden selvittäminen.”

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Uskonmotiivit peitetään siksi, että ne eivät "myy" tapakristittyjen massalle, joka tarvittaisiin omien tavoitteiden läpi viemiseksi.

Seurakuntalainen-lehden Anssi Tiittanenkin moitti AA-liikettä selkärangattomuudesta uskonnollisten motiivien peittelyssä.
http://www.seurakuntalainen.fi/blogit/avioliittoka...

Mutta nää linkit on jo viime kesältä, joten keskustelu näyttää suttaavan paikallaan.
Tiittanenkin kirjoittaa:

"Onko Aito avioliitto -hankkeessa sittenkin käynyt niin, ettei pelin ymmärretä päättyneen? Onko tilanne kuin jääkiekko-ottelussa, jossa loppusummeri on soinut, yleisö on poistunut ja hallin valoja jo sammutellaan?
Hävinnyt joukkue on jäänyt silti kentälle pelailemaan ja toivoo, että voisi vielä vaikuttaa tulostaululla näkyviin numeroihin."

Reijo Jokela

En kuitenkaan ymmärrä mitä tuolla itse avioliitolla voi olla merkitystä lapselle, kun KAIKKI asiat voidaan jo nyt järjestää toista kautta ja juridisesti ollaan samassa tilanteessa. Lapsen näkökulmasta koko laki muutoksella ei ole mitään vaikutusta entiseen.

Timo Lehtonen

Reijo Jokela kirjoitti: ”En kuitenkaan ymmärrä mitä tuolla itse avioliitolla voi olla merkitystä lapselle…”

Merkitys selviäisi, jos asiassa tehtäisiin perusteellinen ja puolueeton lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, jota mm. lapsiasiavaltuutettu on esittänyt tehtäväksi ja jota oikeusministeriö suosittaa tehtäväksi ohjeessaan.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Lehtonen et co:n kanssa ei kannata kättä vääntää. Et pääse puusta pitkään. Onneksi sentään eduskunnasta löytyy tässäkin asiasta riittävästi täyspäisiä, joten homma hoidetaan loppuun.

Jos kahden samaa sukupuolta olevan henkilön yhteistä lasta vaikkapa kiusataan koulussa, vika ei ole suinkaan näissä vähemmistöläisen sukupuolisuuntauksen omaavissa vanhemmissa. Pikemminkin vika on niissä enemmistön heterovanhemmissa, jotka eivät ole osanneet opettaa jälkikasvulleen edes käyttäytymisen perusasioita. Raamattua ja Jumalaa on turha siihen palettiin levittää.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Kuka sitten on se puolueeton ja asiantunteva taho, jonka tekemää lapsivaikutusten arviota avioliittolaista voi pitää pätevänä?

No, tietenkin lapsiasiavaltuutettu ja hänen apunaan työskentelevä lapsiasianeuvottelukunnan sisäinen lapsivaikutusten arviointiin perehtynyt työryhmä sekä HLBTI ja lapset -työryhmä on tällainen puolueeton ja asiantunteva taho :

http://lapsiasia.fi/lapsiasiavaltuutettu/neuvottel...

Suuntaa antavasti voidaan todeta, että tasa-arvoisesta avioliittolaista on lapsiasiavaltuutettu jo lausunut mm. seuraavaa :

"– Lapsi tarvitsee perheen. Yhteiskunnan on tuettava parisuhteen kestävyyttä ja pysyvyyttä riippumatta, onko kyseessä samaa vai eri sukupuolta olevien vanhempien liitto. Rakkaus on lapsen koti, tälle ei pidä luoda esteitä, tätä pitää tukea. Tasa-arvoisen avioliittolain hyväksyminen on lapsen etu, toteaa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila."

Jos olet eri mieltä lapsiasiavaltuutetun toteamuksesta, niin pyydän Sinua kertomaan mihin todennettavaan ja mielellään myös verifioitavaan faktaan mielipiteesi perustuu.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth

"Lapsi tarvitsee perheen. Yhteiskunnan on tuettava parisuhteen kestävyyttä ja pysyvyyttä riippumatta, onko kyseessä samaa vai eri sukupuolta olevien vanhempien liitto. Rakkaus on lapsen koti, tälle ei pidä luoda esteitä, tätä pitää tukea. Tasa-arvoisen avioliittolain hyväksyminen on lapsen etu, toteaa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila."

....
Kuten yllä kirjoitin, avioliitto ei itsessään enää tue minkään parisuhteen kestävyyttä ja pysyvyyttä. Oletus, että homo- ja lesbosuhteet avioliitto-statuksen myötä muuttuisivat pysyvimmiksi on naivi.
Avioliitto ei tue enää heterosuhteidenkaan kestävyyttä ja pysyvyyttä, juuri siksi, että se on menettänyt perustansa vastuullisuuteen ja velvollisuuteen ohjaavana instituutiona, ja painottunut yhä enemmän "oikeuksille".

Yhä pienempien lapsten vanhemmat eroavat, omia lapsia annetaan jopa huostaan uuden rakkauden ja onnen etsinnän tieltä. Homo- ja lesboparit eivät ole syyllisiä siihen, että heterot ovat menettäneet vastuuntuntonsa. Mutta uutena ilmiönä on tullut se, että isät ja äidit antavat lapsiaan pois homo- ja lesbopareille.

Tämän hiljainen hyväksyntä vahvistaa ajatusta, että "lapsen etu" on, että hän on toivottu. Mikä taas tarkoittaa sitä, että lapsi voidaan luovuttaa eteenpäin, jollekulle joka on hänestä kiinnostunut.
Toisaalla maailmalla on jo ollut tapauksia, joissa hedelmöityshoidolla hankittu lapsi on haluttu antaa pois, kun tämä onkin osoittautunut vammaiseksi tai muuten toisenlaiseksi kun on odotettu. Vastuuta ei enää tunneta.

Se, että homo- ja lesboparit voivat vastaisuudessa mennä naimisiin, ei millään lailla suojele lasta ja lisää vastuullisuutta kun vanhemmuus mielletään yhä vahvemmin vapaaehtoisuudelle perustuvaksi tehtäväksi.

Täällä hyvä ja täysin uskonnosta vapaa kirjoitus aiheesta avioliitto ja sen nykytila:

http://sarastuslehti.com/2014/11/21/kuka-tappoi-av...

Noita kirjoittajan ehdotuksia avioliiton uudistamiseksi ja parantamiseksi voi toki viilata, mutta suunta on oikea. Avioliitosta on kadonnut vastuullisuus, ja se katsotaan vain tavaksi saada erilaisia "OIKEUKSIA".

Jos esim. lesboparilla on jo hedelmöityshoidolla hankittu lapsi, on toki tämän lapsen kannalta parempi, että näin muodostunut perhe pysyy ehjänä, mutta avioliittostatus ei asiaa auta eikä muuta mitenkään.
Avioliittoa käytetään vain perusteena SAADA lapsia, tavalla tai toisella. Miesparit odottavat vuoroaan, samoin polysuhteissa elävät. Mikä taas tulee johtamaan "lapsen edun" nimissä myös lukumääräneutraalin avioliiton vaatimiseen.

Tämä on nähtävissä jo nyt, ja vaatimukset vain lisääntyvät ja kovenevat kun laki tulee voimaan.

Käyttäjän OutiMki kuva
Outi Mäki

Lapsivaikutusten arviointi tarkoittaa selvitystä, joka sisältää myös perustelut niille väitteille, joita esitetään.
Lapsiasiain valtuutetun MIELIPIDE ei ole selvitys. Tuomas Kurttilan mielipide on mielipide. Tässä tapauksessa poliittinen, ideologisella tasolla esitetty lausuma. Ei mistään kohdasta selvitys.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Lapsiasiavaltuutettu on ylin viranomainen, joka valvoo YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen soveltamista ja lapsen edun toteutumista Suomessa. Hänen virkatoimistonsa sivuilla antamillaan lausunnoilla on merkittävyyttä - Kurttila ei siis esittänyt lausuntoaan henkilökohtaisena mielipiteenään vaan virkavastuisena viranomaisena ja yksittäisenä asiantuntijatahon lausumana sitä voidaan pitää itsenäisenä lapsivaikutusten arviona.

Kukaan ei ole tässäkään kommentointijonossa verifioitaviin faktoihin perustuvasti kyennyt kumoamaan Kurttilan esittämiä väitteitä. (Esimerkiksi että rakkaus ei olisikaan lapsen koti).

Tässä on jo useassa kommentissa tullut kuitenkin esille, ettei avioliittolakiin tehty ja eduskunnan hyväksymä yhdenvertaisuutta parantava muutos edellyttäisi nimenomaisesti laajaa ja yksityiskohtaista lapsivaikutusten arviointia, koska lainmuutos kohdentuu pieniin väestöryhmiin, muutoksien on todettu asiantuntijalausunnoissa vaikuttavan näiden ryhmien oikeudelliseen asemaan positiivisesti (edullisesti) eikä lainmuutos toisaalta muuta lain oleellista tarkoitusta. Huomattava seikka tässä yhteydessä on myös se, että myös lastensuojelujärjestöillä on jo valmius seurata vuoden päästä voimaan astuvien avioliittolain muutosten vaikutuksia lasten elämisen laatuun - viranomaisten ohella kansalaisjärjestöt ovat tehokkaita tiedon kerääjiä ja -tuottajia...

Lapsivaikutusten arviointia varten ei ole olemassa erillistä lakia, jossa ilmoitettaisiin vaikutusarvioinnin esittämistapa, tiedonkeruun menetelmät ja kerättävän tiedon oikeellisuuden varmistus sekä arvioinnin laajuus kussakin soveltamistilanteessa (lainsäädännössä, kunnallisessa päätöksenteossa tms.). Mikä on toki puute ja johtaa helposti epäselviin tulkintaristiriitoihin....

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #50

Juho Antikainen kirjoitti 13.2.2016 23:31”…Kurttila ei siis esittänyt lausuntoaan henkilökohtaisena mielipiteenään vaan virkavastuisena viranomaisena ja yksittäisenä asiantuntijatahon lausumana sitä voidaan pitää itsenäisenä lapsivaikutusten arviona.”

Vaikka Kurttila on lausunut asiassa mitä tahansa, ei hänen lausumansa ole vaikutusarviointi alkuunkaan siinä merkityksessä mitä vaikutusarvioinnilla yleisesti tarkoitetaan.
Katso esim. seuraavat:
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet...
http://oikeusministerio.fi/fi/index/toimintajatavo...
http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julk...
https://www.julkari.fi/handle/10024/75271

Lapsia-asiavaltuutettu Maria Kaisa Aula on lausunnossaan 2.4.2014 todennut mm. seuraavaa: ”…jos kansalaisaloite etenee lainvalmisteluun, on valmistelussa tehtävä nimenomainen lapsivaikutusten arviointi.”
http://lapsiasia.ssthosting.fi/?page_id=773

Onko/oliko Kurttila sitä mieltä, ettei lapsiin kohdistuvista vaikutuksista ole tarpeen tehdä asianmukaista vaikutusarviointia koskien avioliittolain muuttamista sukupuolineutraaliksi?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Vuoden päästä voimaan tuleva uudistettu avioliittolaki ottaa kokonaisuutenaan arvioiden huomioon lapsen edun - pääsääntöisesti alle 18-vuotiaat eivät voi avioitua eli laki estää ns. "lapsiavioliittojen" solmimisen....

Ropi Jarrela

Mielestäni yhdenvertaisuuslakikin puhuu tasa-arvoisen avioliittolain puolesta.

Ehkä joku lapsi (siis alle 18v.) voisi asiaa enemmän selvittää, nyt kun:
http://www.valtakunta.fi/2012/Yk-lastenoikeussopim...

Eli: Lasten oikeusturva paranee – yksilövalitukset YK:lle voimaan

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Lasten etu olisi, että uskonnollisesti tai seksuaalisesti ahdasmieliset vaikenisivat seurakunnassa ja mieluiten muutenkin. Suomalaiset lapset elävät nykymaailmassa, eivätkä siinä fundamentalistisessa illuusiossa missä sinä leijailet.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen

"Ellei eduskunta mitä tahansa lapsia koskevaa lakia säädettäessä näytä toteen, että lain lapsiin kohdistuvien vaikutusten hyödyt ovat suuremmat kuin haitat, ei eduskunta voi osoittaa, että lain säätämisessä on otettu ensisijaisesti huomioon lapsen etu."

Voisiko blogisti valaista, millä tavalla avioliittolaki koskee lapsia?

(Toki sillä moitittavalla tavalla, että nykylaki sallii lasten avioitumisen, mutta arvelen että se ei tässä ollut ensisijaisena huolenaiheena.)

Reijo Jokela

Miten tuollainen selvitys edes voitaisiin tehdä. Ensimmäiseksihän tulisi olla kaksi ryhmää, jotta lakimuutoksen vaikutuksia voidaan tutkia. Yksi ryhmä joka on elänyt vanhan lain aikana ja toinen joka on elänyt uuden lain aikana. Ongelma lienee siinä, että tuota toista ryhmää ei voi olla ilman lakimuutosta ja sen jälkeenkin menee kauan, ennen kuin vaikutuksia voidaan tutkia. Nyt nähtävästi vaaditaan jotakin ihmeellistä selvitystä, jota tässä tapauksessa lienee parempi kutsua tietyn ryhmän muodostamaksi mielipiteeksi asiasta, josta ei oikeaa tutkimustietoa ole edes saatavilla.
Noita vaikutuksia voidaan todellisuudessa tutkia vasta sitten kun on olemassa tutkimusaineistoa.

Arto Jaaskelainen

Reijo Jokela,
Kannatat yhteiskuntakokeilua lapsilla tyyliin haitoista viis.

Reijo Jokela

Arto Jääskeläinen. Noista haitoista ei ole olemassa mitään näyttöä. Lisäksi ei ole kysymys mistään yhteiskuntakokeilusta, vaan termeistä. Kaikki asiat mitä tuossa lakiesityksessä on ovat jo nyt reaalimaailmassa arkipäivää.
Kun tuo asia on kerran jo nyt käsittääkseni demokratian pelisäännöillä hyväksytty, niin en ymmärrä tällaista suoraan sanottuna pilkunnussimista jonkun terminologian ympärillä. En nyt itsekkään ole mitenkään erityisen innostunut muutoksista, mutta minä en katso olevani niin hyvä ihminen kuitenkaan, että katsoisin asiakseni alkaa harata muutosta vastaan, kun ei kerran ole asiallisia argumentteja. Enhän edes voi tietää mikä on lapsen etu tällaisessa asiassa. Itse olin lapsena niin pieni, että en mietiskellyt terminologiaa sen kummemmin.
Kantani muuten avioliittoasiaan on se, että juridisena instituutiona sen aika on auttamattomasti ohi. Teidänkin "aidoista, minkä Jumala on yhdistänyt..." avioliitoista puolet taitaa päättyä eroon.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen

"Kannatat yhteiskuntakokeilua lapsilla tyyliin haitoista viis."

Tällainen on sisällöttömyydessään melkeinpä huvittavaa retoriikkaa. Ensin esitetään muka neutraalisti, että vaikutuksia lapsiin ei ole selvitetty kunnolla, ja seuraavaksi vihjataan, että jotain kamalaa kuitenkin tapahtuu.

Tupakan myyntiä rajoitetaan - onko selvitetty, miten tämä vaikuttaa lapsiin? Tuhoisat seuraukset saattavat tulla ilmi vasta vuosien päästä! Onko meillä varaa tällaiseen ihmiskokeeseen tulevien sukupolvien kustannuksella?

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Juho Antikainen tuossa yllä viittasikin asiantuntevien tahojen lausuntoon tasa-arvoiseksi korjatun avioliittolain vaikutuksista lapsiin.

Tärkeätä sateenkaariperheiden ja lastensa hyvinvoinnille on luonteva, syrjimätön suhtautuminen. Sen osoittamiseen ei tarvita tutkimuksia eikä selvityksiä. Jos eräät tahot, kuten Aito avioliitto ry., pyrkivät ylläpitämään ennakkoluuloista ja syrjivää asennetta joihinkin perhemuotoihin, sillä voi olla kielteisiä vaikutuksia perheiden hyvinvointiin. Jos yhdistyksenne aidosti kantaa huolta perheiden hyvinvoinnista, ei pidä ylläpitää ja levittää vahingollisia asenteita.

Arto Jaaskelainen

En halua syrjiä sinua enkä ketään muutakaan. Ei myöskään Aito avioliitto.

Oma henkilökohtainen kantani on että rekisteröityyn parisuhteeseen voidaan tehdä muutoksia ja arvioida siinä yhteydessä niitä asioita jotka aidosti koetaan ongelmaksi sateenkaariväen keskuudessa. En siis ole mikään "vihamielinen" vaan haluan että pysytään asioissa, asiat asioina ja oikealla tavalla. Jos samaa sukupuolta olevat haluavat liittoutua niin siitä vaan. Kaikki ymmärtävät että se ei kuitenkaan ole koskaan sisällöltään avioliitto vaan jotain muuta, mitä sitten halutaankin.

Arto Jaaskelainen

1) Yhteiskunnan kannalta sukupuolineutraali lakipaketti on vaikutuksiltaan haitallinen. Yhteiskunnallisesti homoliitot eivät rakenna eivätkä ylläpidä yhteiskuntaa vaan vahingoittavat sitä vakavalla tavalla viemällä lapset luonnottomaan kasvuympäristöön. Tuo on aivan suoraa seurausta siitä että homoliittoihin vain aikuisten tarpeita ajatellen yksipuolisesti vaaditaan antamaan lapsia adoption kautta ajattelematta lapsen etua asiassa. Asiaa ei lainkaan paranna se että perustellaan tuollaisia perheitä jo olevan. Se on valitettavaa lasten kannalta ja lasten kannalta huono tilanne menee huonommaksi sukupuolineutraalin lakipaketin avulla.
Moni perustelee "kuinka hyviä huoltajia homot ovat" ja muut leimataan usein alkoholisteiksi ja narkomaaneiksi. Totuus on että homoissa on aivan yhtä paljon epäsosiaalista ainesta. Kysymys ei olekaan viime kädessä siitä pystyykö huoltamaan lapsia, kyllähän laitoskin pystyy siihen vaan lasten identiteetistä. Lapsi ymmärtää kyllä kasvaessaan tilanteen epänormaaliuden ja miettii miksi minulla on "kaksi isää" tai "kaksi äitiä", luonnottomuus tulee vääjäämättä esiin ja vastaan. Selittely ei auta siihen ikävään jos lapsella on on isän tai äidin kokoinen aukko elämässään. Lainsäädännöllä ei pidä luoda uutta juurettomuutta lapsille.

2) Poliittiselta kannalta sukupuolineutraali avioliittolaki on poliittisesti vaarallinen. Se on seurauksiltaan suurempi paketti kuin vain avioliitto ja adoptio. Sen avulla ajetaan samanaikaisesti muuta Vihreiden poliittista propagandaa eteenpäin kuten genderismiä. Sitä käytetään esimerkiksi perusteluna syöttää Vihreiden poliittisia näkemyksiä kouluihin ja päiväkoteihin tasa-arvoa koskeviin teksteihin upotettuina.

http://artojaaskelainen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

3) Käsitteiden poliittinen väärentäminen. Erilaisuus ei ole eriarvoisuutta ja tasa-arvoa pitää arvioida sekä kontekstissään että toteutustavan osalta jotta ei sivutuotteena aiheutettaisi paljon suurempia haittoja.

http://artojaaskelainen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

Sukupuolineutraali avioliittolaki tulee kumota oleellisesti haitallisena kun Aito avioliitto kansalaisaloite tulee eduskunnan käsittelyyn.

Timo Lehtonen

Sanonta: "Ennen kuin kaadat aitoja, ota selvää, miksi ne on alun perin pystytetty”.

Jokaisella lailla täytyy olla yhteiskunnan kannalta katsottuna järkevä tarkoitus, myös avioliittolailla.
Lainsäätäjän pitää pystyä näyttämään toteen mikä on avioliittolain tarkoitus (tavoite).

Yhteiskunnan kannalta katsottuna miehen ja naisen muodostama perhe on luonteeltaan olennaisesti erilainen kuin on samaa sukupuolta olevien kahden ihmisen muodostama perhe.

Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan.
Lähde: Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 16. artikla, 3. http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?L...

Kahden miehen tai kahden naisen muodostama perhe ei voi olla luonteeltaan yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa.
Ihmisten lisääntymisen kannalta katsottuna samaa sukupuolta olevan kahden henkilön keskinäisen parisuhteen (perheen) suorituskyky on lähtökohtaisesti nolla.
Noin siksi, että vain mies ja nainen keskenään voivat lisääntyä (saada yhdessä lapsen).

Mihin tarkoitukseen sellainen avioliittolaki on yhteiskunnan kannalta tarpeen, jonka mukaan avioliiton saa solmia keskenään kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä?

Timo Lehtonen

Lapsiasiavaltuutettu: Lasten oikeusturva paranee - yksilövalitukset YK:lle voimaan - 12.2.2016 Tuomas Kurttila – lapsiasiavaltuutettu
”Suomessa tulee ensimmäisenä Pohjoismaana tänään voimaan YK:n lapsen oikeuksia koskevaan yleissopimukseen (lapsen oikeuksien sopimus) tehty valitusmenettelyä koskeva valinnainen pöytäkirja.”
https://www.sttinfo.fi/release/lapsiasiavaltuutett...

https://www.google.fi/search?q=yksil%C3%B6valituks...

Timo Lehtonen

Parannusta lasten oikeusturvaan 12.02.2016, Kirsi Pollari
Kirsi on lakimies ja toimii erityisasiantuntijana Lastensuojelun Keskusliitossa. Hänen tehtäväalueensa on lapsen oikeudet.
https://www.lskl.fi/blogi/parannusta-lasten-oikeus...

Käyttäjän SusannaKoivula kuva
Susanna Koivula

Miksi kukaan haluaisi jättää lapsivaikutusarvioinnin tekemättä tai puolustaa tällaista laiminlyöntiä?

Ei voi tosiaan kuin ihmetellä, että miten niitä ei ole vieläkään tehty.

Nyt selkeästi halutaan avioliittolain muutos, hinnalla millä hyvänsä. Siinä ei paljon lapsen etu ja oikeus paina..

Sukupuolineutraali avioliittolaki on malliesimerkki heikosta lain valmistelusta.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen

"Nyt selkeästi halutaan avioliittolain muutos, hinnalla millä hyvänsä. Siinä ei paljon lapsen etu ja oikeus paina.."

Niin, siis Aito avioliitto -yhdistys jostain syystä haluaa.

Onneksi niin kansalaisten kuin kansanedustajienkin enemmistön mielestä toissavuonna hyväksytty laki ei kaipaa muutoksia.

Reijo Jokela

Jospa lähdetään ihan realismista, niin mistä luulet löytyvän tullaiseen selvitykseen yhtään "asiantuntijaa", joka sanoisi, että samaa sukupuolta olevien avioliitto on haitallinen lapselle, vaikka tulokset olisivat mitä. Vaikka tuollainen selvitys tehtäisiin, niin sen lopputulos on jo etukäteen varma. Kyllä vastustajien juna on mennyt ja olisi siirryttävä tärkeämpiin asioihin.

Timo Lehtonen

Reijo Jokela kirjoitti 13.2.2016 15:00: ”…joka sanoisi, että samaa sukupuolta olevien avioliitto on haitallinen lapselle,…”

Asiassa ei ole kyse pelkästään haitasta. Pitää arvioida kokonaisuutta ja selvittää onko kyseessä lapsen etu.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa määrätään mm. seuraavaa: ”Kaikissa… lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.”
Mistä asiakirjasta/asiakirjoista löytyy yksiselitteinen näyttö siitä, että sukupuolineutraalin avioliittolain säätäminen on lapsen etu (lapselle eduksi, hyödyksi)?
Jos tuollaista näyttöä ei ole, voidaan todeta, että eduskunta sääti muutoslain 156/2016 perusteettomasti - vastoin lapsen oikeuksien sopimuksen määräystä.
Joidenkin järjestöjen (henkilöiden) esittämät mielipiteet asiassa eivät ole riittävä näyttö.

Jos ei ole olemassa objektiivista näyttöä vaatimuksen täyttymisestä, ei ole mitään perusteita väittää vaatimuksen täyttyvän.

Jos jonkun asian toteuttamisesta todetaan, ettei siitä ole haittaa lapselle, niin se ei tarkoita sitä, että asian toteuttaminen on lapsen etu (lapselle eduksi, hyödyksi).
Sana ”etu” tarkoittaa: hyödyllinen, myönteinen, hyvä ominaisuus t. seikka, valopuoli, ansio, avu.

Ellei eduskunta mitä tahansa lapsia koskevaa lakia säädettäessä näytä toteen, että lain lapsiin kohdistuvien vaikutusten hyödyt ovat suuremmat kuin haitat, ei eduskunta voi osoittaa, että lain säätämisessä on otettu ensisijaisesti huomioon lapsen etu (tuolloin eduskunta ei voi näyttää toteen lapsen oikeuksien sopimuksen vaatimusten täyttyvän).

Lapsiin kohdistuvilla vaikutuksilla tarkoitetaan suoria ja epäsuoria vaikutuksia, joita päätöksellä on lapsiväestön tai sen osan jokapäiväiseen elämään. Vaikutusarvioinnissa tulee selvittää yleisesti, edistääkö sukupuolineutraalin avioliittolain säätäminen ja miten lapsen etua sekä tunnistaa ennakolta erityisesti lasten kannalta kielteiset vaikutukset, jotta ne voitaisiin välttää.

Avioliittolain muuttamista koskevassa vaikutusarvioinnissa on verrattava pitkän aikavälin hyötyjä ja haittoja nykytilanteeseen ainakin seuraavien tekijöiden osalta:
1) lasten ihmisoikeudet, hyvinvointi, yhteiskunnalliset oikeudet ja tasapuolinen kohtelu;
2) perheen merkitys ja hyvinvointi; sekä
3) suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointi, velvoitteet ja säilyminen.
http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1788...

Reijo Jokela Vastaus kommenttiin #43

”Kaikissa… lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu".
Avioliittolakihan ei koske lapsia. Jos sitten mennään siihen että koskee välillisesti, niin montakohan laki meillä on tehty ilman tällaisia selvityksiä? Lapsihan tarkoittaa alle 18-vuotiasta, eli vastaava selvitys olisi pitänyt tehdä, kun tupakan oston ikärajaa nostettiin. Nyt puhutaan ajokortin saamisen ikärajan alentamisesta jne. Onkohan tuollainen tehty jokaisessa pikkuasiassa joka suoraan tai välillisesti koskee lapsia?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

" Mitään lasten elämään vaikuttavaa lakia ei ole järkevää säätää, ellei eduskunta pysty näyttämään toteen, että lain lapsiin kohdistuvien vaikutusten hyödyt ovat suuremmat kuin haitat. Lain vaikutukset pitää arvioida tekemällä asiaa koskeva asianmukainen lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi. YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista on osa Suomen lainsäädäntöä. Eduskunnan tehtävä on ottaa huomioon tuon sopimuksen määräykset lakeja säätäessään."

Eduskunta huomioi lapsen edun toteuman säätäessään lain 156/2014 lakivaliokunnan mietintöön jätetyn vastalauseen pohjalta - vastalauseessa todetaan varsin selväsanaisesti mm. seuraavaa :

"Lapsen etu

Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsen syrjintä on kielletty paitsi hänen omien ominaisuuksiensa vuoksi myös hänen vanhempiensa ominaisuuksien vuoksi. Näin ollen sateenkaariperheen lapsella tulee olla oikeus itse päättää, milloin hän haluaa kertoa perheestään ja vanhempiensa parisuhteesta. Tällä hetkellä lapsen vanhempien virallinen parisuhdemuoto merkitään lasta koskeviin rekistereihin. Tämä altistaa lapsen sekä hänen perheenjäsenensä syrjinnälle ja epäasialliselle kohtelulle. Tasa-arvoinen avioliittolaki on omiaan vaikuttamaan yhteiskunnassa vallitseviin asenteisiin ja voi näin ennaltaehkäistä syrjintää sekä epäasiallista kohtelua.

Yhteiskunnan asenteiden muokkaaminen on erityisen tärkeää myös sukupuoli- ja seksuaali-identiteetistään epävarmoille nuorille. Nuorisotutkimusseuran ja Setan vuonna 2013 toteutettaman kyselytutkimuksen mukaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvilla nuorilla on muita nuoria enemmän masennus- ja ahdistusoireita, enemmän itsetuhoajatuksia ja itsetuhoista käyttäytymistä. Tämä voi johtua sekä koetusta syrjinnästä että ahdistuksesta, jota nuori kokee siksi, että hänen identiteettinsä on enemmistöstä poikkeava. Tasa-arvoinen avioliittolaki voisi tukea nuoren kasvua tasapainoiseksi aikuiseksi, kun nuoren ei tarvitsisikaan identiteettinsä vuoksi luopua esimerkiksi avioliittoon tai perheen perustamiseen liittyvistä haaveistaan.

Lapsen edun toteutumisen määreenä on usein käytetty lapsen oikeutta molempiin vanhempiin eli isään ja äitiin. Suomen hedelmöityshoitolaki tuli voimaan 1.9.2007. Lain mukaan hedelmöityshoitoja voidaan antaa avio- ja avopareille sekä naispareille ja itsellisille naisille. Tämänhetkinen adoptiolainsäädäntö mahdollistaa perheen sisäisen adoption sekä adoption myös yksinhakijalle. Samaa sukupuolta olevat parit voivat toimia sijaisvanhempina. Näiden lakien tavoitteena on lapsen edun turvaaminen. Tasa-arvoinen avioliittolaki ei siis määritä uudelleen lapsen etua vaan pyrkii vahvistamaan sitä. Sateenkaariperheet ry:n mukaan Suomessa elää tällä hetkellä noin 10 000 lasta erimuotoisissa sateenkaariperheissä. Näiden lasten etu on niin arvollisesti kuin juridisestikin syrjimätön yhteiskunta.

Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien komitea on korostanut, että syrjintää on aktiivisesti torjuttava eikä pelkkä syrjinnän kieltäminen lainsäädäntötasolla ole riittävää. Tasa-arvoinen avioliittolaki edistäisi lapsen etua yhteiskunnassa turvaamalla lapsen oikeuden syrjimättömyyteen ja oikeuden yksityisyyteen."

Käyttäjän OutiMki kuva
Outi Mäki

Juho, oletko sitä mieltä, että avoliitossa olevien parien lapsia syrjitään, koska vanhemmat eivät ole naimisissa? En ole koskaan tällaista kuullut. Jos lapsi oudoksuu sitä, että luokkatoveri elää kahden samaa sukupuolta olevan aikuisen kanssa ilman toista vanhempaansa, lapselle tuskin tulee mieleen miettiä henkilöiden avioliittostatusta. Se, mikä lapsen mieltä askarruttaa, on että hän tietää hyvin pienestä alkaen, että jokaisella ihmisellä on isä ja äiti. Se isä on aina mies ja äiti on aina nainen. Minkäänlainen lesbo/homoparille annettava sertifikaatti tai avioliittotodistus ei muuta sitä, että luonto on 100% heteronormatiivinen. Sama fakta koskee tasapuolisesti kaikkien uskontojen edustajia, ateisteja, punaisia ja vihreitä ym. Luonto ei syrji. Eikä nykyinen, luonnon mukainen avioliittolaki. Jokaisella (100%!) miehellä ja naisella, joka suvaitsee perheeseensä erilaisuutta, on mahdollisuus muodostaa perhe, jossa lähtökohtaisesti lapset asuvat molempien vanhempiensa kanssa eikä kukaan ala-asteen luokkatoveri ihmettele, missä lapsen isä/äiti on.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Ei luonnossa mitään avioliittoja esiinny, vai oletko joskus kuullut paviaanien sanovan papin edessä toisilleen "tahdon"?

Avioliitto on oikeudellinen instituutio ja vain ihmisten keksintönä täydellinen sosiaalinen konstruktio.

"Jos lapsi oudoksuu sitä, että luokkatoveri elää kahden samaa sukupuolta olevan aikuisen kanssa ilman toista vanhempaansa, lapselle tuskin tulee mieleen miettiä henkilöiden avioliittostatusta. Se, mikä lapsen mieltä askarruttaa, on että hän tietää hyvin pienestä alkaen, että jokaisella ihmisellä on isä ja äiti."

Tuo tiedoksi nimittämäsi ajatusrakennelma tarkoittaa koherenttia uskomusta (tiede ei lukuisista aksioomistaankaan huolimatta väitä itseään täydelliseksi, tietoteorioissa tieto käsitetään järjestään "totuusarvoltaan lähinnä todellisuutta vastaavaksi")- se oudoksuminen hälvenee tai lapsi ei sellaista vierastamista ylläpitävää uskomusta ennätä oppia, kun hän saa kokemuksia moninaisista perhemalleista...

Käyttäjän OutiMki kuva
Outi Mäki Vastaus kommenttiin #51

Juho, lapsi ei ole sosiaalinen konstruktio. Lapsi on biologinen tosiasia. Jokainen meistä kantaa äitinsä ja isänsä perimää, joihin sisältyy mm. tieto siitä, mitä reittiä esivanhemmat ovat Suomeen vaeltaneet. Sosiaaliset olosuhteet vaikuttavat identiteettiin ja moneen muuhun asiaan, mutta mitkään asuinolosuhteet eivät muuta lapsen alkuperäistä äitiä ja alkuperäistä isää toiseksi. Hyvin pieni lapsi tajuaa tämän. Tämän faktan tietoinen hämärtäminen on valehtelua. Sehän on kuin kerrottaisiin, että haikara sinut toi. On lapsen (ja hänen ystäviensä) aliarviointia kuvitella, että häntä voidaan sumuttaa niin, ettei hän miettisi, minkälaisesta suvusta se solu tuli, josta hän sai alkunsa.

"Rakkaus on lapsen koti" on naivi lause, jos kuvitellaan, että se on kattava kuvaus kodista. Rakkaus on tunne. Entäs silloin, kun tunne vaihtelee? Välillä lapsella on koti ja välillä ei ole? Lapsella on tarve turvalliseen, konkreettiseen kotiin, jossa on pysyvät ihmissuhteet: äiti, isä ja mahdolliset sisarukset; ja jonka olemassaolo ei riipu tunteesta vaan sitoutumisesta lapseen. Vaikka se ei aina toteudu, tarve pysyy samana.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #54

Outi Mäki, elätkö virtuaalimaailmassa? Luonto ei ole likimainkaan 100-prosenttisesti heteronormatiivinen, sillä homoseksuaalisuutta esiintyy laajalti ihmis- ja eläinkunnassa ja se on osa luonnonjärjestystä. On myös oletettu, että homoseksuaalisuuden merkitys on juuri se, että parit, joilla ei ole omia jälkeläisiä, voivat ottaa hoitaakseen nuoria yksilöitä, jotka ovat menettäneet omat biologiset vanhempansa. Tämän perusteella nais- tai miesparien adoptio-oikeus olisi vain loogista.

Kirjoitit: “"Rakkaus on lapsen koti" on naivi lause, jos kuvitellaan, että se on kattava kuvaus kodista. Rakkaus on tunne. Entäs silloin, kun tunne vaihtelee? Välillä lapsella on koti ja välillä ei ole?“

Olet siis sitä mieltä, että vanhemmat eivät aina tunne rakkautta lapsiaan kohtaan. Sellaisethan ovat aivan kamalia vanhempia.

Lisäksi olet kirjoittanut 6.12.2015 klo 23:25, että “Koskaan ei ole paha asia, että joku ihminen on lapselle tärkeä. Se tärkeys ei kuitenkaan riitä tekemään hänestä vanhempaa.”

Toivottavasti mielipiteissäsi on kyse vain ymmärtämättömyydestä.

Reijo Jokela

"Tasa-arvoinen avioliittolaki edistäisi lapsen etua yhteiskunnassa turvaamalla lapsen oikeuden syrjimättömyyteen ja oikeuden yksityisyyteen."

Miten lapsia nyt syrjitään ja miten heidän yksityisyyttään loukataan?

Käyttäjän OutiMki kuva
Outi Mäki

Jukka, minullakin on kaksi kissaa. SILLÄKÄÄN asialla ei ole mitään tekemistä tämän keskustelun aiheen kanssa.
En voi ymmärtää jatkuvaa jankutusta uskonnollisista syistä. Heti, kun omat argumentit loppuu, niin heitetään keskusteluun, että tämä on varmaan uskonnollista.
Oikeastiko Reijo ajattelee, että tavalliset isät ja äidit hakevat ohjeensa Raamatusta??? Vautsi
Miten olisi keskustelu tämän keskustelun aiheesta?? Onnistuisiko? Aihe on nimittäin erittäin mielenkiintoinen, tärkeä ja ajankohtainen!

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari

Jäljempänä on otteita lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan 2.4.2014 antamasta lausunnosta, johon Timo Lehtonen viittaa ja antaa linkin kommentissa 52.

Jos Timo Lehtonen on eri mieltä seuraavista kolmesta lausunnon kohdasta, pyydän Lehtosta perustelemaan yksiselitteisesti, mihin hän perustaa mielipiteensä:

1. “Lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta ei ole estettä sille, että rekisteröidyissä parisuhteissa elävät tai avioliiton solmineet samaa sukupuolta olevat voisivat hakea yhdessä adoptiota.”

2. “Näin ollen nykyinen lainsäädäntömme ei ole ristiriidassa kansainvälisten sopimusvelvoitteiden kanssa, mutta se ei olisi sitä myöskään, jos lainsäädäntöä muutettaisiin kansalaisaloitteessa ehdotetun mukaisesti.”

3. “Jos parisuhteen toinen osapuoli on adoptoinut lapsen aiemmin, on mahdollista, että toinen osapuoli adoptoi saman lapsen myöhemmässä vaiheessa. (…) Jos avioliitto sallittaisiin samaa sukupuolta olevien kesken ja siten heille myös oikeus yhteiseen adoptioon, voitaisiin päästä tästä ns. kaksikertaisesta adoptio-prosessista eroon.”

Mikäli Timo Lehtonen katsoo seuraavan tekstiotteen perusteella, ettei nais- tai miesparia voitaisi määritellä lapsen vanhemmiksi, pyydän Lehtosta perustelemaan yksiselitteisesti, mihin hän perustaa näkemyksensä.

“Tässä yhteydessä on otettu siten kantaa siihen, että yleensä lapsen edun mukaista on, että hänellä on kaksi vanhempaa. (…) Lapsen oikeuksien yleissopimuksessa ei määritellä “vanhemmat” -käsitettä, mutta lapsen oikeuksien sopimuksen käsikirjassa todetaan, että on kohtuullista olettaa, että “vanhemmilla” tarkoitetaan geneettisiä ja synnyttäneitä vanhempia. Käsikirjan mukaan vanhempiin tulisi loogisesti sisällyttää myös lapsen henkiset vanhemmat, jotka ovat hoitaneet lasta merkittäviä ajanjaksoja varhaislapsuuden ja lapsuuden aikana.”

Uskooko Timo Lehtonen tämän kommentin kirjoittajan tavoin, että seuraavassa kohdassa mainittava lapsivaikututusten arviointi toteutetaan, ennen kuin tasa-arvoinen (sukupuolineutraali) avioliittolaki tulee voimaan 1. maaliskuuta 2017?

“Lapsivaikutusten arviointi perustuu lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiseen vaatimukseen asettaa lapsen etu ensisijaiseksi kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksen teossa. Myös oikeusministeriö suosittaa arvioinnin tekemistä ohjeissaan.”

Onko Timo Lehtosella tietoa siitä, onko lapsivaikutusten arvionti suoritettu Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Islannissa, Isossa-Britanniassa, Alankomaissa, Belgiassa, Ranskassa, Kanadassa ja muissa maissa, joissa tasa-arvoinen (sukupuolineutraali) avioliittolaki on voimassa?

Reijo Jokela

"vaan vahingoittavat sitä vakavalla tavalla viemällä lapset luonnottomaan kasvuympäristöön".
Miten ihmeessä tämä kasvuympäristö muuttuu jonkun paperin allekirjoittamisen myötä, vai onko meillä vielä reliikkejä, joille hääyö on eka kerta ja vasta tämän jälkeen muutetaan yhteiseen kotiin.

Arto Jaaskelainen

Reijo Jokela,
et vaivaudu lukemaan asioita jotka on jo kerrottu ja menet ulos asiasta.

Ilmaisin mielestäni itseäni selkeästi.
--------------------------------

1) Yhteiskunnan kannalta sukupuolineutraali lakipaketti on vaikutuksiltaan haitallinen. Yhteiskunnallisesti homoliitot eivät rakenna eivätkä ylläpidä yhteiskuntaa vaan vahingoittavat sitä vakavalla tavalla viemällä lapset luonnottomaan kasvuympäristöön. Tuo on aivan suoraa seurausta siitä että homoliittoihin vain aikuisten tarpeita ajatellen yksipuolisesti vaaditaan antamaan lapsia adoption kautta ajattelematta lapsen etua asiassa. Asiaa ei lainkaan paranna se että perustellaan tuollaisia perheitä jo olevan. Se on valitettavaa lasten kannalta ja lasten kannalta huono tilanne menee huonommaksi sukupuolineutraalin lakipaketin avulla.
Moni perustelee "kuinka hyviä huoltajia homot ovat" ja muut leimataan usein alkoholisteiksi ja narkomaaneiksi. Totuus on että homoissa on aivan yhtä paljon epäsosiaalista ainesta. Kysymys ei olekaan viime kädessä siitä pystyykö huoltamaan lapsia, kyllähän laitoskin pystyy siihen vaan lasten identiteetistä. Lapsi ymmärtää kyllä kasvaessaan tilanteen epänormaaliuden ja miettii miksi minulla on "kaksi isää" tai "kaksi äitiä", luonnottomuus tulee vääjäämättä esiin ja vastaan. Selittely ei auta siihen ikävään jos lapsella on on isän tai äidin kokoinen aukko elämässään. Lainsäädännöllä ei pidä luoda uutta juurettomuutta lapsille.

2) Poliittiselta kannalta sukupuolineutraali avioliittolaki on poliittisesti vaarallinen. Se on seurauksiltaan suurempi paketti kuin vain avioliitto ja adoptio. Sen avulla ajetaan samanaikaisesti muuta Vihreiden poliittista propagandaa eteenpäin kuten genderismiä. Sitä käytetään esimerkiksi perusteluna syöttää Vihreiden poliittisia näkemyksiä kouluihin ja päiväkoteihin tasa-arvoa koskeviin teksteihin upotettuina.

http://artojaaskelainen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

3) Käsitteiden poliittinen väärentäminen. Erilaisuus ei ole eriarvoisuutta ja tasa-arvoa pitää arvioida sekä kontekstissään että toteutustavan osalta jotta ei sivutuotteena aiheutettaisi paljon suurempia haittoja.

http://artojaaskelainen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

Sukupuolineutraali avioliittolaki tulee kumota oleellisesti haitallisena kun Aito avioliitto kansalaisaloite tulee eduskunnan käsittelyyn.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari

"(...) onko meillä vielä reliikkejä, joille hääyö on eka kerta (...)"

Uskovaisissa saattaa olla sellaisiakin.

Arto Jaaskelainen
Arto Jaaskelainen

Tässä ote lapsiasiavaltuutetun sivuilta:

"Lopuksi muistutamme, että jos kansalaisaloite etenee lainvalmisteluun, on valmistelussa tehtävä nimenomainen lapsivaikutusten arviointi. Lapsivaikutusten arviointi perustuu lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiseen vaatimukseen asettaa lapsen etu ensisijaiseksi kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksen teossa. Myös oikeusministeriö suosittaa arvioinnin tekemistä ohjeissaan.

Jyväskylässä 2.4.2014

Maria Kaisa Aula
Lapsiasiavaltuutettu

Merike Helander
Lakimies"

------------------

Siis:
Vaikka asiassa on annettu useita lausuntoja niin niissäkin ollaan sitä mieltä että erillinen lapsivaikutusten selvitys on tehtävä.

Tuossa ei ole mitään epäselvää.

Toimituksen poiminnat