Timo Lehtonen Elämänkokemus

Opetushallitus ei tiedä montako sukupuolta ihmisellä on

Opetushallituksessa ainakin Jorma Kauppinen ja Liisa Jääskeläinen näyttävät unohtaneen, mitä tarkoittaa suomen kielen sana sukupuoli. Opetushallituksen joulukuussa 2015 julkaisemassa oppaassa ”Tasa-arvotyö on taitolaji - Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa” todetaan asiaa mitenkään perustelematta, että ”…sukupuolia on enemmän kuin kaksi”. Jos sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi, niin niitä olisi vähintään kolme. Jos ihmisellä olisi sukupuolia enemmän kuin kaksi, niin kuinka monta niitä olisi?

Opetushallituksen Jorma Kauppinen ja Liisa Jääskeläinen eivät ole vastanneet heille esitettyyn suoraan kysymykseen mihin tosiasiaan perustuen ihmisen sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi?

Tuo sukupuolisanan tarkoituksen unohtaminen ei ole sikäli ihme, sillä yksi oppaan ”Tasa-arvotyö on taitolaji” laatineen työryhmän jäsen on Setan hallituksen varajäsen Anssi Pirttijärvi (http://seta.fi/hallitus). Opetushallituksen Liisa Jääskeläisen mukaan oppaan kirjaukset perustuvat pitkälti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asiaa ajavien järjestöjen näkemyksiin. Jääskeläinen on todennut, että "olemme kunnioittaneet sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustavien järjestöjen todistusaineistoa, jos nyt niin sanoisi". Lähde: Iltasanomien verkkosivu 15.12.2015 http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001052183.html. Minkälaisia ovat Jääskeläisen tuossa tarkoittamat ”todistusaineistot”?

Oikeasti ihmisen sukupuolia on tasan kaksi!

Jos olisi olemassa lapsia, jotka eivät ole tyttöjä eivätkä poikia, niin mitä sukupuolta sellaiset lapset edustaisivat?

Suomen kielessä sukupuoli-sanalla tarkoitetaan seuraavaa: ”eliön ominaisuus, joka määräytyy sen mukaan, onko kyseinen yksilö lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä (koiras, mies) vai hedelmöityvä (naaras, nainen); miehistä t. naisista ryhmänä” (lähde: Kielitoimiston sanakirja). Tuo sukupuoli-sanan selite on täysin linjassa sen kanssa, mitä sanalla ymmärretään lainsäädännössä, kansalaisten keskuudessa ja mitä asiasta on suomalaisille opetettu koulussa.

Ihmisiä on kehosta todennettavissa oleviin lisääntymiseen liittyviin ominaisuuksiin perustuen vain kahdenlaisia: hedelmöittäviä (mies), ja hedelmöittyviä (nainen). Jokainen ihminen omaa lisääntymiseen liittyviä ominaisuuksia, vaikka ei käytännössä kykenisi hedelmöittämään tai hedelmöittymään.

Käsitteen ”sukupuoli” avulla ilmaistaan, onko henkilö mies tai poika, vai nainen tai tyttö. Miessukupuolta olevaa henkilöä kutsutaan mieheksi tai pojaksi. Naissukupuolta olevaa henkilöä kutsutaan naiseksi tai tytöksi.

Käsitteitä ”biologinen sukupuoli” ja ”juridinen sukupuoli” ei tarvita lainkaan, koska noiden käsitteiden ja käsitteen ”sukupuoli” merkityksen lopputulema on kaikilla sama: ihmisiä on sukupuoleltaan vain kahdenlaisia, miessukupuolta ja naissukupuolta olevia.

Se, että henkilö on mies, poika, nainen tai tyttö, ei kerro minkälainen on hänen sukupuoli-identiteettinsä tai sukupuolen ilmaisunsa.

Sukupuoli-identiteetti tarkoittaa: henkilön kokemus omasta sukupuolestaan.
Sukupuolen ilmaisu tarkoittaa: sukupuolen tuominen esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla.

Jos naissukupuolta oleva henkilö kokee olevansa mies, tai jos miessukupuolta oleva henkilö kokee olevansa nainen, niin kyseessä on poikkeava sukupuoli-identiteetti. Sukupuolen ilmaisussa on kyse sukupuolen tuomisesta esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla. Sukupuolen ilmaisu tai sukupuoli-identiteetti eivät kumpikaan määritä millään tavalla sitä, mikä on henkilön tosiasiallinen sukupuoli, eikä muuta sitä toiseksi.

Henkilön tosiasiallinen sukupuoli ei määrity millään tavalla sen perusteella, minkälaiseksi henkilö itse kokee oman sukupuolensa (omakohtainen tuntemus), tai miten hän ilmaisee sukupuoltaan (esim. pukeutumisella).

Suomessa syntyy vuosittain enintään muutama kymmenen sellaista lasta, jotka eivät ole syntyessään fyysisiltä sukupuolta määrittäviltä ominaisuuksiltaan yksiselitteisesti tyttöjä eivätkä poikia. Näillä lapsilla on sukupuolen kehityksen häiriö. Siksi heitä kutsutaan intersukupuoliseksi. Tuo ei muuta miksikään sitä tosiasiaa, että sukupuolia on tasan kaksi.

OPH:n väittämä, jonka mukaan ihmisen sukupuolia on enemmän kuin kaksi, ei pidä paikkaansa. Opetushallitus antaa oppaassa ”Tasa-arvotyö on taitolaji” oppilaitoksille, opettajille ja oppilaille suunnattua väärää tietoa koskien sukupuolten lukumäärää.

Opettajat haluavat opettaa lapsille vain sellaista tietoa, jonka he tietävät oikeaksi. Mikäli opettaja opettaa lapsille jatkossakin todeksi tietämäänsä perustuen, että sukupuolia on vain kaksi, niin oppaassa oleva sukupuolten lukumäärää koskeva väärä tieto voi johtaa käytännössä tilanteeseen, jossa opettajaa syytetään Opetushallituksen ohjeen vastaisesta opetuksesta.

Esimerkki siitä mitä tarkoittaisi, jos sukupuolia olisi enemmän kuin kaksi: Jos ihmisiä olisi olemassa sukupuoleltaan miehen ja naisen lisäksi kolmas luokka ”muu” ja tuohon luokkaan kuuluva henkilö tuntisi sukupuolista vetoa sekä mieheen että naiseen (siis molempiin), niin kyseinen henkilö olisi heteroseksuaali (toiseen sukupuoleen sukupuolista vetoa tunteva). Nykykäsityksen mukaan sekä mieheen että naiseen seksuaalista vetoa tuntevaa henkilöä kutsutaan biseksuaaliseksi.

Kouluissa järjestetyissä pituushyppykilpailuissa on yleensä erikseen tyttöjen sarja ja poikien sarja. Jos olisi olemassa sellaisia oppilaita, jotka eivät ole tyttöjä eivätkä poikia, niin silloin pituushyppykilpailuissa pitäisi järjestää tyttöjen sarjan ja poikien sarjan lisäksi sarja ”muut”. Jos sarjaa ”muut” ei järjestettäisi, niin silloin syrjittäisiin sellaisia oppilaita, jotka eivät olisi tyttöjä eivätkä poikia.

Opetushallituksen toteuttamassa kyselyssä taiteen perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen olevan tiedon mukaan oppilas voi olla sukupuoleltaan jokin muu kuin tyttö tai poika. Tuo käy ilmi kyselylomakkeessa olevasta tekstistä: ”Oppilaan sukupuoli: tyttö, poika, muu, en halua määritellä”. Edellä esitetty osoittaa, että OPH:n mielestä olisi olemassa lapsia, jotka eivät ole tyttöjä eivätkä poikia. Opetushallitus antaa asiassa väärää tietoa perustelematta kantaansa mitenkään.

Opetushallituksella ei ole määräysvaltaa määrätä, että on olemassa lapsia, jotka eivät ole tyttöjä eivätkä poikia. Jokainen lapsi on oikeasti joko tyttö tai poika. Myös sellainen lapsi, joka ei koe olevansa syntymässä määriteltyä sukupuolta, on joko tyttö tai poika. Jos olisi olemassa sellaisia oppilaita, jotka eivät ole tyttöjä eivätkä poikia, niin mitä sukupuolta sellaiset oppilaat edustaisivat?

Opetushallituksen oppaassa todetaan ”Jokaisella on oikeus määritellä sukupuolensa” ja ”Sukupuolitietoinen opettaja osaa tukea oppilasta oman sukupuolen itsemäärittelyssä tämän prosessin eri vaiheissa.”

Oppaassa esitetty perustelematon väite ”Jokaisella on oikeus määritellä sukupuolensa” ei pidä paikkaansa: Kunkin henkilön virallinen sukupuoli on se, mitä asiasta selviää hänen henkilötunnuksestaan. Kukaan ei voi muuttaa itse määrittelemällä tosiasiallista sukupuoltaan toiseksi.

Opetushallituksen toteuttamassa kyselyssä (taiteen perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen) vastaajalle esitetään kysymys: ”Oppilaan sukupuoli: tyttö, poika, muu, en halua määritellä”. Tuossa oleva vastaajalle esitetty vaihtoehto ”en halua määritellä” kertoo siitä, että OPH:n mielestä sukupuoli on ihmisen itsensä määriteltävissä. Se on yksiselitteisesti väärää tietoa ja hämmentää vastaajaa.

Jokaisella on toki oikeus ilmoittaa omasta sukupuolestaan mitä tietoa haluaa, mutta jos sukupuolensa ilmoittaa olevan jotain muuta kuin mitä omasta henkilötunnuksesta selviää, niin siinä tapauksessa ilmoittaja valehtelee. Jos suomalainen ilmoittaa olevansa ruotsin kansalainen, vaikka hänellä ei ole Ruotsin kansalaisuutta, eikä ole sitä koskaan ollutkaan, niin siinä tapauksessa ilmoittaja valehtelee.

Voidaan osoittaa, että todellisuudessa kukaan ei voi muuttaa itse määrittelemällä tosiasiallista sukupuoltaan toiseksi.

Opettajat haluavat opettaa lapsille vain sellaista tietoa, jonka he tietävät oikeaksi. Mikäli opettaja opettaa lapsille todeksi tietämäänsä perustuen, että kukaan ei voi muuttaa itse määrittelemällä sukupuoltaan toiseksi, niin oppaassa oleva em. väärä tieto voi johtaa käytännössä tilanteeseen, jossa opettajaa syytetään Opetushallituksen ohjeen vastaisesta opetuksesta.

Jokaisella on oikeus määritellä ja ilmoittaa millainen on oma sukupuoli-identiteetti (kokemus omasta sukupuolestaan) ja oma sukupuolen ilmaisu, mutta kukaan ei voi oikeasti määrittää omaa sukupuoltaan muuksi kuin mitä siitä on merkitty väestötietojärjestelmään. Nainen ei voi määritellä olevansa mies, eikä mies voi määritellä olevansa nainen.

Käsitteet sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu tarkoittavat aivan eri asioita kuin käsite sukupuoli.

Käsite ”sukupuolen moninaisuus”

Ilmauksessa "sukupuolen moninaisuus" sukupuoli-sana on yksikkömuodossa, eli ikään kuin sukupuoli olisi moninainen (monenmoinen). Ilmaus viestii lukijalle, että ihmisiä olisi olemassa sukupuolta koskien monenlaisia - ei vain kahdenlaisia. Tosiasiassa asia ei ole noin, koska ihmisiä on sukupuolta koskien vain kahdenlaisia: miessukupuolta olevia (mies/poika) ja naissukupuolta olevia (nainen/tyttö).

Naisia, tyttöjä, miehiä ja poikia on olemassa monenlaisia mm. sukupuoli-identiteettiä ja sukupuolen ilmaisua koskien. Voidaan sanoa, että ihmiset ovat sukupuoli-identiteetiltään ja sukupuolen ilmaisultaan moninaisia, mutta on harhaanjohtavaa viestiä, että sukupuoli olisi moninainen (sukupuolen moninaisuus).

Käsitteellä ”sukupuolen moninaisuus” voidaan tarkoittaa vain sitä, että on monenlaisia naisia/tyttöjä ja on monenlaisia miehiä/poikia. Monikkomuoto ”sukupuolten moninaisuus” olisi asiaa paremmin kuvaava ilmaus. Vertaa ilmausta ”sukupuolten moninaisuus” ilmaukseen ”sukupuolten tasa-arvo”, joka tarkoittaa käytännössä samaa kuin naisten/tyttöjen ja miesten/poikien välinen tasa-arvo.

Mahtaa ihmisten olla vaikea löytää kumppanikseen samaa sukupuolta oleva toinen ihminen ja muodostaa hänen kanssaan samaa sukupuolta oleva pari, mikäli Väestöliiton nuorisolääkäri Miila Halosen seuraava mielipide on tosi: ”Sukupuolia on seitsemän miljardia” https://vaestoliitonblogi.com/2016/02/26/sukupuolia-on-seitseman-miljardia - Kun pyysin Miila Halosta kertomaan minkälainen on käsitteen ”sukupuoli” määritelmä, niin hän vastasi ”Tässä vaiheessa minulla ei ole tarvetta kommentoida aihetta enempää.”

Aito avioliitto ry on pyytänyt kirjelmässään 10.4.2016 Opetushallitusta lähettämään vastaukset seuraaviin kysymyksiin 30.4.2016 mennessä:

1. Miten Opetushallitus määrittelee oppaassa ”Tasa-arvotyö on taitolaji” käytetyn sukupuoli-käsitteen?

2. Mihin tosiasiaan perustuen Opetushallituksen mielestä

a) ihmisen sukupuolia on enemmän kuin kaksi;
b) sukupuoli-käsite voi tarkoittaa kaikkia seuraavia: virallisen, henkilötunnuksesta ilmenevän sukupuolen lisäksi esimerkiksi sukupuolirooleja, naiseuden ja mieheyden sosiaalisia merkityksiä, yksilön sukupuoli-identiteettiä tai fyysisiä ominaisuuksia;
c) ihmisen sukupuoli määrittyy biologian lisäksi sosialisaatiossa ja oppimisessa;
d) jokaisella on oikeus määritellä sukupuolensa;
e) oppilaan sukupuoli voi olla jokin muu kuin tyttö tai poika?

3. Millä tyttö- ja poika-sanaan rinnastettavalla sanalla kutsutaan sellaista lasta, joka ei ole sukupuoleltaan tyttö eikä poika?

4. Mitä sukupuolta sellaiset oppilaat edustavat, jotka eivät ole tyttöjä eivätkä poikia?

5. Miten Opetushallitus määrittelee käsitteet tyttö ja poika?

6. Minkälainen on lisääntymiseen liittyvien ominaisuuksien suhteen sellainen henkilö, joka ei edusta miessukupuolta eikä naissukupuolta, vaan kuuluu sukupuoleltaan luokkaan ”muu”?

Aiheeseen liittyvää luettavaa:

1 Opetushallitus ei tiedä montako sukupuolta ihmisellä on http://aitoavioliitto.fi/uutiset/kotimaa/opetushallitus-ei-tieda-montako-sukupuolta-ihmisella-on
2 Ihmisen sukupuolia on tasan kaksi (kirjelmä Opetushallitukselle 10.4.2016) http://aitoavioliitto.fi/wp-content/uploads/Opetushallitukselle_2016-04.pdf
3 Sukupuoli-sanan merkitystä ei voi muuttaa ajatukselliseksi (kirjelmä Opetushallitukselle 6.1.2016) http://aitoavioliitto.fi/wp-content/uploads/Opetushallitukselle_2015_kirjelm%C3%A4_ja_liiet.pdf
4 Tasa-arvotyö on taitolaji - Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa (Opetushallitus, 2015) http://www.oph.fi/download/173318_tasa_arvotyo_on_taitolaji.pdf

5 Sukupuoli-sanaa käytetään väärin http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/207846-sukupuoli-sanaa-kaytetaan-vaarin
6 Asiaa transsukupuolisuudesta http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/208792-asiaa-transsukupuolisuudesta
7 Tytöistä, pojista ja sivuraiteista http://tiinapalovuori.puheenvuoro.uusisuomi.fi/212526-tytoista-pojista-ja-sivuraiteista

Eurooppalainen kansalaisaloite Äiti, Isä & Lapset on kaikkien ihmisten aloite http://aitoavioliitto.fi/uutiset/kotimaa/kaikkien-aloite

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (46 kommenttia)

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Sukupuolia on kaksi. Tämä on sosiaalisesti määräytynyttä. Vaikka biologisesti on välimuotoja näiden kahden sosiaalisesti määräytyneen sukupuolen välillä, niin sosiaalisesti nämäkin ihmiset sijoitetaan jompaan kumpaan sukupuoleen.

Sukupuolia on kaksi, koska ihmiset haluavat jakaa ihmiset miehiin ja naisiin. Tämä halu tehdä jako kahteen sukupuoleen johtuu siitä, että ihmiset kokevat tämän jaon hyödylliseksi. Naiset kokevat saavansa etuja siitä, että ovat naisia, ja miehet kokevat saavansa etuja siitä, että ovat miehiä.

Timo Lehtonen

Mikko Ahola kirjoitti 15.4.2016 00:36: "Sukupuolia on kaksi. Tämä on sosiaalisesti määräytynyttä."

Tiedoksi: Ihmisen sukupuoli ei määräydy missään määrin sosiaalisesti.

Sukupuoli-käsitteen määritelmän lähtökohdalle täytyy olla olemassa järkevä ja henkilön kehosta todennettavissa oleva peruste. Ainut tarkoitukseen soveltuva lähtökohta tuohon on ihmisen lisääntyminen. Ihmisiä on lisääntymistä (lapsen saamista) ajatellen lähtökohtaisesti ominaisuuksiltaan kahdenlaisia: hedelmöittäviä (mies) ja hedelmöityviä (nainen).

Sukupuoli-käsitteen vapaamuotoinen määritelmä: ”Ihmisen sukupuolella tarkoitetaan lisääntymiseen liittyvää ihmisten erilaisuutta kuvaavaa käsitettä, joka perustuu kehosta todennettavissa oleviin lisääntymiseen liittyviin ominaisuuksiin ja jonka avulla ihmiset jaetaan miessukupuolta ja naissukupuolta oleviksi henkilöiksi.”

Ihmisiä on siis kehosta todennettavissa oleviin lisääntymiseen liittyviin ominaisuuksiin perustuen vain kahdenlaisia: hedelmöittäviä (mies), ja hedelmöittyviä (nainen). Jokainen ihminen omaa lisääntymiseen liittyviä ominaisuuksia, vaikka ei käytännössä kykenisi hedelmöittämään tai hedelmöittymään.

Käsitteen ”sukupuoli” avulla ilmaistaan, onko henkilö mies tai poika, vai nainen tai tyttö. Miessukupuolta olevaa henkilöä kutsutaan mieheksi tai pojaksi. Naissukupuolta olevaa henkilöä kutsutaan naiseksi tai tytöksi.

Käyttäjän tuomaspetri kuva
Tuomas Leppiaho

Nimitämme vasasyntyneitä lapsia tytöiksi tai pojiksi koska uskomme että sillä on merkitystä. Koska sukupuolemme on performanssi (ts. sosiaalinen konstruktio), alkavat vanhemmat välittömästi rakentamaan lapsen performanssia lapsen itsensä puolesta (jota he odottavat lapsensa jatkavan). Pojille puetaan tietynväriset ja -kuvioiset vaatteet, samoin tytöille. Tytöille ostetaan tietynlaisia leluja, ja pojille tietynlaisia. Pojalle annetaan pojan nimi ja tytölle tytön nimi. Toisin sanoen tiettyä sukupuolta mielessämme edustaville henkilöille suoritetaan tietynlaiset rituaalit jotka usein poikkeavat niistä rituaaleista joita toistamme mielessämme vastakkaista sukupuolta olevalle henkilölle. Kaikki nämä ovat performansseja, sosiaalisia leikkejä ja rituaaleja, joita toistamme koska ne vaikuttavat meistä loogisilta, vaikka todellisuudessa ne eivät perustu mihinkään konkreettiseen, vaan ne ovat pikemminkin eräänlaisia myyttejä (tai tiedostamattomia ideologioita). Todellisuudessa lapsen sukupuolella ei varsinaisesti ole mitään merkitystä, vaan me annamme lapsen (ja itsemme) sukupuolelle merkityksen performanssien kautta. Vanhemmat siis jäsentävät lapsen sukupuolen kautta toimintaansa lastaan kohtaan ohjatakseen osin omia performanssejaan, mutta myös heidän lapsensa alkavia performansseja.

Mikäli otamme huomioon olettamuksesi siitä että voimme määritellä luontoa "takaisinpäin" sanakirjasta, niin tällöinhän sukupuolensa korjannut mies (siis, mies joka on korjannut sukupuoltaan naiseksi läpikäymällä korjausleikkauksen ja -hoidot) tulisi määritelmäsi mukaan häntä kutsua naiseksi, sillä kuten sanoit, "Jokainen ihminen omaa lisääntymiseen liittyviä ominaisuuksia, vaikka ei käytännössä kykenisi hedelmöittämään tai hedelmöittymään.": mikäli sukupuolenkorjausproseduurin läpikäynyt mies omaa esimerkiksi kohdun, tällöin hän on määritelmäsi mukaan nainen. Hänellä on lisääntymiseen tähtäävä elin, mutta koska hedelmöittyminen tai siihen kykeneminen ei ole ratkaiseva kysymys, niin tällöin määritelmän on oltava pätevä myös sukupuolensa korjanneen miehen kohdalla. (Toisaalta on tuotava esille, että mielestäni lainattu määritelmäsi sukupuolesta on virheellinen, koska sen peruspointti on "jos muoto täsmää".)

Miksi on tärkeää tuoda esille termi "poikkeava sukupuoli-identiteetti"? Mikäli sukupuoli-identiteetti on, kuten sanoit, henkilön oma kokemus omasta sukupuolestaan, ei voi olla olemassa kategorista määritettä poikkeavuudelle ja koherenttiudelle. Mikäli puhuisimme siitä, että olisi olemassa kategorisia sukupuoli-identiteettejä, päätyisimme toteamaan samalla, että sukupuoli on sosiaalinen konstruktio (joka, kylläkin on totta, mutta mikä on myös varsinainen punainen vaate Aito avioliitto –aloitetta kannattaville ja sen puolesta apologoiville, näin empiiristen havaintojen pohjalta).

Sukupuolen määritelmä on henkilön sukupuoli-identiteetti: koska sukupuolemme on sosiaalinen performanssi (se vaikuttaa siihen, miten meitä kohdellaan, miten me toimimme ja miten me käyttäydymme yhteisönä), jokaisella ihmisellä on oikeus määritellä se, millaisena toimijana henkilö näyttäytyy sosiaalisessa kontekstissa. Sosiaalisessa kontekstissa syntymätodistuksemme painaa aika vähän.

Mitäkö tarkoitta sukupuolen moninaisuus? No, se tarkoittaa sitä, että sukupuolia on noin seitsemän miljardia. Jokainen niistä on yksilöllinen, sillä sukupuoli on holistinen käsite, eikä rajoitu vain siihen, että heiluuko vaiko eikö heilu (vai hedelmöittyykö vaiko ei). Sosiaalisessa kontekstissa toimintaamme eivät ohjaa edellä mainitut kineettiset (tai fertiliteettiset) ominaisuudet, vaan se miten me toimimme ja millaisia performansseja me elämme ja tuotamme. Siksi sukupuolia on noin seitsemän miljardia: yhtäkään täysin samanlaista ei voi olla.

(Lisätäkseni vielä: sukupuolen holistisella määritelmällä tarkoitan kirjaimellisesti juuri sitä. Sukupuoli käsitteenä [tulisi ainakin] koostua niistä ihmisen ominaisuuksista jotka määrittävät hänen sosiaalista toimintaansa tietyltä aspektilta: siis hänen omaa geneettistä, fysiologista ja kemiallista olemustansa [biologinen sukupuoli] ja hänen omaa kokemustaan [sukupuoli-identiteetti] ja sitä miten hän tuottaa näistä sosiaalisia toimintoja [performanssit].)

Minna Tarvainen

"Kaikki nämä ovat performansseja, sosiaalisia leikkejä ja rituaaleja, joita toistamme koska ne vaikuttavat meistä loogisilta, vaikka todellisuudessa ne eivät perustu mihinkään konkreettiseen, vaan ne ovat pikemminkin eräänlaisia myyttejä (tai tiedostamattomia ideologioita)."

Puhut kuitenkin itsekin tytöistä ja pojista, miksi? Sanot että sukupuolen määritelmä on sukupuoli-identiteetti. Tämä on kai kuitenkin oma määritelmäsi, vai onko se tunnustettu jossain? Onko tämä sukupuoli-identiteetti henkilökohtaisesti määriteltävissä, eli voiko se vaihdella päivän mukaan täysin yksilön oman valinnan mukaisesti, vai tekeekö joku ulkopuolinen taho vahvistuksen, jonka jälkeen se ei ole muutettavissa? Ajatko siis täysin sukupuolineutraalia yhteiskuntaa, eli esimerkiksi urheilua koskien kaikki olisivat vain yksilöitä ja kilpailisivat samassa sarjassa?

Käyttäjän tuomaspetri kuva
Tuomas Leppiaho

Käytän sanoja tyttö ja poika, sillä ne ovat performansseista yleisimmät: jokaisella kulttuurilla on enemmän tai vähemmän performansseja juuri näiden kahden käsitteen ympärillä. Näiden kahden käsitteen ympärille rakennetut sukupuolen performanssit ovat joka tapauksessa tunnetuimpia ja helpoimpia karakterisoida.

Sukupuolen määritelmä on (ainakin omasta mielestäni) sukupuoli-identiteetti, koska sukupuoli-identiteetin avulla asetumme sosiaaliseen kontekstiin toimijana myös sukupuolemme (tai sukupuolettomuutemme) osalta. Tapa, jolla tuomme sukupuoltamme esille (ts. teemme performanssia sen perusteella, miten koemme sukupuolemme tai miten olemme oppineet kokemaan sen) vaikuttaa väistämättä myös toisten henkilöiden asenteeseen meitä kohtaan.
Mutta tätä tukee kyllä sitten esimerkiksi APA. https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-de... .

Sukupuoli-identiteetti on henkilökohtaisesti määritettävissä, ja se voi vaihdella, vaikka jokainen päivä. Sukupuoli-identiteetti (kuten mikään muukaan identiteetti) ei ole staattinen asia, vaan se muuttuu kokemustemme kautta. Koska kokemuksemme sukupuolestamme on aina meidän oma kokemuksemme, vaihtuu kokemus sitä mukaa kun kokemukseen vaikuttavat asiantilat vaihtuvat tai muuttuvat. Tämä ei tarkoita sitä, että henkilö välttämättä vaihtaisi sukupuoli-identiteettiään esimerkiksi pojasta tytöksi päivittäin tai vastaavan aikayksikön ajoin, vaan henkilön sukupuoli-identiteetti voi muuttua ilman että hänen sukupuoli-identiteettinsä viiteryhmä muuttuisi. (Huom.: vaikka sukupuoli-identiteettejä olisikin 7 miljardia, se ei tarkoita, etteivätkö sukupuoli-identiteetit voisi muodostaa ”ryhmiä”. Henkilöt joiden kokemukset omasta sukupuolestaan ovat lähellä toisiaan muodostavat kuvitteellisia ryhmiä joiden jäsenet jakavat identiteetin kannalta yhteisiä asioita, samoin kuten kansalaisuudet, poliittiset agendat jne. Nämä yhteiset asiat ovat [ainakin nykyisen käsitykseni mukaan] aina [tai lähestulkoon aina] performansseja joiden samankaltaisuudet viestivät samankaltaisista suhtautumisista omaan sukupuoleensa)

En seuraa urheilua, eli en osaa sanoa miksi miehen ja naisen välistä eroa tulisi tuottaa nimenomaan urheilussa. Mutta ajan yhteiskuntaa, jossa jokaista henkilöä kohdeltaisiin yksilönä eikä kasvottomana massana, eikä ketään pakotettaisi mihinkään muottiin vasten hänen omaa tahtoaan. En lähde kieltämään performansseja joita suoritetaan sukupuolen perusteella (tietenkään), mutta vastustan performanssien pakottamista henkilölle.

Minna Tarvainen Vastaus kommenttiin #7

Et ehkä seuraa urheilua, mutta varmaankin tiedät mistä siinä on kysymys? Nykyinen yhteiskunta on jo nykyisellään aika kilpailuhenkinen, ja ainakin nykyään tunnustetuilla sukupuolilla on tiettyjä tunnistettavia eroavaisuuksia mitä tulee fyysisiin ja muihin yksilön ominaisuuksiin.

Eikös tämä oma mallisi johtaisi ainoastaan toisen nykyisessä mallissa tunnistetun sukupuolen omaavien henkilöiden yliedustukseen monissa valta-asemissa ja -paikoissa, vai miten itse näet, että täysin sukupuolineutraali yhteiskunta muuttuisi nykyisestä positiivisempaan suuntaan juurikin kilpailuasetelman korostamien ominaisuuksien korostetun aseman vuoksi?

Arto Jääskeläinen

Tuomas Leppiaho,

"Miksi on tärkeää tuoda esille termi "poikkeava sukupuoli-identiteetti"?"

Silloin kun on poikkeava sukupuoli-identiteetti on kyseessä tilanne että sukupuoli-identiteetti eli se oma tuntemus on ristissä omien "välineiden" kanssa eli kyseessä on transsukupuolisuus.

Yleensähän ihmisillä sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti ovat keskenään samoja eikä koko tuntemusasiaa edes aistita tai mietitä erillisenä asiana.

Muu ei anna aihetta kommentointiin, ei kovin vakavasti otettavaa (poliittista tavaraa).

Arto Jääskeläinen

Faktat lyhyesti ihmisiä koskien:

- Tasan kaksi mahdollista sukupuolta, kaikilla. Olemme sitä miksi synnymme.

- On olemassa hyvin pieni ryhmä jotka kokevat että oma tuntemus sukupuolesta eli sukupuoli-identiteetti on ristissä omien "välineiden" kanssa (transsukupuolisuus).

- Erittäin harvinainen (syntyy ehkä luokkaa 5..10 tapausta vuodessa ?) tilanne että on jokin elimellinen kehityksen häiriö ettei sukupuoli ole välittömästi vahvistettavissa. Joissain yhteyksissä kutsutaan nimellä intersukupuolisuus.

Molemmissa poikkeustilanteissakin sukupuoli on jompikumpi kahdesta ja samoin terveydenhuollon kannalta on valittavissa tasan 2 mahdollista suuntaa hoidolle.

Käsitteitä "sukupuoli" ja "sukupuoli-identiteetti" ei pidä sekoittaa vaikka niin sanomalehdissä usein on käynyt.

Yleensä ihmiset eivät erikseen tunne mitään ihmeellistä poikkeavaa sukupuolensa osalta, nämä asiat tulevat vastaan vain poikkeustilanteissa.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen

" - - kukaan ei voi oikeasti määrittää omaa sukupuoltaan muuksi kuin mitä siitä on merkitty väestötietojärjestelmään."

Tämä väite on virheellinen ja ristiriitainenkin, koska henkilötunnuksen ilmaisema juridinen sukupuoli perustuu juuri henkilön omaan itsemäärittelyyn ja ilmoitukseen.

Joko ihminen on tyytyväinen hänelle pienenä tehtyyn, sukuelimiin pohjautuvaan sukupuolimääritykseen, tai jos ei ole, hän voi pyytää muuttamaan väestötietojärjestelmän sukupuolimerkinnän (mikä sitten vaikuttaa kaikkeen mihin juridinen sukupuoli vaikuttaa, asevelvollisuudesta isyysolettamaan). Muodollisesti tämä edellyttää kahden lääkärin lausuntoja, mutta eipä näillä ole lääketieteen näkökulmasta muuta keinoa määritellä ihmisen sukupuolta kuin tämän oma ilmoitus.

Minna Tarvainen

"Joko ihminen on tyytyväinen hänelle pienenä tehtyyn, sukuelimiin pohjautuvaan sukupuolimääritykseen, tai jos ei ole, hän voi pyytää muuttamaan väestötietojärjestelmän sukupuolimerkinnän (mikä sitten vaikuttaa kaikkeen mihin juridinen sukupuoli vaikuttaa, asevelvollisuudesta isyysolettamaan). Muodollisesti tämä edellyttää kahden lääkärin lausuntoja, mutta eipä näillä ole lääketieteen näkökulmasta muuta keinoa määritellä ihmisen sukupuolta kuin tämän oma ilmoitus."

Onko todellakin myös käytännössä näin, ettei viranomaisten antaman sukupuolen muutos vaadi mitään fysiologisia muutoksia, ja lääkärit puoltavat potilaita heidän oman ilmoituksensa mukaisesti?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Lisääntymiskyvyttömyydestä vaaditaan todistus sukupuolimerkinnän muuttamisen ehtona, mikä on tietenkin suora ihmisoikeusloukkaus...

http://www.tulva.fi/index.php?k=115933

Arto Jääskeläinen

Tenka Issakainen,

"...henkilötunnuksen ilmaisema juridinen sukupuoli perustuu juuri henkilön omaan itsemäärittelyyn ja ilmoitukseen."

Ei nyt aivan...

Pääsääntöisesti se EI todellakaan perustu henkilön omaan ilmoitukseen. Vastasyntynyt ei osaa sitä ilmaista puhumattakaan että hän voisi sen ilmoittaa itse väestörekisteriin.
Kyllä se syntymän yhteydessä on yleensä selvä asia.
Todella harvinaisissa poikkeustilanteissa se perustuu lääkäreiden erityisiin selvityksiin.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen

Duodecim 4/2015: "Tällä hetkellä Suomen laki vaatii uuden henkilötunnuksen saamiseksi kahden psykiatrin lausunnon siitä, että henkilö pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen, elää tämän sukupuolen mukaisessa roolissa ja on lisääntymiskyvytön."

Eivätpäs ne psykiatritkaan taida saada ihmisen kokemuksesta tietoa muuten kuin kysymällä häneltä.

Ja, yllätys yllätys, mikäli ihmisen oma, vanhemmiten tiedostama itsemäärittely on linjassa pian syntymän jälkeen ulkoisilla kriteereillä tehdyn määrittelyn kanssa, asiasta ei luonnollisestikaan seuraa mitään toimenpiteitä.

Ja vastauksena Minna Tarvaiselle: artikkelin mukaan kutakin hoidon osa-aluetta tarvitsee vain "suurin osa" (paitsi miehistä genitaalikirurgiaa "alle puolet"). Mikään hoito sinänsä ei ole ymmärtääkseni pakollinen.

http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/arkisto?p_p_...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"Opetushallitus ei tiedä montako sukupuolta ihmisellä on"

Otsikkosi väite on (jo) hieman harhaanjohtava, sillä OPH:n kasvatusalan ammattilaisille suuntaamasta "Tasa-arvo on taitolaji" -oppaasta käy ilmi, että ihmisellä on pääsääntöisesti yksi sukupuoli - hän voi olla muunsukupuolisen lisäksi mies tai nainen.

Muusta blogitekstistä voinen sen verran esittää oikaisevaa kritiikkiä, että Opetushallitus ei suinkaan ole mitenkään yksin tai edes pioneerina liikkeellä tässä tasa-arvoa edistävässä kasvatuksessa, sillä esimerkiksi evankelis-luterilaisen kirkon virallisessa ohjeistuksessa lasten ja nuorten kasvatuksen parissa työskenteleville sukupuolten moninaisuus ja sukupuolisensitiivisyys on ollut vuosikausia kantavana runkona:

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Cont...

"Jokainen ihminen on Jumalan luoma, ainutlaatuinen ja arvokas. Ihmisen ei tarvitse olla virheetön ja muista riippumaton, vaan erilaisuus ja keskinäinen tarvitsevuus ovat osa ihmisyyttä."

On siis olemassa 7 miljardia erilaista sukupuolta.

"Kun lapset ja nuoret kohdataan sukupuolisensitiivisesti, heille annetaan tilaa kasvaa omaksi itsekseen. Sukupuolisensitiivisyydessä ymmärretään ja huomioidaan sukupuolen moninaisuus ja erilaisuus sekä tarjotaan mahdollisuuksia löytää omanlainen tapa olla oma itsensä. Naiseutta, mieheyttä ja sukupuolettomuutta voi olla monenlaista. On hyvä tarjota myös vertaistukea ja esikuvia lapsille ja nuorille.

Sukupuolisensitiivisyys ei merkitse sukupuolineutraaliutta, vaan sitä, että jokainen saa olla juuri sellainen nainen, mies tai muunsukupuolinen kuin kokee olevansa. Lapsia ja nuoria tuetaan sellaiseen naiseuteen, mieheyteen ja sukupuolisuuteen, mikä heille tuntuu oikealta.

Sukupuolisensitiivisyys edellyttää työntekijältä asioiden tiedostamista ja pohtimista. Työntekijän on hyvä ymmärtää myös omia kokemuksiaan, arvojaan, käsityksiään ja ajatuksiaan, sekä sitä, miten ne vaikuttavat hänen toimintaansa. Käytännössä sukupuolisensitiivisyys on herkkyyttä ja valmiutta huomata ja huomioida sukupuolisuutta, sekä antaa sille tilaa.

Lasten ja nuorten kanssa huomioidaan kehitystaso sekä yksilölliset erot. Lapset ja nuoret ilmentävät ja ymmärtävät sukupuolisuutta ja seksuaalisuutta eri tavoin kehityksen vaiheesta riippuen. Jokainen lapsi ja nuori kehittyy omassa tahdissaan omaksi ainutlaatuiseksi itsekseen. Kehitystä ei voi siis lähestyä yksioikoisesti vain iän kautta, vaan jokaisen lapsen ja nuoren kehitysvaihetta on syytä tarkastella erikseen."

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"Opetushallituksella ei ole määräysvaltaa määrätä, että on olemassa lapsia, jotka eivät ole tyttöjä eivätkä poikia."

Ei Opetushallitus määrääkään tätä asiaa, se ainoastaan tunnustaa tosiasian kuten evankelis-luterilainen kirkkokin...

Arto Jääskeläinen

Juho Antikainen,
kun joku SETAlainen kirkon sisällä ilmaisee jotain aatteellesi sopivaa niin poimit tietysti sen vaikka muuten kirjoittelet blogejasi kirkko/uskontovastaisesti aatteesi mukaisesti eli poliittiselta pohjalta.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #25

Väitätkö, ettei lainaamani teksti edusta kirkon virallista linjaa?

Sehän on (luultavasti J. Kokkosen käsialaa) kirkon työntekijöille tarkoitettua ohjeistusta aivan kuten on tuo "Tasa-arvo on taitolaji"-opaskin tarkoitettu peruskoulun opettajille.

Jos olenkin joskus kritisoinut kirkkoa aiheesta, niin nyt vastaavasti tasapuolisena henkilönä nostin esille siellä esiintyvää myönteistä kehitystä.

Petri Muinonen

"Jokainen ihminen on Jumalan luoma, ainutlaatuinen ja arvokas. Ihmisen ei tarvitse olla virheetön ja muista riippumaton, vaan erilaisuus ja keskinäinen tarvitsevuus ovat osa ihmisyyttä."

Johon Juho Antikainen: "On siis olemassa 7 miljardia erilaista sukupuolta."

Analogia Juhon logiikalle: ei ole olemassa oikeaa ja vasenta, koska joku kääntyy oikeaan 2 astetta ja joku 20 astetta ja vielä joku muu 23.67584 astetta... eli jokainen reaalisesti eri määrän, josta seuraa että yhtä oikeaa ei ole olemassa. Onnea valitsemallesi tielle: sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, miten mm. tiede maailmaa objektiivisesti kuvaa ja hahmottaa.

Juho, tuo kirjoittamasi on pelkkää subjektiivista semanttista löpinää. Take a reality-check!

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Sinä voisit näin ensialkuun lukea esimerkiksi tämän artikkelin sukupuolen biologisesta moninaisuudesta ja alkaa sitten harjoittamaan verrattain ontuvaa analogiointiasi sen suhteen :)

http://www.nature.com/news/sex-redefined-1.16943

Sukupuoli = sukupuoli-identiteetti, persoonan syväosaan juurtunut käsitys omasta sukupuolesta

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #27

Juho Antikainen,

Sukupuoli-identiteetti vastaa sukupuolta vain normaaleilla ihmisillä eikä ihmiset yleensä erikseen tunne mitään poikkeavaa asiaan liittyen. Ero tulee esiin vain poikkeavissa tilanteissa kuten transsukupuolisuus, henkilön tuntemus omasta sukupuolesta on ristissä omien "välineiden" kanssa. Eli terveydenhuollon juttuja.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #30

Kyllä, cis- ja transsukupuolisuus merkitsevät juuri tuota vastaavuuden kokemuksen erilaisia tasoja. Ja transsukupuolisilla on sitten erilaisia yksilökohtaisia tarpeita oman habituksensa osalta suhteessa transsukupuolisuuteensa. Osa heistä tarvitsee siis jopa kirurgista apua tullakseen toimeen kehossaan kun taas osalle riittää juridisen sukupuolimerkinnän muuttaminen vastaamaan hänen sukupuoli-identiteettiään.

Välttämättä sukupuoliristiriita ei ole kuitenkaan suhteessa sukupuolielimiin l. transsukupuolinen voi vallan mainiosti tulla toimeen naisena toimivan peniksen kanssa ja vastaavasti roteva ja paksun rintakarvoituksen omistava "transmies" voi omata hyvinkin kyvyn tulla raskaaksi...

Petri Muinonen Vastaus kommenttiin #27

Ainoa mikä tässä ontuu on sinun logiikkasi

Ymmärrän, että haluat vängätä kaksi eri käsitettä tarkoittamaan yhtä ja samaa, sinulle rakasta sisältöä, mutta maailma nyt vaan ei ole sellainen. Meillä on myös käsitteiden monimuotoisuutta - - suunnilleen siihen tapaan, että jokaiselle eri asialle on oma käsitteensä. Eli keksi se oma käsitteesi, jos haluat käsitteen jolla KATTAA käsitteet "sukupuoli" ja "sukupuoli-identiteetti". Et voi kuitenkaan niitä KORVATA yhdellä käsitteellä, koska maailmassa on muitakin kuin yksisilmäisiä SETA-ideologian kannattajia.

Miltäs sukupuolisetake kuullostaisi? Esimerkkilauseita: "Jokaisella ihmisellä on oma sukupuolisetakkeensa." "Sukupuolisetaketta ei saa kysyä työnhaussa." "Sukupuolisetakkeeltaan miehistä ja naisista poikkeavat perustavat oman puolueensa."

Ihan hyvin toimiva, eikö? :D

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #31

Niin, mutta kun minun ei nähdäkseni tarvitse keksiä omia käsitteitä ilmaisemaan sukupuolta ja sen eri ulottuvuuksia. Ne käsitteethän ovat jo olemassa ja varsin yleisessä käytössä - esimerkiksi siinä blogistin esille nostaman "Tasa-arvotyö on taitolaji"-oppaan liitteenä on varsin mainio sanasto.

Ja täältä löytyy hieman lisää sukupuoleen liittyvää erityissanastoa ja muuta asiaan liittyvää pohdintaa :

http://sukupuolikuu.foorumini.com/

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #27

Juho Antikainen kirjoitti 15.4.2016 11:19: ”Sukupuoli = sukupuoli-identiteetti, persoonan syväosaan juurtunut käsitys omasta sukupuolesta”

Juho näyttää kirjoittaneen yhtäsuuruusmerkin väärään paikkaan. Sukupuoli ei tarkoita samaa asiaa kuin sukupuoli-identiteetti.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #65

Aivan oikeaan paikkaan asetin yhtäsuuruusmerkin - yksilön sukupuoli määrittyy aina ensisijaisesti hänen identiteetissään.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #68

Juho Antikainen kirjoitti 16.4.2016 10:00: ”…yksilön sukupuoli määrittyy aina ensisijaisesti hänen identiteetissään.”
Juho Antikainen kirjoitti 15.4.2016 11:19: ”Sukupuoli = sukupuoli-identiteetti, persoonan syväosaan juurtunut käsitys omasta sukupuolesta”

Suomen kielen sana ”sukupuoli” ei tarkoita samaa kuin sukupuoli-identiteetti.
Sukupuoli-identiteetti tarkoittaa: henkilön kokemus omasta sukupuolestaan.
Sukupuoli-sana ei tarkoita samaa kuin henkilön kokemus omasta sukupuolestaan.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #70

Suomen kielen sana "sukupuoli" tarkoittaa nimenomaan sitä performanssia, jolla ihminen ilmentää ja tuottaa (butlerilaisessa mielessä) sukupuolensa representaatioita.

Minna Tarvainen

Haluaisitko sinä Antikainen muuttaa esimerkiksi urheilun sukupuolettomaksi puhtaasti yksilöiden väliseksi kilpailuksi? Tällöinhän esimerkiksi olympialaiset käytäisiin puhtaasti nykyisin sukupuoleltaan mieheksi tunnistettujen yksilöiden kesken. Sama koskisi globaalilla tasolla käytännössä koko kilpaurheilua. Olisiko tämä mielestäsi oikea kehityssuunta ja miksi?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

En välttämättä, mutta pitää muistaa ensinnäkin se, että kaikki eivät seuraa urheilua tai halua osallistua urheilukilpailuihin. Ja toisekseen tässä yhteydessä puhutaan ensisijassa niistä henkilöistä, jotka eivät suorilta mahdu yhteiskuntamme normalisoimiin miehen ja naisen malleihin. Urheilukilpailut ovat heidän arkensa sujumisen ja jopa ihmisoikeuksien toteutumisen rinnalla sivujuonne.

Ja kyllä, urheilumaailmastakin löytyy menestyneitä esimerkkejä sukupuolen epätyypillisyydestä - Bruce Jenner oli oman nuoruuteni aikana verrattain ylivoimainen urheilijasuuruus ja nyt voidaan näin jälkeenpäin esittää sellainen "tuhannen taalan kysymys", että voittiko Jenner olympiakultaa Monrealissa vuonna 1976 10-ottelussa miehenä vai naisena? Transsukupuolisuushan on synnynnäistä, joten hän on ollut nainen koko ikänsä ...

Käyttäjän ollivaisala kuva
Olli Väisälä Vastaus kommenttiin #49

Jos joku uskoo viimeisen lauseesi ilmaiseman dogmin pakottamana, että Bruce Jenner oli nainen Montrealin kisoissa, voisi ehkä harkita dogmin tarkistamista.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #57

Aina voi kysyä, että jos metsässä kaatuu puu eikä kukaan ole sitä kuulemassa, niin kuuluuko siitä silloin ääntä?

Ja vastaavasti voi kysyä, että jos Bruce Jenner on olympiavoittonsa aikana elänyt transsukupuolisuutensa kanssa ns. kaapissa eikä kukaan ulkopuolinen ole sitä havainnut, niin onko Bruce Jenner silloin ollut mies vai nainen?

Olli Nurmi

Oikeastiko urheilu on se mikä tässä sinua huolettaa? En tahdo uskoa, että perimmäisten motiiviesi nostattamien huolenaiheita on urheilujen keinotekoisen sukupuolijaon poistaminen.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"Vertaa ilmausta ”sukupuolten moninaisuus” ilmaukseen ”sukupuolten tasa-arvo”, joka tarkoittaa käytännössä samaa kuin naisten/tyttöjen ja miesten/poikien välinen tasa-arvo."

Käytännössä tasa-arvoa edistetään tasa-arvolakiin nojaavasti - ja ko. lain tarkoitushan on määritelty sen ensimmäisessä pykälässä :

"
Tämän lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä."

Petri Muinonen

Lakitekstin "estää sukupuolen ilmaisuun liittyvä syrjintä"

tuskin tarkoittaa

"estää sukupuolta koskevien ilmausten eriarvoisuus" !

Ilmaisu-sanalla ovat kaksi eri merkitystä suomen kielessä, yksi koskien tekstiä tai sanallista ilmaisua, toinen laajempaa kirjoa toimimista, johon liittyy enemmän ruumiillinen tapa esittää asioita.

Hauskaa toki, että joku pystyy lukemaan lakitekstiä noin, mutta voithan kysyä lakioppineelta, tarkoitetaanko tuossa ihmisten toiminnan (sukupuolen ilmaisun) vai tekstien (sukupuoleen liittyvien sanallistenilmaisujen) syrjintää tai peräti tasapäistämistä... :D

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"Kunkin henkilön virallinen sukupuoli on se, mitä asiasta selviää hänen henkilötunnuksestaan. Kukaan ei voi muuttaa itse määrittelemällä tosiasiallista sukupuoltaan toiseksi."

Niin, virallinen l. juridinen sukupuoli. Esimerkiksi Marja-Sisko Aalto on virallisesti ja myös biologisestikin nainen.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Marja-Sisko_Aalto

Arto Jääskeläinen

Juho Antikainen,

ideasi ovat poliittisesti lennokkaita ideologioita mutta tosielämästä erkaantuneita. Lainsäädännössä mikään ei voi perustua siihen että yksilö voisi itse määrittää mitä sitten haluuaakin. Aina täytyy olla objektiivisesti todennettava tapa.
Sukupuolen muutokseen liittyen sen pitää olla terveydenhuolto. Eikä muutoksia tietenkään kevein perustein. Aina on jotain tutkinnan ja selvityksen aihetta tuollaisessa tilanteessa. Ei potilas voi alkaa lääkäriksi. Eikä poliitikko voi korvata lääkäriä.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Terveydenhuollon ammattihenkilöstön mukanaolo on luonnollisesti tarpeen, kun yksilö haluaa muuttaa ilmiasunsa vastaamaan oikeaa sukupuoltaan. Kaikki eivät halua raskaita korjaushoitoja. Oikeus määritellä sukupuolensa itse voi riittää. Ajatukset eivät ole tosielämästä erkaantuneita. On odotettavissa, että tulevaisuudessa seurataan Maltan esimerkkiä tosielämässä pitäytymisessä.

mikael torppa

Genotyyppi ei ole fenotyyppi. Genotyyppiin ihminen ei voi vaikuttaa ja se määrää sen mikä ihminen on geneettisesti. Sen sijaan fenotyyppiin vaikuttaa myös kaikki ihmisen ”uskomukset” ja ”luulot” sekä ”mutuilu”. Ihmisen ilmiasu voi ilmentää täysin hänen biologisten ominaisuuksien vastaisia asioita.

Esimerkiksi joku ihminen voi luulla olevansa koira. Hän voi pukea päällensä koirapuvun ja kontata lattialla ja haukkua naapureita ja ulvoa kuuta sekä syödä koirankupista naksuja mutta silti hän on biologisesti (genotyypiltään) täysin ihminen. Ihmisen fenotyyppi voi ilmentää täysin ihmiselle epätyypillisiä asioita jotka perustuvat yksilön subjektiiviseen näkökulmaan itsestään. Vaikka ihminen kuinka kuvittelisi olevansa koira ja vaikka hän kuinka käyttäytyisi koiran tavoin niin hän ei muutu niin biologialtaan (genotyypiltään) koiraksi.

Pointti on se että että ihminen voi ilmentää fenotyyppinsä kautta niitä subjektiivisia uskomuksia itsestään joita hän kuvittelee – olivatpa ne kuinka todellisuuden vastaisia tahansa. Ihminen voi kuvitella olevansa vaikka vihreä menninkäinen, vaaleanpunainen keijukainen, tonttu taikka jumala ja esiintyä näiden uskomuksiensa valossa mutta mikään tällainen uskomus ei muuta hänen biologista genotyyppiään. Eli ihmisen uskomukset voivat vaikuttaa hänen fenotyyppiinsä eli yksilön ilmiasuun vaikka uskomukset olisivat täysin todellisuuden vastaisia.

Sen sijaan ihminen ei pysty vaikuttamaan omaan genotyyppiinsä -> siihen mikä hän on biologisesti. Vaikka ihminen kuinka kuvittelisi ja haluaisi olla koira niin hänen kuvitelmansa ja halunsa ja käytöksensä ei muuta hänen genotyyppiään koiraksi. Genotyyppi ilmentää biologista todellisuutta joka on objektiivisesti tutkittavissa ja todennettavissa. Objektiivisuus on eräs tieteen tunnusmerkki. Esimerkiksi tieteellisesti voidaan tutkia se onko ihminen mies vaiko nainen. Ihmisen sukupuolikromosomit määräävät sen onko ihminen biologisesti mies vaiko nainen. Mies on kromosomeiltaan XY ja nainen on XX. Ihmisen biologinen sukupuoli voidaan siis objektiivisesti määrittää tutkimalla ihmisen kromosomisto. Kun tieteellisesti tutkitaan ihmisen sukupuolta niin tuloksen tulee perustua objektiivisiin mittauksiin – ei subjektiiviseen ”mutuiluun”. Biologinen sukupuoli on tieteellisesti (objektiivisesti) mitattavissa.

Jotkut toimintahäiriöt naisten sukupuolikromosomeissa voivat saada naisissa aikaan miesmäisiä piirteitä ja vastaavasti jotkut toimintahäiriöt miesten sukupuolikromosomeissa voivat saada aikaan miehissä naismaisia piirteitä. Nämä häiriöt eivät kuitenkaan muuta miehiä ja naisia kolmansiksi sukupuoliksi vaan he ovat joko miehiä tai naisia. Joskus todella harvoin yksilöllä voi olla havaittavissa niin naisen kuin miehenkin rappeutuneet sukupuolielimet. Tällöin henkilö on kyvytön lisääntymään tämän vakavan häiriön johdosta hänen sukupuolikromosomeissaan. Tällainen vakava lisääntymisen tuhoava häiriö ei tee henkilöstä kolmatta sukupuolta. Lisäksi näissäkin tapauksissa on yleensä mahdollista saada selville se kumpi mies vaiko nainen henkilö on todellisuudessa biologisesti.

Sellaista henkilöä ei ole koskaan ollut joka olisi voinut luonnollisesti saattaa naisen raskaaksi ja myös tulla itse raskaaksi ja synnyttää lapsen. Näin siksi että ihmiset ovat joko miehiä tai naisia – silloinkin kun tämä biologinen raja ”hämärtyy” biologisten toimintahäiriöiden (virheiden) johdosta perimässä. Tieteellisestä (objektiivisesta) näkökulmasta katsottuna on olemassa vain miehiä ja naisia. Mitään kolmatta sukupuolta ei ole olemassa.

Objektiivinen todellisuus jota kaikki genotyypit edustavat kertoo siitä että sukupuolia on vain kaksi. Näissä sukupuolissa voi esiintyä virheitä ja häiriöitä mutta ne eivät kehitä uutta ja kolmatta sukupuolta vaan rikkovat toiminallisuutta. Fenotyypit ilmentävät myös subjektiivista kokemusmaailmaa ja voivat siksi vaihdella yksilön halujen ja luulojen mukaan. Genotyyppi ei taas ole muutettavissa ihmisen subjektiivisten uskomuksien mukaan. Biologinen objektiivinen genotyypin todellisuus on sellainen miksi se on syntynytkin. Genotyyppi asettaa tietyt rajat yksilölle joita yksilö ei voi muuttaa. Miehen genotyyppiä ei voi muuttaa naisen genotyypiksi ja päinvastoin. Tämän vuoksi se että genotyyppi ja fenotyyppi ovat eri asioita puoltaa nimenomaan sitä että sukupuolia on todellisuudessa vain kaksi ja ihmisen genotyyppi määrää ihmisen objektiivisen ja biologisen sukupuolen. Uskomusmaailma ja sitä ilmentävä fenotyyppi voi olla minkälainen tahansa mutta subjektiiviset uskomukset eivät muuta objektiivista todellisuutta toiseksi.

On mielenkiintoista huomata että sekulaarit humanistit -> lue ateistit siirtyvät argumenteissaan subjektiiviseen uskomusmaailmaan tässä sukupuoli kysymyksessä. Mistä tämä johtuu? Miksi ateistit hylkäävät objektiivisen (tieteellisen/geneettisen) todistusaineiston ja kelpuuttavat subjektiiviset uskomukset kertomaan sukupuolesta. Siksi koska tieteellinen todistusaineisto eli genetiikka puoltaa nimenomaan sitä että sukupuolia on vain kaksi. Juuri niin kuin Raamattu ilmoittaa - mieheksi ja naiseksi Hän loi heidät. Tämän tosiasian vuoksi ateistien pitää turvautua subjektiiviseen mutuiluun jotta he voisivat argumentoida havaittavaa todistusaineistoa vastaan joka tukee nimenomaan Raamatun ilmoitusta.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen

"ihmisen genotyyppi määrää ihmisen objektiivisen ja biologisen sukupuolen"

Kumpi vaihtoehto kohdallasi pitää siis paikkansa: 1) sukupuolesi on selvitetty geenisekvensoinnilla 2) et tiedä, mitä sukupuolta oikeasti olet?

"On mielenkiintoista huomata että sekulaarit humanistit -> lue ateistit siirtyvät argumenteissaan subjektiiviseen uskomusmaailmaan tässä sukupuoli kysymyksessä. Mistä tämä johtuu?"

Ehkä siitä, että lääketieteen näkökulmasta sukupuoli voidaan selvittää vain ihmisen subjektiivisen kokemuksen pohjalta? (Ks. linkki viestissä 48.)

(Muoks:) Sinänsä ei ole mitään epätavallista siinä, että lääketiede nojautuu subjektiivisiin kokemuksiin. Lääkäriä saatetaan tarvita kirjoittamaan todistus, että potilaalla on kova päänsärky ja näköhäiriö. Hän ei kuitenkaan välttämättä voi mitenkään todentaa tätä tilaa muuten kuin potilaan kertomaan luottaen.

Mutta eipä nyt yleistetä, esimerkiksi minä edustan klassista kristinuskoa.

Rohveetta Muhammed

Useimmilla on yksi sukupuoli.

Arto Jääskeläinen

Hälyyttävää on se että kouluille tarkoitetut oppimateriaalit ovat politisoitumassa tuolla tavalla ideologiaan perustuviksi faktojen sijaan.

Opettajat joutuvat vaikeaan tilanteeseen kun selkeästi väärää tietoa vaaditaan opetettavaksi poliittisesti/ideologisesti vääristellyn oppimateriaalin vuoksi.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Opetushallitus on toiminut viisaasti kuunnellessaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä edustavan, vuosikymmeniä tasa-arvo- ja ihmisoikeustyötä tehneen yhdistyksen kannanottoja ja neuvoja. Ihmisten, jotka tietävät ja ovat kokeneet. Tavoitteena on ennen kaikkea vähentää niin yhteisöllistä syrjintää kuin itsesyrjinnän riskiä ja antaa rohkeutta yksilön oikeuteen määritellä itsensä ja puolustaa sitä. Diversiteetti on tosiasia myös biologisesti - anatomisesti, geneettisesti ja solutasolla. Antikainen jo yllä linkitti biologista monimuotoisuutta valottavan artikkelin.

Luontaista monimuotoisuutta ja ajassa elämistä on sekin, että niin Opetushallituksen kaltaiset julkiset toimijat kuin yksilötkään eivät katso aiheelliseksi pelkistää ihmisiä lähtökohtaisesti munasolu- tai siittiötuotantolaitoksiksi.

Jos haluat tietää henkilön sukupuolen, paras keino on kysyä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen
Käyttäjän petteripietikainen kuva
Petteri Pietikäinen

Jos Opetushallitus ei tiedä... ehkä jonkun fiksun kansanedustajan pitäisi kysyä opetusministeriltä (Grahn-Laasonen) tietääkö hän...?

"Onko hallitus tietoinen, ettei Opetushallituksessa tiedetä sukupuolten määrää... ja mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä?"

Timo Lehtonen

Palkansaajajärjestöt Akava, SAK ja STTK ovat juuri päivittäneet yhteisen Tasa-arvo-oppaansa http://www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/tasa-arvo-....
Oppaan voi ladata täältä http://www.sak.fi/aineistot/julkaisut/muut-julkais...

Myös palkansaajajärjestöjen oppaassa esitetystä voi päätellä tosiasian, että ihmisellä on kaksi sukupuolta - on olemassa miehiä ja naisia.
Siinä ei mainita mitään tarpeettomasta käsitteestä "sukupuolen moninaisuus", joka esiintyy Opetushallituksen oppaassa ”Tasa-arvotyö on taitolaji”.

Harhaanjohtavaa ja epämääräistä käsitettä ”sukupuolen moninaisuus” ei tarvita. Sen voi todeta esimerkiksi Ressun lukion oppaasta ”Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma 2014-2017” http://www.hel.fi/static/liitteet/opev/ressul/tasa....
Siinä ei ole käytetty käsitettä ”sukupuolen moninaisuus” - eikä siinä mainita sukupuolten lukumäärästä.

Opetushallituksen opas ”Tasa-arvotyö on taitolaji” pitää päivittää vastaamaan todellisuutta.

Toimituksen poiminnat