Timo Lehtonen Elämänkokemus

Kansanedustaja: Miten ministeri perustelee sukupuolia olevan enemmän kuin kaksi?

Kansanedustaja Mika Raatikainen (ps) on tehnyt 21.4.2016 kirjallisen kysymyksen KK 236/2016 vp ”Opetushallituksen oppaan väitteestä useammasta kuin kahdesta sukupuolesta”, jossa hän esittää asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavat kysymykset: 1) Miten ministeri perustelee sen, että Opetushallituksen oppaassa väitetään ihmisen sukupuolia olevan enemmän kuin kaksi, mitä Opetushallitus tarkoittaa oppaassa käytetyllä käsitteellä "sukupuolen moninaisuus"; ja 2) aikooko ministeri ryhtyä toimenpiteisiin, jotta oppaan epäkohdat korjataan?

Mika Raatikaisen kirjallisessa kysymyksessä KK 236/2016 vp todetaan mm. seuraavaa

Opetushallitus julkaisi joulukuussa 2015 oppaan ”Tasa-arvotyö on taitolaji – Opas sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa.” Oppaan taustalla on laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Oppaassa käytetään ilmaisua ”sukupuolten tasa-arvo”, joka yleisesti ymmärretään naisten ja miesten välisenä tasa-arvona. Käsite ”sukupuolten tasa-arvo” hämärtyy oppaassa, koska siitä ei selviä mitä oikeasti tarkoitetaan käsitteellä ”sukupuoli”. Oppaassa todetaan: ”Tasa-arvokäsite kattaa myös sukupuolen moninaisuuden eli hyväksyy ajatuksen, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi.” Jos sukupuolia olisi useampi kuin kaksi, niin silloin niitä olisi ainakin kolme, eli pitäisi olla olemassa ”kolmas sukupuoli”. Oppaan väitettä kolmannesta sukupuolesta ei kuitenkaan perustella mitenkään.

Jos sukupuoli-sanan merkitys perustuu ainoastaan abstraktiin ajatukseen, eikä kehosta todennettavissa oleviin ominaisuuksiin, niin on mahdotonta tietää mitä käsitteillä ”sukupuoli” ja ”sukupuolten tasa-arvo” tarkoitetaan. Näin ollen on myös vaikea osoittaa, että annettava opetus edistäisi sukupuolten tasa-arvoa.

Oppaassa käytetään myös käsitettä ”sukupuolten moninaisuus”. Kuitenkaan käsitettä ei selitetä ja sen merkitys jää hyvin epämääräiseksi. Todellisuudessa tämä käsite ei ole edes tarpeellinen opetuksessa tasa-arvolaissa säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi. Sen käyttäminen ei siis ole perusteltavissa. Oppaan tulisi selittää, mitä ”sukupuolten moninaisuudella” tarkoitetaan. Opetuksessa käytettävän terminologian pitäisi olla aina helposti ymmärrettävää ja linjassa Kielitoimiston sanakirjan ja lainsäädännön kanssa. Tilanne ei ole selkeä opettajien, lasten tai lasten vanhempien kannalta.

On huolestuttavaa, että Opetushallituksen oppaassa käytetään epämääräistä kieltä, joka poikkeaa vakiintuneesta käytännöstä ja Kielitoimistossa esitetystä terminologiasta. Opetushallitus sekoittaa ja samaistaa käsitteiden sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti merkitykset. Ne tarkoittavat kuitenkin eri asioita. Vaikuttaa siltä, ettei opasta ole validoitu riittävän hyvin
.”

Lähde: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_236+2016.aspx

Opetushallituksen opas ”Tasa-arvotyö on taitolaji” on laadittu tasa-arvolain (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986) muuttumisesta johtuen.
Tasa-arvolain tarkoituksena on mm. edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, eli oppilaitoksiin sovellettuna edistää tyttöjen ja poikien välistä tasa-arvoa.
Tasa-arvolaissa käytetty käsite ”sukupuolten tasa-arvo” toimii synonyymina ”naisten ja miesten väliselle tasa-arvolle”, eli oppilaitoksiin sovellettuna tyttöjen ja poikien väliselle tasa-arvolle.

Suomen kielessä sukupuoli-sanalla tarkoitetaan seuraavaa: ”eliön ominaisuus, joka määräytyy sen mukaan, onko kyseinen yksilö lisääntymissoluiltaan hedelmöittävä (koiras, mies) vai hedelmöityvä (naaras, nainen); miehistä t. naisista ryhmänä”.
Lähde: Kielitoimiston sanakirja http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?ListWord=sukupuoli&SearchWord=sukupuoli&dic=1&page=results&UI=fi80&Opt=1
Tuo sukupuoli-sanan selite on täysin linjassa sen kanssa, mitä sukupuoli-sanalla ymmärretään lainsäädännössä, kansalaisten keskuudessa ja mitä asiasta on suomalaisille opetettu koulussa.

Ihmisiä on kehosta todennettavissa oleviin lisääntymiseen liittyviin ominaisuuksiin perustuen kahdenlaisia: hedelmöittäviä (mies), ja hedelmöittyviä (nainen).
Jokainen ihminen omaa lisääntymiseen liittyviä ominaisuuksia, vaikka ei käytännössä kykenisi hedelmöittämään tai hedelmöittymään.
Miessukupuolta olevaa henkilöä kutsutaan mieheksi tai pojaksi.
Naissukupuolta olevaa henkilöä kutsutaan naiseksi tai tytöksi.

Ihmisen sukupuolia on tasan kaksi.

Suomessa syntyy vuosittain enintään muutama kymmenen sellaista lasta, jotka eivät ole syntyessään fyysisiltä sukupuolta määrittäviltä ominaisuuksiltaan yksiselitteisesti tyttöjä eivätkä poikia.
Näillä lapsilla on sukupuolen kehityksen häiriö. Siksi heitä kutsutaan intersukupuoliseksi. Tuo ei muuta miksikään sitä tosiasiaa, että ihmisen sukupuolia on tasan kaksi.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)
3 § Määritelmiä
- Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan tässä laissa henkilön kokemusta omasta sukupuolestaan.
- Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan tässä laissa sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla.


Henkilön tosiasiallinen sukupuoli ei määrity millään tavalla sen perusteella, minkälaiseksi henkilö itse kokee oman sukupuolensa (omakohtainen tuntemus), tai miten hän ilmaisee sukupuoltaan (esim. pukeutumisella).

Käsitteet sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu tarkoittavat aivan eri asioita kuin käsite sukupuoli.

Ilmauksessa "sukupuolen moninaisuus" sukupuoli-sana on yksikkömuodossa, eli ikään kuin sukupuoli-sanan merkitys olisi moninainen (monenmoinen). Ilmaus viestii lukijalle virheellisesti, että ihmisiä olisi olemassa sukupuolta koskien monenlaisia, eli useammanlaisia kuin kaksi. Tosiasiassa ihmisellä (lajina) on vain kaksi sukupuolta. Naisia, tyttöjä, miehiä ja poikia on olemassa monenlaisia mm. sukupuoli-identiteettiä ja sukupuolen ilmaisua koskien. Voidaan sanoa, että ihmiset ovat sukupuoli-identiteetiltään ja sukupuolen ilmaisultaan moninaisia, mutta on harhaanjohtavaa viestiä, että sukupuoli olisi moninainen (sukupuolen moninaisuus).

Käsite "sukupuolen moninaisuus" on harhaanjohtava ja tarpeeton.

Käsitteellä ”sukupuolen moninaisuus” voidaan tarkoittaa vain sitä, että on olemassa monenlaisia naisia/tyttöjä ja on monenlaisia miehiä/poikia - tuossa olisi parempi käyttää monikkomuotoa ”sukupuolten moninaisuus”.

”Sukupuolten moninaisuus” (miesten/poikien ja naisten/tyttöjen moninaisuus) -> on olemassa monenlaisia naisia/tyttöjä ja on monenlaisia miehiä/poikia.
”Sukupuolten tasa-arvo” -> naisten/tyttöjen ja miesten/poikien välinen tasa-arvo.

Opetushallituksen Liisa Jääskeläisen mukaan oppaan ”Tasa-arvotyö on taitolaji” kirjaukset perustuvat pitkälti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asiaa ajavien järjestöjen näkemyksiin.
Jääskeläinen on todennut, että "olemme kunnioittaneet sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustavien järjestöjen todistusaineistoa, jos nyt niin sanoisi".
Lähde: Iltasanomien verkkosivu 15.12.2015 http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001052183.html.
Minkälaisia ovat Jääskeläisen tuossa tarkoittamat ”todistusaineistot” ja mitä ne todistavat?
Yksi oppaan laatineen työryhmän jäsen on Setan hallituksen varajäsen Anssi Pirttijärvi (http://seta.fi/hallitus).

Opetushallituksen toteuttamassa kyselyssä (taiteen perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen) vastaajille esitettiin kysymys: ”Oppilaan sukupuoli: tyttö, poika, muu, en halua määritellä”.
Jos määritellään uusi ryhmä ”muu”, se edellyttää myös tytön ja pojan määrittelyä uudella tavalla, koska tähän saakka käsitteet tyttö ja poika yhdessä ovat sisältäneet kaikki lapset.
Tuossa oleva vastaajalle esitetty vaihtoehto ”en halua määritellä” kertoo siitä, että OPH:n mielestä sukupuoli on ihmisen itsensä määriteltävissä.

Mahtaa ihmisten olla vaikea löytää kumppanikseen samaa sukupuolta oleva toinen ihminen ja muodostaa hänen kanssaan samaa sukupuolta oleva pari, mikäli Väestöliiton nuorisolääkäri Miila Halosen seuraava mielipide on tosi: ”Sukupuolia on seitsemän miljardiahttps://vaestoliitonblogi.com/2016/02/26/sukupuolia-on-seitseman-miljardia - Kun pyysin Miila Halosta kertomaan minkälainen on käsitteen ”sukupuoli” määritelmä, niin hän vastasi ”Tässä vaiheessa minulla ei ole tarvetta kommentoida aihetta enempää.”

Helsingin Sanomat -lehden jutussa 25.2.2016 http://www.hs.fi/elama/a1456374176599Asiantuntijat tyrmäävät perussuomalaisten nuorten näkemyksen sukupuolesta: Sukupuoli on moninainen sekä biologisesti että kulttuurisesti”” todetaan seuraavaa "Kehitysbiologian professori Hannu Sariola Helsingin yliopistosta tyrmää Perussuomalaiset nuoret -järjestön näkemyksen vain kahdesta sukupuolesta."
Pyysin professori Hannu Sariolaa kahdessa eri viestissä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 1) Oletko sitä mieltä, että ihmisen sukupuolia on enemmän kuin kaksi?; 2) Jos olet sitä mieltä, että ihmisen sukupuolia on enemmän kuin kaksi, niin mihin tosiasiaan perustat näkemyksesi? ja 3) Miten määrittelet käsitteen ”sukupuoli”? - Hannu Sariola ei ole vastannut noihin kysymyksiin.

Aiheeseen liittyvää luettavaa:

1 Opetushallitus ei tiedä montako sukupuolta ihmisellä on http://aitoavioliitto.fi/uutiset/kotimaa/opetushallitus-ei-tieda-montako-sukupuolta-ihmisella-on
2 Ihmisen sukupuolia on tasan kaksi (kirjelmä Opetushallitukselle 10.4.2016) http://aitoavioliitto.fi/wp-content/uploads/Opetushallitukselle_2016-04.pdf
3 Sukupuoli-sanan merkitystä ei voi muuttaa ajatukselliseksi (kirjelmä Opetushallitukselle 6.1.2016) http://aitoavioliitto.fi/wp-content/uploads/Opetushallitukselle_2015_kirjelm%C3%A4_ja_liiet.pdf
4 Tasa-arvotyö on taitolaji - Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa (Opetushallitus, 2015) http://www.oph.fi/download/173318_tasa_arvotyo_on_taitolaji.pdf
5 Opetushallitus ei tiedä montako sukupuolta ihmisellä on, 15.4.2016 Timo Lehtonen http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/215417-opetushallitus-ei-tieda-montako-sukupuolta-ihmisella-on
6 Sukupuoli-sanaa käytetään väärin, 5.12.2015 Timo Lehtonen http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/207846-sukupuoli-sanaa-kaytetaan-vaarin
7 Tytöistä, pojista ja sivuraiteista, 25.2.2016 Tiina Palovuori http://tiinapalovuori.puheenvuoro.uusisuomi.fi/212526-tytoista-pojista-ja-sivuraiteista

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (44 kommenttia)

Arto Jääskeläinen

Hyvä ja asiantunteva kirjoitus.

Lyhyesti faktat:

Eri sukupuolia on ihmisellä tasan kaksi (2).

Synnynnäisiä ongelmia voi olla:

1) Erittäin harvinainen elimellinen ongelma (Suomessa ehkä 3..8 kpl vuodessa)
2) Transsukupuolisuus, normaali elimistö mutta tuntemus että on "väärät välineet",
eli oma tuntemus ja synnynnäinen sukupuoli ristissä. Tuolle omalle poikkeavalle tuntemukselle on annettu nimi sukupuoli-identiteetti.

Näissä poikkeustapauksissakin vaihtoehtoja sukupuolelle on tasan kaksi. Sama pätee terveydenhuollossa, hoidon suunnaksi on mahdollista valita jompikumpi kahdesta.

Erilaisten tuntemusten lukumäärä on epämääräinen mutta tuntemus (aivoihin/mieleen liittyvä asia) ei muuta kenenkään sukupuolta joka on oleellisesti pysyvämpi syntymässä saatu ominaisuus.

Puhe 7 miljardin eri sukupuolen lukumäärästä on poliittis-ideologista hölynpölyä johon eräät tahot ovat kovin ihastuneita. Lisäksi tuossa näyttäisi olevan matemaattinen laskuvirhe sillä siinä 7 miljardissa on mukana myös normaalina syntyneet joilla ei ole rakenteellista tai identiteettiongelmaa.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

No kyllä nyt luulisi vihdoin selviävän. Mm. Stm, THL, Väestöliitto, Sexpo, Seta ja Transtukipiste auttavat tarvittaessa ministeriä vastaamaan Raatikaiselle.

Risto Laine

Täytyy ihan Markulta kysyä, että minkä näköisiä ne muut sukupuolet on?. Itse tunnen pippelin ja pimpsan.

Tosiaan, Setahan voisi tähänkin asiaan antaa tyhjentävän vastauksen.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Täytyy sitten Ristolle ihan kertoa, että hyvään alkuun olet päässyt! Googlaamalla löytää. Ulokkeiden ja hetuloiden perusteella ei kaikkea voi päätellä.

Risto Laine Vastaus kommenttiin #5

On vain mies ja nainen. Nainen voi tuntea itsensä mieheksi tai toisin päin. Niin missä ne muut sukupuolet on?

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen Vastaus kommenttiin #8
Risto Laine Vastaus kommenttiin #10

Ja minkä takia?, senkö takia jos henkilö taitelee kahden sukupuolen välillä, ettei tiedä onko välillä nainen vai mies tai sitten siinä välimaastossa. Ei kannata Markku pitää ihmisiä tyhmänä. Sukupuolia ihmisellä on kaksi ja piste.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #11

Mahtaisiko se "kolmas sukupuoli" luurata täällä: https://www.google.com/search?q=%22kolmas+sukupuol...

ja "neljäs sukupuoli" näyttänee tällaiselta: https://www.google.com/search?q=%22nelj%C3%A4s+suk...

ja "viides sukupuoli" näyttää tällaiselta: https://www.google.com/search?q=%22viides+sukupuol...

mutta "kahdeksas sukupuoli" lienee jo hyvin harvinainen: No results found for "kahdeksas sukupuoli" https://www.google.com/search?q=%22kahdeksas+sukup...

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen Vastaus kommenttiin #11

No sen takia, että sinua kiinnostaa ihmisten ulkoisiin ominaisuuksiin luontaisesti liittyvä monimuotoisuus. Mukaan ei edes aina tarvitse ottaa sukupuolen ilmentämistä tai kokemusta omasta sukupuolesta. Ei se minua häiritse, jos sukupuolia on jonkun mielestä kaksi + piste.

Minua ilahduttaa, että sukupuolten määrä kiinnostaa hallituspuolueen kansanedustajaa siinä määrin, että hänen on tehtävä siitä sukupuolten määrästä vastaavalle ministerille kirjallinen kysymys. Minua huolestuttaa ainoastaan painoindeksini kaiken tämän paukkumaissin popsimisen seurauksena.

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama Vastaus kommenttiin #13

Onneksi popparit ei lihota :D Kunhan ne on valmistettu oikealla tavalla.

Timo Lehtonen

Sukupuoli-sana esiintyy lainsäädännössä muun muassa seuraavissa yhteyksissä:

• Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa (4/2013) 13 §, ote:
”Hakija saa kaksi lisäpistettä pyrkiessään koulutukseen, jossa koulutuksen järjestäjän päättämässä hakukohteessa ensisijaisista hakijoista on alle 30 prosenttia samaa sukupuolta kuin hakija”.
• Vakuutusyhdistyslaki (1250/1987) 14 §, ote:
”Kuluttajille myönnettävissä vakuutuksissa ei saa käyttää sukupuolta vakuutusmaksujen tai vakuutuksesta saatavien etuuksien laskennassa eikä tehdä sukupuoleen perustuvia eroja maksuissa tai etuuksissa.”
”Riskinarvioinnissa tulee ilmetä, millä tavalla sukupuoli vaikuttaa kyseessä olevaan vakuutettavaan riskiin sekä mikä on sukupuolten välinen suhteellinen ero vakuutettavassa riskissä.”
• Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (398/1995) 63 b §, ote:
”Kuluttajille myönnettävissä vakuutuksissa ei saa käyttää sukupuolta vakuutusmaksujen tai vakuutuksesta saatavien etuuksien laskennassa eikä tehdä sukupuoleen perustuvia eroja maksuissa tai etuuksissa.”
• Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta (746/2011) 16 §, ote:
”Kansainvälistä suojelua hakeva ja tilapäistä suojelua saava majoitetaan vastaanottokeskukseen. Majoittamisessa otetaan huomioon majoitettavien ikä ja sukupuoli…”

Ennen kuin noita säännöksiä voidaan soveltaa käytännössä, pitää olla tiedossa mitä sukupuoli-sana tarkoittaa.

Timo Lehtonen

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa ”Tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille” - Raportteja ja muistioita (STM): 2015:22 todetaan seuraavaa:
”Sukupuoli on fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten ominaisuuksien kokonaisuus. Fyysisestä näkökulmasta puhuessa tarkoitetaan esimerkiksi anatomiaa. Sukupuolen psyykkisellä ulottuvuudella tarkoitetaan sukupuolen kokemusta, muun muassa sukupuoli-identiteettiä. Sukupuolen sosiaalisella ulottuvuudella tarkoitetaan sukupuolen sosiaalisia merkityksiä, jotka vaihtelevat eri tilanteissa ja kulttuureissa. Jokaisen ihmisen sukupuoli on omanlaisensa kokonaisuus.”

Sukupuoli-käsitteen tuollainen merkityksen kuvaus on epämääräinen. Se ei ole sellainen, jonka perusteella olisi mahdollista todentaa mikä on kulloinkin tarkasteltavana olevan yksittäisen henkilön sukupuoli. Tuollainen kuvaus ei anna vakuuttavaa näyttöä sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijuudesta ko. termiasiassa.

Timo Lehtonen

Käsitteen ”sukupuolen moninaisuus” merkitykselle löytyy esimerkiksi seuraavia epämääräisiä ja keskenään erilaisia kuvauksia:

• ”Sukupuolen moninaisuudella tarkoitetaan, että jokaisen ihmisen sukupuoli on omanlaisensa yhdistelmä sukupuolen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia.”
Lähde: Tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille - Raportteja ja muistioita (STM): 2015:22 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3583-9
• ”Sukupuoli on moninainen. Jokainen meistä kokee sukupuolensa eri tavalla, oli kokemuksessa sitten kyse naiseudesta, mieheydestä tai jostain muusta. Sukupuolen moninaisuus ei siis ole pelkästään sukupuolivähemmistöjä kuvaava termi. Suuri osa ihmisistä kokee olevansa naisia tai miehiä. Osa kokee olevansa molempia, osa kenties hiukan molempia ja osan kokemus ei mahdu näihin kahteen kategoriaan lainkaan. Ihminen voi myös kokea olevansa sukupuoleton. Sukupuolen moninaisuutta saatetaan piilotella eikä sitä uskalleta ilmaista aina edes läheisille ennakkoluuloisen suhtautumisen pelossa. Jos ympäristö viestittää, että sukupuolia pitää olla vain kaksi ja että keho määrää sukupuolen, voi tällainen viesti ahdistaa ja aiheuttaa painetta toisin kokevissa. Sukupuolen moninaisuuden huomioiminen on erityisen tärkeää toimittaessa nuorten kanssa. Jopa 90 prosenttia transnuorista on kokenut epäasiallista kohtelua, kiusaamista, häirintää tai uhkailua koulussa tai oppilaitoksessa.”
Lähde: https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/su...
• ”Sukupuolen moninaisuus -ilmaisulla viitataan siihen, että sukupuoli on moninainen ilmiö, joka ei ole palautettavissa kahteen, toisilleen vastakkaiseen ja selvästi toisistaan erotettavaan sukupuoleen, vaan sukupuolen ilmenemismuodot ovat moninaisemmat. Sukupuolen moninaisuus sisältää siis sekä sukupuolivähemmistöt että sukupuolienemmistöt. Sukupuolen moninaisuus voi olla myös yksilön ominaisuus. Tällöin kyse on siitä, että ihminen kokee oman sukupuolensa mies/nais-jaottelusta poikkeavasti. Esimerkiksi muunsukupuolinen tai intersukupuolinen henkilö voi kokea sukupuolensa moninaiseksi.”
Lähde: Seta ry:n Hlbtiq-sanasto http://seta.fi/hlbtiq
• ”Sukupuolen moninaisuuteen kuuluu siten myös sen olemuksellinen (ensi- ja toissijaiset sukupuoliominaisuudet ja niiden sosio-kulttuuriset merkitykset tulkintoineen) ja kokemuksellinen osa-alue (eli mitä sukupuolta ihminen kokee olevansa). Nämä osa-alueet voivat olla keskenään joko sopusoinnussa tai ristiriidassa. Näistä seikoista huolimatta meidät yleensä ”puolitetaan” naisiin tai miehiin. Puolittamisen käytäntö palvelee esim. yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia intressejä. Niinpä kun arkipuheessa puhutaan sukupuolesta, viitataan tällöin usein miten sen sosiaalisesti ja kulttuurisesti säänneltyyn puoleen, ei niinkään kokemuksellisiin ja olemuksellisiin lähtökohtiin. Sukupuolen moninaisuuden kirjoon kuuluvat mm. biologinen mieheys, biologinen naiseus, trans- ja intersukupuolisuus, intergenderiys, transgenderiys, transvestisuus ja sukupuolen määrittelemättömyys.”
Lähde: Sukupuolisuus - tohtori.fi - Julkaistu 05.12.2006 http://www.tohtori.fi/?page=4758384&id=2423178

Kun nuo edellä esitetyt kuvaukset lukee, niin on aiheellista kysyä mitä oikeasti tarkoitetaan käsitteellä ”sukupuolen moninaisuus”.

Timo Lehtonen

Kun käsitteen ”sukupuolen moninaisuus” merkityksen kuvaukseen sisällytetään seuraavia asioita

• ”ihmisen sukupuoli on omanlaisensa yhdistelmä sukupuolen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia.”
• ”Sukupuolen moninaisuus sisältää siis sekä sukupuolivähemmistöt että sukupuolienemmistöt.”
• ”Esimerkiksi muunsukupuolinen tai intersukupuolinen henkilö voi kokea sukupuolensa moninaiseksi”
• ”Sukupuolen moninaisuuden kirjoon kuuluvat mm. biologinen mieheys, biologinen naiseus, trans- ja intersukupuolisuus, intergenderiys, transgenderiys, transvestisuus ja sukupuolen määrittelemättömyys”,

niin kyse ei ole sukupuolen moninaisuudesta, koska tosiasiallinen sukupuoli-käsitteen merkityksen kuvaus ei sisällä tuollaisia asioita.

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Raatikainen saa taatusti tietoa, kunhan vaivautuu tekemään eduskunnasta ratikkamatkan Setan toimistolle Pasilaan. Matkan kesto on lyhyempi kuin mitä menee kysymyksen laatimiseen ministerille. Kysymyksellä hän vielä osoittaa kykenemättömyytensä etsiä tietoa.

Ai niin, mutta hänhän onkin poliisi ja ilmiselvästi kuuluu siihen puolikkaaseen, joka osaa kirjoittaa muttei lukea.

Vai käykö hän sittenkin vaalitaistoa ja etsii ääniä yksinkertaisilta ihmisiltä?

Timo Lehtonen

Minna-Maaria, kenenkään ei tarvitse ajaa ratikalla Pasilaan eikä matkata ollenkaan Setan toimistolle saadakseen tietää minkälaista epämääräistä ja vailla perustelua olevaa hömpsönpömpsön *) sanomaa Seta levittää. Tässä on sellaisesta yksi esimerkki: ”Sukupuolen moninaisuus -ilmaisulla viitataan siihen, että sukupuoli on moninainen ilmiö, joka ei ole palautettavissa kahteen, toisilleen vastakkaiseen ja selvästi toisistaan erotettavaan sukupuoleen, vaan sukupuolen ilmenemismuodot ovat moninaisemmat. Sukupuolen moninaisuus sisältää siis sekä sukupuolivähemmistöt että sukupuolienemmistöt. Sukupuolen moninaisuus voi olla myös yksilön ominaisuus. Tällöin kyse on siitä, että ihminen kokee oman sukupuolensa mies/nais-jaottelusta poikkeavasti. Esimerkiksi muunsukupuolinen tai intersukupuolinen henkilö voi kokea sukupuolensa moninaiseksi.”
Lähde: Seta ry:n Hlbtiq-sanasto http://seta.fi/hlbtiq

Minna-Maaria, kerro 1) miten sukupuoli-käsite määritellään (määritelmä: käsitteen olennaisten ominaisuuksien lyhyt, tarkka kielellinen kuvaus); 2) mihin tosiasiaan perustuen sukupuoli on moninainen ilmiö; ja 3) mihin tosiasiaan perustuen sukupuolen moninaisuus sisältää sekä sukupuolivähemmistöt että sukupuolienemmistöt.

*) hömpsönpömpsön https://www.google.com/search?q=h%C3%B6mps%C3%B6np...

Timo Lehtonen

Marita Karvinen (Setan koulutussuunnittelija / Setan koulutuspalvelut, kouluvierailut, asiantuntijuus hlbtiq-teemoissa http://transtukipiste.fi/yhteystiedot) piti puheenvuoron peruskoulun opettajaopiskelijoille järjestetyssä illassa.

Marita Karvinen lausui mm. seuraavaa: ”Transihmiset on yläkategoria: jaetaan kolmeen alakategoriaan. Tässä korostan sitä, että kaikki kategorisoinnit/lokeroinnit ovat tietyllä tavalla mielivaltaisia, mutta ne ovat suuntaa antavia. Ne on semmoisia, että ihmiset ovat niin moninaisia, että ikinä ei ihmiset tule näihin kolmeen mahtumaan tai sanotaan, että sukupuolen moninaisuus on semmoista, että meillä pitäisi olla yhtä monta kategoriaa kuin on ihmisiä.”

Setan Marita Karvinen kertoi, että pitäisi olla yhtä monta sukupuolta kuin ihmistä. Hän kertoi Opetushallituksen oppaan ”Tasa-arvotyö on taitolaji” sisällön taustasta: Setan leirillä olleet transnuoret olivat laatineet paperin, joka oli toimitettu Opetushallitukseen. OPH:n Liisa Jääskeläinen oli kuulemma järkyttynyt tuosta paperista. Näin Seta sai ujutettua OPH:n Tasa-arvotyö on taitolaji -oppaaseen ajatuksen kolmannen sukupuolen olemassa olosta (että sukupuolia on enemmän kuin kaksi). Marita Karvisen kertoman mukaan ”tuo ei suinkaan riitä, mutta se on hyvä alku”. Toteamus ”sukupuolia on enemmän kuin kaksi” Tasa-arvotyö on taitolaji -oppaassa on ilmeisesti vain pienen pieni askel Setan haluamaan suuntaan.

Minkälainen on edellä tarkoitettu transnuorten Opetushallitukselle toimittaman paperin sanoma/sisältö?

Seta ry:n Hlbtiq-sanasto ”Alla oleva sanasto (päivitetty viimeksi 2013) kokoaa yhteen keskeisiä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevia käsitteitä ja termejä.” http://seta.fi/hlbtiq

Edellä kirjoitetusta kukin lukija voi arvioida minkälainen ja kuinka uskottava toimija Seta ry on terminologian asiantuntijana.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"Miten ministeri perustelee sukupuolia olevan enemmän kuin kaksi?"

Siten perustelee, että ei-binääriset henkilöt eivät ole osa vallitsevaa kaksijakoista sukupuolijärjestelmää.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Vallitsevan kaksijakoisen sukupuolijärjestelmän historiallisesta rakentumisesta ja siihen kätkeytyvistä epätasa-arvoa tuottavista ominaisuuksista tietää kertoa enemmän esimerkiksi ruotsalainen historioitsija Yvonne Hirdman, joka on laatinut miehiksi ja naisiksi _kutsuttujen_ olijoiden suhteita kuvaavan srukturalistisen mallin :

https://sv.wikipedia.org/wiki/Yvonne_Hirdman

Timo Lehtonen

Juho Antikainen kirjoitti 22.4.2016 22:49: ”Siten perustelee, että ei-binääriset henkilöt eivät ole osa vallitsevaa kaksijakoista sukupuolijärjestelmää.”

Juho, kerro
- mitä tarkoitat ”ei-binäärisellä henkilöllä” ja mihin tosiasiaan perustuen he eivät ole osa vallitsevaa kaksijakoista sukupuolijärjestelmää.
- minkälainen on tarkoittamasi vallitseva kaksijakoinen sukupuolijärjestelmä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Ei-binääriset henkilöt ovat muunsukupuolisia ja koska he ovat ei-binäärisiä, niin tietenkään he eivät silloin ole osa vallitsevaa kaksijakoista l. binääristä sukupuolijärjestelmää. Tämä tosiasia perustuu tutkittuun tietoon.

Vallitseva kaksijakoinen sukupuolijärjestelmä on tällainen, missä me pääsääntöisesti nykyisinkin elämme - ihmiset jaetaan siinä jollain karkealla menetelmällä miehiin ja naisiin ja ihmisiä kohdellaan siinä heidän oletetun sukupuolensa mukaisesti - esimerkiksi mies-oletut (juridiset miehet) ovat asevelvollisia.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Asevelvollisuus

Jos olet tästä asiasta eri mieltä (siis mielestäsi Suomessa ne 18...60 vuotiaat henkilöt, joiden hetun toiseksi viimeinen merkki on pariton numero eivät olisikaan asevelvollisia), niin mihin verifioitavaan faktaan perustat tämän erimielisyytesi?

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Eikö meillä Suomessa ole muuta pohdittavaa kuin sukupuolten määrä ja onko tämä asia todellakin ministerin määriteltävissä? Entäpä jos ministeri toteaa sukupuolia olevan 172 kpl?

Timo Lehtonen

Manu Korkman kirjoitti 22.4.2016 23:32: "Eikö meillä Suomessa ole muuta pohdittavaa kuin sukupuolten määrä ja onko tämä asia todellakin ministerin määriteltävissä?"

Manu, Suomessa on todellakin muutakin pohdittavaa kuin sukupuolten määrä.
Sukupuolten lukumäärä ei ole ministerin määriteltävissä.
Ei ministeri, eikä kukaan muukaan ihminen, voi määritellä sukupuolten lukumäärää muuksi kuin mitä se on luonnostaan.
Ihmisen sukupuolia on tasan kaksi!
Tuota tosiasiaa ei voi ministeri, eikä kukaan muukaan voi muuksi muuttaa!

Ei tällaisesta itsestään selvästä tosiasiasta tarvitsisi kenenkään kirjoittaa yhtään mitään, jos esim. Setan edustajat hyväksyisivät maailmassa vallitsevat tosiasiat sellaisina kuin ne esiintyvät.
"kahdeksas sukupuoli" lienee jo hyvin harvinainen: No results found for "kahdeksas sukupuoli"
https://www.google.com/search?q=%22kahdeksas+sukup...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"Ei ministeri, eikä kukaan muukaan ihminen, voi määritellä sukupuolten lukumäärää muuksi kuin mitä se on luonnostaan."

Eli reilut seitsemän miljardia...

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #29

Juho Antikainen, pyydän sinua määrittelemään mitä tarkoittaa käsite "sukupuoli".

Jos ihmisen sukupuolia on mielestäsi reilut seitsemän miljardia, niin pyydän sinua perustelemaan mihin tosiasiaan näkemyksesi perustuu.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #30

Maapallon väestömäärä on tällä hetkellä reilut 7 miljardia.

http://www.census.gov/popclock/

Sukupuolen määritelmä löytyy esimerkiksi Opetushallituksen opettajille ja kasvattajille suunnatusta "Tasa-arvotyö on taitolaji"-oppaasta.

"Sukupuoli
Sukupuoli voi tarkoittaa virallisen, henkilötunnuksesta ilmenevän sukupuolen
lisäksi esimerkiksi sukupuolirooleja, naiseuden ja mieheyden sosiaalisia merkityksiä, yksilön sukupuoli-identiteettiä tai fyysisiä ominaisuuksia."

Huom! sukupuoli voi tarkoittaa myös kehosta ilmeneviä fyysisiä ominaisuuksia. Sanalla ´sukupuoli´on useita limikkäisiä merkityksiä siis - esimerkiksi englannin kielessä sukupuolen biologiaan palauttavat ja sosiaaliset merkitykset erottuvat sanojen ´sex´ ja ´gender´ myötä asianmukaisessa viitekehyksessään käytettäessä...

Esimerkiksi miesten ja naisten välisestä palkkaerosta puhuttaessa englannin kielisellä kielialueella käytetään ilmaisua ´gender pay gap´ (ei siis ´sex pay gap´ tai ´wage different between sexes´) kuvaamaan palkkaeron sosiaalisia syntymekanismeja.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #32

"Sukupuolen määritelmä löytyy esimerkiksi Opetushallituksen opettajille ja kasvattajille suunnatusta "Tasa-arvotyö on taitolaji"-oppaasta.

"Sukupuoli
Sukupuoli voi tarkoittaa virallisen, henkilötunnuksesta ilmenevän sukupuolen
lisäksi esimerkiksi sukupuolirooleja, naiseuden ja mieheyden sosiaalisia merkityksiä, yksilön sukupuoli-identiteettiä tai fyysisiä ominaisuuksia." "

---------

Jotenkin tuskastuttvaa, kun pyydetään määrittelemään jokin käsite, otetaan tarkka sitaatti jostakin oppaasta, jossa asia on esitetty mahdollisimman epämääräisesti.

Silloin kun on kyse MÄÄRITELMÄSTÄ, sana "esimerkiksi" ei sisälly siihen. Esimerkkejä esitetään vasta kun ko. asia on määritelty.
Määritelmä ei myöskään tarkoita luetteloa siitä miten esimerkiksi jokin asia voidaan havaita eikä varsinkaan henkilötunnuksessa. Hetu ei sisälly sukupuolen määritelmään, vaan hetun käyttö perustuu sukupuolen (ja sen määritelmän) olemassaoloon.

Siis kun kysytään määritelmää, vastausta ei aloiteta selittämällä, mitä ko. käsite esimerkiksi "voi tarkoittaa" eikä varsinkaan "esimerkiksi" vaan mitä se TARKOITTAA. Eksaktisti.

"Sukupuoli-identiteetti" taas on eri asia kuin sukupuoli ja sukupuolen määritelmä.

Etkö tiedä mitä sellainen käsite kuin "määritelmä" tarkoittaa? Tukeudut epämmääräisyyksiä sisältävään oppaaseen ja ajattelet että sieltä voidaan kopioida vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Etkö näe tuon "oppaan" sisältämiä puutteita ja aukkoja, sitä että se sukupuolen MÄÄRITELMÄ yksinkertaisesti PUUTTUU siitä?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #35

Sukupuoli on miltä tahansa tieteenalan taholta määriteltynä vähintäänkin kompleksinen selitettävä - pelkästään luonnontieteellisesti selitettynä tämä käsite sisältää runsaasti variaatioita :

http://www.nature.com/news/sex-redefined-1.16943

Ihminen ei ole myöskään sukupuoleltaan selittyvä esimerkiksi lisääntymiselimistönsa tai sekundaaristen sukuelinten kautta - pornosta tutuksi tulleita "shemaleja" elää maapallolla tällä hetkellä runsaammin mitä on Suomessa tapakristittyjä...

Sukupuoli on joillekin lähinnä performanssia, sosiaalisesti konstruoitunut kokonaisesitys siis ja silloin se pitää käsittää olemisen sijasta tekemisenä.

Jo edelle mainituista syistä johtuen yksilöiden sukupuolen määrittely esimerkiksi EKSAKTISTI on paitsi mahdotonta, niin myös eettisesti arveluttavaa. Ulkoapäin tehty luokitteluhan voi joidenkin kohdalla toteutua väkivaltaisesti itsemäärittelyoikeuden ylittävästi.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Myös evankelis-luterilaisen kirkon virallisessa lasten- ja nuorison kasvatustyössä tunnustetaan jo sukupuolen moninaisuus :

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Cont...

"Kun lapset ja nuoret kohdataan sukupuolisensitiivisesti, heille annetaan tilaa kasvaa omaksi itsekseen. Sukupuolisensitiivisyydessä ymmärretään ja huomioidaan sukupuolen moninaisuus ja erilaisuus sekä tarjotaan mahdollisuuksia löytää omanlainen tapa olla oma itsensä. Naiseutta, mieheyttä ja sukupuolettomuutta voi olla monenlaista. On hyvä tarjota myös vertaistukea ja esikuvia lapsille ja nuorille."

Samoin valtakunnallisen varhaiskasvatuksensuunnitelman perusteissa (VASU2017) sukupuolisensitiivisyys on rakenteellinen osa lasten kasvatuksellisia periaatteita...

Mielestäni on siis jälkijättöisen höperöä (hömpsönpömpsöä) ryhtyä tässä tilanteessa kyselemään opetusministeriltä tyhmiä/yksinkertaisia kysymyksiä :)

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth

Sinulla on kyllä luja tuo auktoriteettiusko. :) Kun ev.lut. kirkossakin jo tunnustetaan "sukupuolen moninaisuus", ei siitä ole enää edes tarpeen keskustella.

Kysymys sukupuolesta on tosiaan yksinkertainen. Niin yksinkertainen, että siitä ei pitäisi olla tarvetta sen kummemmin keskustella. Sukupuoli määräytyy sukupuolielinten mukaisesti. Myös intersukupuolisten kohdalla voidaan todeta, että sukupuolia on kaksi, jos on piirteitä molemmista. Intersukupuolisuus ei ole sukupuoli.

Vasta kun sukupuolen käsitettä ruvetaan hämärtämään, kuten nyt on tehty, aletaan esittää kysymyksiä, joita ei muuten tarvitsisi esittää.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

En ole kieltämässä keskustelua. Toin tuon kirkon näkemyksen esille siksi, etteivät vain lukijat nyt erehdy luulemaan Opetushallituksen olevan jotenkin yksin liikkeellä tässä kasvatustyön linjausten uudelleenarvioinnissa.

Kyllä minä sen ymmärrän jo yksin oman kasvukokemukseni kautta, että käsitys vain kahdesta olemukseltaan ja jopa henkisiltä ominaisuuksiltaan erilaisesta sukupuolesta voi olla niin vahva, että kyky havaita sukupuolen moninaisuus ja joustavuus jopa yli kehollisuuden (raskaaksi tulevia miehiä ja lapsia siittäneitä naisia on tosiaan olemassa) häiriintyy kokonaan.

Kyllä, homoudestakin tuli normaalia vasta, kun alettiin esittämään kysymyksiä, joita "ei muuten tarvitse esittää". Kuten, että voiko kaksi homomiestä adoptoida yhdessä tyttölapsen :

http://jiihooantikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/1...

Käyttäjän PaulaPlysjuk kuva
Paula Plysjuk

Juho Antikainen, mihin sinä & muut setalaiset tarvitsette samaa sukupuolta olevien avioliittoa? Mistä löydät samaa sukupuolta olevan kumppanin, jos sukupuolia on "reilut seitsemän miljardia", eli kutakuinkin yhtä monta kuin ihmisiä maapallolla?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

En ole tietääksi Seta ry:n jäsen ja käsittääkseni ajantasainen avioliittolaki, johon ei mielestäni tällä hetkellä tarvitse tehdä muutoksia, ei ota kantaa avioon vihittävien sukupuoleen. Avioliittolain ensimmäisen luvun 1 §:n mukaan :

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/19290234

"1 § (16.4.1987/411)

Kaksi henkilöä, jotka ovat sopineet menevänsä avioliittoon keskenään, ovat kihlautuneet. (20.2.2015/156)"-

´Samaa sukupuolta´olevilla tarkoitetaan näissä avioliittoon liittyvissä keskusteluissa yleensä juridisesti samaa sukupuolta olevia henkilöitä...

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth

"Samaa sukupuolta´olevilla tarkoitetaan näissä avioliittoon liittyvissä keskusteluissa yleensä juridisesti samaa sukupuolta olevia henkilöitä..."

-----
Jos sukupuolia on yhtä paljon kuin ihmisiäkin, mitään "saman sukupuolen välisiä" avioliittoja tai ylipäätään mitään asioita ei ole eikä voi olla olemassa.

Eihän silloin voi myöskään juridisesti määrittää ihmisiä miehiksi ja naisiksi. Jos taas molemmat vihittävät henkilöt ovat "muunsukupuolisia" ja jos kukaan ei edes tiedä mitä "muunsukupuolinen" tarkoittaa kun määritelmää ei löydy, voidaanko tällöin puhua "samaa sukupuolta" olevista henkilöistä?

Jos taas ihmiset voidaan juridisesti jakaa kahteen sukupuoleen, miehiin ja naisiin, mitä mieltä on puhua reilusta seitsemästä miljardista eri sukupuolesta? Jos juridisessa kahteenjaossa ei ole mitään vikaa, miksi olisi biologisessakaan?

Sukupuolia on kaksi. Mies ja nainen. Se ei ole mielipidekysymys, ja se tulee tuota "sukupuolen moninaisuutta" julistvien lausunnoissakin esiin jatkuvasti. :)

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #37

Minusta olisi kaikkein helpointa, että jokainen voisi määritellä itse oman sukupuolensa ja juridisia sukupuolia (väestörekisterinmerkintöjä sukupuolelle) olisi vähintään se kolme - mies, nainen ja muunsukupuolinen.

"
Jos sukupuolia on yhtä paljon kuin ihmisiäkin, mitään "saman sukupuolen välisiä" avioliittoja tai ylipäätään mitään asioita ei ole eikä voi olla olemassa."

Juridisia sukupuolia on vain kaksi, joten siinä mielessä puhuttaessa etenkin juridisista seikoista (avioliitto on juridinen sopimus) voidaan ihan hyvin käyttää ilmaisua "samaa sukupuolta olevia" tms. Juridinen sukupuoli ei vain ilmennä tai vastaa läheskään aina ihmisten tosiasiallisia sukupuolia (heidän sukupuoli-identiteettejään).

Timo Lehtonen

Sosiaali- ja terveysministeriö puhuu miehistä ja naisista samapalkkaisuusohjelmasta kirjoittaessaan.
Jos on olemassa sukupuoleltaan muita ihmisiä kuin miehiä ja naisia, niin siinä tapauksessa Stm on unohtanut tai tietoisesti jättänyt sellaiset ihmiset huomiotta samapalkkaisuusohjelmassa.
Syrjintää?

SAMAPALKKAISUUSOHJELMA 2016-2019
”Sukupuolten palkkatasa-arvo on työelämän keskeinen tasa-arvokysymys.
Naisten ja miesten syrjimätön ja tasa-arvoinen palkkaus kuuluu oikeudenmukaisen, laadukkaan ja tuottavan työelämän perusedellytyksiin.”
”Samapalkkaisuutta edistävän ohjelman lähtökohtana on pyrkimys naisten ja miesten välisen keskimääräisen palkkaeron kaventamiseen ja tasa-arvolain samapalkkaisuusperiaatteen toteuttaminen työpaikoilla.”
”Toimenpiteet:
- työmarkkinajärjestöt edistävät toiminnassaan ja neuvotteluprosesseissa kuhunkin ympäristöön
parhaiten sopivalla tavalla sukupuolten palkkatasa-arvoa ja kiinnittävät huomiota siihen,
ettei naisia ja miehiä aseteta perusteettomasti eri asemaan (vastuutaho työmarkkinakeskusjärjestöt)”
”Suomen työmarkkinoilla miehet ja naiset työskentelevät pääosin eri aloilla, ammateissa ja tehtävissä (ml. esimies- ja johtotehtävät).”
http://stm.fi/tasa-arvo/samapalkkaisuus

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Pitää tehdä virallinen huomautus heti maanantaina henkilökohtaisesti, virka-aikana tietenkin...

Jännää etteivät STM:ssä ymmärrä viranomaisina noudattaa omia ohjeistuksiaan sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta :

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/1260...

"Sukupuoli
Sukupuoli on fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten ominaisuuksien kokonaisuus. Fyysisestä näkökulmasta puhuessa tarkoitetaan esimerkiksi anatomiaa. Sukupuolen psyykkisellä ulottuvuudella tarkoitetaan sukupuolen kokemusta, muun muassa sukupuoli-identiteettiä. Sukupuolen sosiaalisella ulottuvuudella tarkoitetaan sukupuolen sosiaalisia merkityksiä, jotka vaihtelevat eri tilanteissa ja kulttuureissa. Jokaisen ihmisen sukupuoli on omanlaisensa kokonaisuus."

Kuten tästäkin oppaasta selviää, niin jokaisen ihmisen sukupuoli on omanlaisensa kokonaisuus l. reilut seitsemän miljardia erilaista sukupuolta on olemassa. Tässä määritelmässä sukupuoli on jaettu kolmeen ulottuvuuteen, jotka painottuvat kullakin yksilöllä...no yksilöllisesti. Kehollisuus on tietenkin eräs ehkä olennainenkin ulottuvuus (kehotonta sukupuolta ei varsinaisesti ole olemassakaan, vaikka paljon on näin internetaikakaudella ollut esillä virtuaali- tai kyberseksuaalisuus...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Perun edellisen enkä tee huomautusta heti maanantaina. Yllä mainitusta oppaasta nimittäinkin löytyi selkeä ohje työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten osalta:
‐ Palkkakartoitus ja tilastot laaditaan nainen/mies –jaottelulla ja siksi myös samapalkkaisuusohjelma toteutetaan samalla juridiseen sukupuoleen perustuvalla luokittelulla.

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos

Biologinen sukupuoli on biologiaa, eikä senkään määrittely ole aivan yksiselitteistä. Aivan kaikki ihmiset nyt eivät selvästi ole miehiä tai naisia biologisestikaan, jolloin kategorisointi on käytännössä mielivaltaista.

Mitä sitten lakiin tulee, täytyisi pohtia millaisiin ryhmiin ihmisiä on yhteiskunnallisesti tarpeellista tai mielekästä jakaa. Lapset ja aikuiset. Miehet ja naiset. Orjat ja vapaat. Patriisit ja plebeijit. Mustat ja valkoiset. Eri yhteiskunnissa on tehty erilaisia jakoja erilaisin perustein.

Sukupuoli on sinällään useimmille ihmisille sosiaalisesti mielekäs ryhmä. Monille myös ihonväri on merkityksellinen ryhmän merkki – mustat usein hengaavat toisten mustien ja valkoiset valkoisten kanssa. Rikkaat usein keskenään ja köyhät omissa porukoissaan. Sosiaalinen kanssakäyminen on kuitenkin jokaisen yksityisasia. Se ei ole yhteiskunnan asia vahvistaa, mihin sosiaaliseen ryhmään katsomme kuuluvamme, ainakaan ilman erityistä perustetta.

Yhteiskunnan kannalta merkityksellisiä luokitteluja on monia, vaikkapa terveydenhuollossa. Veriryhmä on hyvä tietää, jos haluaa luovuttaa tai vastaanottaa verta. Mustat ja valkoiset – no mustien kannattaa täällä pohjolassa ottaa D-vitamiinia. Siispä ihon väri pitäisi olla henkilökortissa? No eipä tietenkään, terveydenhoidollinen tieto on sekin yksityisasia.

Tunnistamisenkin kannalta on hyvä tietää erilaisia luokitteluja. Ikä, sukupuoli, hiusten väri ja muut sellaiset auttavat tunnistamisessa. Paitsi tietenkin jos ei nyt selvästi ole miehen tai naisen näköinen. Ehkä voisikin antaa passivirkailijan silmämääräisesti määrittää sen sukupuolen, joka passiin merkitään. Vaikkapa M/F/?, joista kolmas siis merkitsee, ettei virkailija osaa sanoa.

Käyttäjän opwallin kuva
Olli-Pekka Wallin

"Mustat ja valkoiset – no mustien kannattaa täällä pohjolassa ottaa D-vitamiinia"

Tämä oli uutta, mihin tämä perustuu, Suomessa ei saada tarpeeksi aurinkoa ja sen takia on tarvetta lisävitamiinille ?

Sukupuolihan on vain kaksi, X ja Y ja niiden perusteella ihmisen sukupuoli valikoituu.

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos

Niin, otin nyt D-vitamiinin esimerkkinä siitä, miksi ihonväri on lääketieteellisesti tärkeä juttu tietää. Onko ihonväri sitten sen perusteella oleellista olla jossain henkilökortissa on eri asia.

Sukupuolella on jotain merkitystä vaikkapa uimaloissa, jos nyt pitää arpoa mille puolelle menee. Mutta jos se oikeasti on niin hämärä ettei päältä päin osaa nähdä niin ehkä sitäkään tietoa on turha olla henkilökortissa.

Ihmisen sukupuoli määräytyy X- ja Y-kromosomien perusteella. Mutta entä silloin kun niiden yhdistelmä on epätavallinen tai ihminen on vaikkapa nk. kimera? Ei ole mitään aukotonta biologista määritelmää, jonka pohjalta sukupuoli voitaisiin aina määrittää. Näitä eri mahdollisuuksia löytyy aika paljon ja on aika mielivaltaista määrittää kaikki, joiden perimästä löytyy Y-kromosomeja miehiksi.

Ja kuten edellä käsittelin, biologisten määritelmien seuraaminen on muutenkin rajatapauksissa epäoleellista.

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #46

Lyhyesti, ei synnynnäinen poikkeama ole mikään uusi sukupuoli vaan silloinkin jokin kombinaatio niistä kahdesta tunnetusta sukupuolesta.

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos Vastaus kommenttiin #47

Niin, kyse ei ole uudesta sukupuolesta vaan siitä, että joillakuilla ei ole yksiselitteisesti määritettävää sukupuolta. Jos sellaista ei ole, olisi parempi ettei tällaisia tapauksia väkisin lokeroitaisi mielivaltaiseen sukupuoleen jos siitä aiheutuu heille jotain ongelmia.

Jossain sukupuolentutkimuksessa toki selitellään lukuisista eri sukupuolista, mutta itse en nyt puhu siitä.

Timo Lehtonen

Palkansaajajärjestöt Akava, SAK ja STTK ovat juuri päivittäneet yhteisen Tasa-arvo-oppaansa http://www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/tasa-arvo-....
Oppaan voi ladata täältä http://www.sak.fi/aineistot/julkaisut/muut-julkais...

Myös palkansaajajärjestöjen oppaassa esitetystä voi päätellä tosiasian, että ihmisellä on kaksi sukupuolta - on olemassa miehiä ja naisia.
Siinä ei mainita mitään tarpeettomasta käsitteestä "sukupuolen moninaisuus", joka esiintyy Opetushallituksen oppaassa ”Tasa-arvotyö on taitolaji”.

Harhaanjohtavaa ja epämääräistä käsitettä ”sukupuolen moninaisuus” ei tarvita. Sen voi todeta esimerkiksi Ressun lukion oppaasta ”Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma 2014-2017” http://www.hel.fi/static/liitteet/opev/ressul/tasa....
Siinä ei ole käytetty käsitettä ”sukupuolen moninaisuus” - eikä siinä mainita sukupuolten lukumäärästä.

Opetushallituksen opas ”Tasa-arvotyö on taitolaji” pitää päivittää vastaamaan todellisuutta.

Toimituksen poiminnat