Timo Lehtonen Elämänkokemus

Avioliittolaki - Kansalaisaloite KAA 2/2016 perustuslakivaliokuntaan

Eduskunnan lakivaliokunta päätti 11.11.2016, että kansalaisaloitteen KAA 2/2016 ”Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta” jatkokäsittelystä päätetään keskiviikkona 16.11.2016.

Eduskunnan työjärjestyksen 40/2000 38 § mukaan ”Jos valiokunnassa valmistelevasti käsiteltävän lakiehdotuksen tai muun asian perustuslainmukaisuudesta tai suhteesta ihmisoikeussopimuksiin on epäselvyyttä, valiokunnan tulee pyytää asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalta”.

Avioliittolain muuttamisessa sukupuolineutraaliksi (muutoslaki 156/2015) on epäselvyyttä suhteessa perustuslainmukaisuuteen ja ihmisoikeussopimuksiin. Siksi eduskunnan lakivaliokunnan tulee hankkia kansalaisaloitteesta KAA 2/2016 perustuslakivaliokunnan lausunto. Jos lakivaliokunta ei sitä tee, niin se toimii asiassa vastuuttomasti.

Avioliittolaki muutettiin sukupuolineutraaliksi ilman lapsivaikutusten arvioinnin tekemistä, vaikka mm. Lapsiasiavaltuutettu (itsenäinen valtion viranomainen) vaati sellaisen tekemistä 2.4.2014 eduskunnan lakivaliokunnalle antamassaan lausunnossa.

Avioliittolain muutosta säädettäessä (laki 156/2015) ei tehty lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointia. Lapsivaikutusten arvioinnilla selvitetään lapsen etu, jota suojataan lapsen oikeuksien yleissopimuksen 3 artiklassa. Tästä huolimatta eduskunta on tietoisesti laiminlyönyt lapsivaikutusten arvioinnin tekemisen avioliittolain ja siihen liittyvän muun lainsäädännön muuttamisen yhteydessä. Eduskunta on siten rikkonut lapsen edun selvittämisvelvollisuutensa. YK:n lapsen oikeuksien komitea on vuonna 2013 julkaissut lapsen oikeuksien yleissopimuksen 3 artiklan 1 kohdasta yleiskommentin *). Sen tavoitteena on varmistaa, että sopimusvaltiot soveltavat ja kunnioittavat lapsen etua. Tämä sisältää muun muassa velvollisuuden varmistaa, että lapsia koskevan lainsäädännön valmistelussa osoitetaan, että lapsen etu on otettu ensisijaisesti huomioon. Tähän kuuluu kuvaus siitä, kuinka lapsen etua on tarkasteltu ja arvioitu ja mikä painoarvo sille on annettu päätöksessä. Tällainen arvio ei ole korvattavissa järjestöjen yleisluontoisilla mielipiteillä.

*) YK:n lapsen oikeuksien komitean 62. istunto, 14. tammikuuta – 1. helmikuuta 2013, Yleiskommentti nro 14 (2013) lapsen oikeudesta saada etunsa otetuksi ensisijaisesti huomioon (3 artikla, 1 kohta).

Lapsiasiavaltuutettu, jonka tehtävänä Suomen valtiosäännössä on lasten aseman ja oikeuksien huomioon ottamisen varmistaminen lainsäädännössä ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, antoi 2.4.2014 eduskunnan lakivaliokunnalle kansalaisaloitteesta kirjallisen lausunnon. Lausunnossa todettiin seuraavaa: ”Lopuksi muistutamme, että jos kansalaisaloite etenee lainvalmisteluun, on valmistelussa tehtävä nimenomainen lapsivaikutusten arviointi. Lapsivaikutusten arviointi perustuu lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaiseen vaatimukseen asettaa lapsen etu ensisijaiseksi kaikessa lapsiin kohdistuvassa päätöksen teossa. Myös oikeusministeriö suosittaa arvioinnin tekemistä ohjeissaan.” Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen valtion viranomainen, joka on perustettu eduskunnan säätämällä lailla (laki lapsiasiavaltuutetusta 1221/2004).

Lapsivaikutusten arviointi hallitusohjelmissa:
1) Kataisen hallituksen ohjelma (2011) ”Lapsivaikutusten arviointia lisätään kaikessa päätöksenteossa.”
2) Stubbin hallituksen ohjelma (2014) ”Hallitus kiinnittää huomiota ja arvioi lainsäädäntötyössä ja päätöksenteossa perheiden, erityisesti lapsiperheiden, asemaa.”
3) Sipilän hallituksen ohjelma (2015) ”Otetaan käyttöön päätösten lapsi- ja perhevaikutusten arviointi.”

Forum Externum ry:n Yhdistyneiden kansankuntien lapsen oikeuksien komitealle 11.8.2016 tekemässä valituksessa todetaan mm. seuraavaa: ”Suomi on jättänyt lapsivaikutusten arvioinnin tietoisesti huomioimatta erityisesti avioliittolain ja siihen liittyvän muun lainsäädännön muuttamisen yhteydessä. Näin Suomi on rikkonut lapsen edun selvittämisvelvollisuuden. Edellä esitetyn perusteella pyydämme, että komitea a) tutkii valituksen, b) toteaa rikkomuksen tapahtuneen, c) kehottaa Suomea ottamaan lainsäädäntömenettelyssään lapsen edun huomioon lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti. Toissijaisesti pyydämme, että komitea aloittaa tutkintamenettelyn Suomen järjestelmällisestä yleissopimuksen 3 artiklan rikkomisesta.”

Kansalaisaloitteen KAA 2/2016 julkisessa kuulemisessa 27.10.2016
1) Varatuomari Jyrki Anttinen totesi seuraavaa: ”Koska avioliittolaki muutettiin sukupuolineutraaliksi ilman lapsivaikutusten arviointia, niin katsomme, että tästä kansalaisaloitteesta tulisi hankkia perustuslakivaliokunnan lausunto. Näin sen vuoksi, koska lapsivaikutusten arvioinnin tekeminen lasta koskevassa lainsäädäntömenettelyssä on, kuten edellä todettiin, Suomea sitova ihmisoikeusvelvoite. Perustuslakivaliokunnan lausunto on tarpeen myös mahdollisten muiden tähän lakiehdotukseen sisältyvien valtiosääntöoikeudellisten kysymysten selvittämiseksi.”
2) Kasvatuksen teorian ja tradition professori Tapio Puolimatka totesi seuraavaa: "Koska avioliiton muuttaminen sukupuolineutraaliksi merkitsee lasten ihmisoikeuksien loukkausta, olisi tärkeää viedä tämä kansalaisaloite myös perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi."

https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/aineistot/Sivut/default.aspx

Lainmuutosta (laki 156/2015) käsiteltäessä ei tehty myöskään vaikutusten arviointia koskien avioliiton esteiden tarkoituksenmukaisuutta ja perustuslainmukaisuutta. Tältäkin osin muutoslaki 156/2015 valmisteltiin huonosti. Mikäli muutoslaki tulee voimaan, niin avioliittolaista tulee silloin syrjivä henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tämä on yksi syy miksi lakivaliokunnan tulee hankkia kansalaisaloitteesta KAA 2/2016 perustuslakivaliokunnan lausunto.

Perustuslaki (731/1999) 6 § - Yhdenvertaisuus: ”Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella…”.

Jos avioliittolain muutoslaki 156/2015 tulee voimaan, niin kaksi miestä saisi mennä keskenään avioliittoon, mutta avioliiton esteestä ”puolisisarukset eivät saa mennä keskenään avioliittoon” johtuen avioliittoon keskenään haluavista ja toisiaan rakastavista kahdesta miespuolisesta puolisisaruksesta (velipuolet) kumpikaan ei olisi avioliittolain edessä ihmisenä yhdenvertainen kolmannen miehen kanssa, koska tuo kolmas mies saisi mennä avioliittoon kumman tahansa ko. velipuolen kanssa, mutta nuo toisiaan rakastavat velipuolet eivät saisi mennä keskenään avioliittoon (henkilöön liittyvä syy).

Velipuolten keskinäisen avioliiton kieltävälle avioliiton esteelle ei olisi lain 156/2015 voimaan tulon jälkeen perustuslain 6 §:n tarkoittamaa hyväksyttävää perustetta. Siksi muutoslaki 156/2015 on perusteltua kumota.

Aito avioliitto -kansalaisaloitteen KAA 2/2016 käsittelyssä tulee käydä ennakkoluulottomasti syvällinen avoin keskustelu avioliittolaissa säädettyjen kaikkien avioliiton esteiden todellisesta tarkoituksesta ja tarpeesta.

Lakivaliokunnan tulee antaa dokumentoitu yksiselitteinen selvitys perusteluineen siitä mihin seikkoihin avioliittolaissa säädetyt avioliiton esteitä koskevat säännökset tosiasiassa perustuvat ja miksi kukin avioliiton esteistä olisi tarpeen nykyisen mukaisena (jos on tarpeen) muutoslain 156/2015 voimaan tulon jälkeen.

Lakivaliokunnan tulee antaa yksiselitteinen dokumentoitu selvitys perusteluineen siitä,
1) ovatko nyt säädetyt kaikki lähisukulaisten keskinäisen avioliiton kieltävät avioliiton esteet tarpeen koskien samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliittoa;
2) mihin perustuen mies, joka haluaa mennä avioliittoon velipuolensa kanssa, asetettaisiin avioliittolain edessä eri asemaan kolmannen miehen kanssa *);
3) mihin perustuen kaksi velipuolta asetettaisiin parina avioliittolain edessä eri asemaan muiden miesparien kanssa **) muutoslain 156/2015 mahdollisen voimaan tulon jälkeen.

*) Jos hyväksyttävää syytä eri asemaan asettamiselle ei ole olemassa, niin muutoslailla 156/2015 muutettuna avioliittolaista tulisi syrjivä 1.3.2017! Avioliittoon keskenään haluavista kahdesta velipuolesta kumpikaan ei olisi avioliittolain edessä ihmisenä yhdenvertainen kolmannen miehen kanssa, koska tuo kolmas mies saisi mennä avioliittoon kumman tahansa velipuolen kanssa, mutta nuo kaksi velipuolta eivät saisi mennä keskenään avioliittoon.
**) Lakivaliokunnan mietintöön 14/2014 vp jätetyssä vastalauseessa todetaan seuraavaa: ”Jos avioliiton tarkoitus on perustaa rakastamansa ihmisen kanssa perhe, nykyinen lainsäädäntö asettaa samaa sukupuolta olevat parit väistämättä huonompaan asemaan, sillä he eivät voi solmia avioliittoa.”

Tuota logiikkaa soveltaen voidaan todeta, että jos avioliiton tarkoitus on perustaa rakastamansa ihmisen kanssa perhe, niin muutoslailla 156/2015 muutettuna avioliittolaki asettaisi kaksi velipuolta parina huonompaan asemaan muiden miesparien kanssa, sillä velipuolet eivät voi solmia keskenään avioliittoa.

------------------------------------------------------------------------

Lisäys 16.11.2016: Eduskunnan lakivaliokunta on päättänyt lähettää Aito avioliitto -aloitteen perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi.
https://goo.gl/5AnvAB

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (25 kommenttia)

Käyttäjän jsalmi kuva
Juha Salmi

"Tuota logiikkaa soveltaen voidaan todeta, että jos avioliiton tarkoitus on perustaa rakastamansa ihmisen kanssa perhe, niin muutoslailla 156/2015 muutettuna avioliittolaki asettaisi kaksi velipuolta parina huonompaan asemaan muiden miesparien kanssa, sillä velipuolet eivät voi solmia keskenään avioliittoa."

Just, tuota logiikkaa käyttäen pitäisi sitten sisarpuolten päästä keskenään naimisiin.

Timo Lehtonen

Esimerkkejä avioliittolaissa säädetyistä avioliiton esteistä - avioliittoon ei saa mennä:
1) isänsä kanssa
2) äitinsä kanssa
3) isänsä tai äitinsä vanhempien kanssa
4) lapsensa kanssa
5) lapsenlapsensa kanssa
6) sisarukset keskenään
7) puolisisarukset keskenään
8) ne, joista toinen on toisen veljen tai sisaren jälkeläinen

Mihin syyhyn tai syihin perustuen lähisukulaisten keskinäisen avioliiton kieltävät avioliiton esteet on säädetty ja miksi kukin ko. avioliiton esteistä on tarpeen?
http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2023...

Käyttäjän jopali kuva
Johan Lindholm

Kerro nyt ihmeessä? Ei minusta kuitenkaan tunnu, että haluaisit poistaa olemassa olevat esteet...

Eli tämä on yksi tyhmimmistä syistä vastustaa jo hyväksyttyä avioliittolain muutosta. Ja ei se Timo taida olla sinun syysikään?

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth

Timo perää tässä johdonmukaisuutta, käsittääkseni.

Yhtä lailla olen kiinnostunut tuosta kysymyksestä, ja vastauksesta siihen. Koska jos siitä pidetään kiinni, ei voi esittää oleellisimpana ja tärkeimpänä asiana "tasa-arvoa" ja "oikeutta avioitua rakastamansa henkilön kanssa" tai kritisoida "parien asettamista eri asemaan" vaan lakimuutokselle täytyy olla muut perusteet.

Itse en halua poistaa avioestettä tältä osin, enkä myöskään siltä osin, että miesparit (ei-sukua) voisivat mennä keskenään naimisiin. Enkä myöskään siltä osin, että ei saisi olla jo naimisissa jonkun kanssa. Jotkut haluaisivat tämänkin poistaa, kuten ehkä tiedätte.

Avioliiton reunaehdot 1 miehen ja 1 naisen välisenä liittona toimivat juuri sellaisina kuin ne on asetettu, sen pohjalta minkä avioliiton tarkoituksen katsotaan olevan. Jos ja kun se on tietyn ihmissuhteen pitäminen tietynlaisen säätelyn piirissä, jotta voidaan luoda yhteiskuntaan syntyville lapsille paras kasvualusta ja ehjä perhe, tällaiset reunaehdot ovat perustellut, eivätkä tarkoituksellisen "syrjivät".
Tähän liittyy verisiteet ja sukupolvien ketju, isovanhemmat ja esivanhemmat, jatkumo joka on katsottu tärkeäksi. (Hankitaan liittoon lapsia tai ei.)

Tarkoitus määrittää reunaehdot ja niiden perusteet. Näin on kaikissa asioissa.

Vaihtoehdoksi tälle on esitetty pelkästään "taloudellista sopimusta sukujen kesken". Koska itse pidän edelläesitettyä avioliiton tarkoitusta edelleen tärkeänä ja ajankohtaisena, kantani on perusteltu ja johdonmukainen. Lakimuutoksen kannattajien olisi perusteltava kantansa, siis miksi kannattaa spn-avioliittoa, siltä pohjalta minkä katsoo olevan avioliiton tarkoitus edelleen, yhteiskunnassa.

Johdonmukaisesti ajatellen, jos ja kun edellämainitut "tasa-arvo" jne. argumentit eivät ole relevantteja (koska spn-avioliittolaki ei ole oikeasti "tasa-arvoinen") on esitettävä muu peruste.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #4

Avioliiton tarkoituksena on perheen perustaminen siihen kuuluvien yhteiseksi parhaaksi ja yhteiskunnan säilymiseksi. Tosin perheen voi perustaa ilman avioitumistakin ja siten avioliitto on instituutiona ainoastaan kulttuuriin, lakiin ja kv-käytänteisiin sopeutunut reliikki - toisaalta perustuslain mukaan ihmisiä tulee kohdella lain edessä yhdenvertaisesti (perustuslain kuudennen pykälän sinänsä toteamukselta näyttävä säädös on lainsäätäjää ja oikeutta velvoittava imperatiivi) ja siten ei ole perusteita estää kahden samaa sukupuolta olevan ei-lähisukulaisen avioitumista keskenään.

Westermarck-ilmiö selittää lähisukulaisuuteen perustuvan avioitumisen eston, velipuolia ´kun ei kohdella seurustelevana parina tai avoparina eivätkä he voi rekisteröidä parisuhdettaan, vaikka he eläisivät hyvinkin intiimin läheisessä suhteeessa...

Mitä tulee tässäkin yhteydessä ehdottomina ja dikotomisina pidettyihin käsitteisiin "mies" ja "nainen", niin nykyisin jo päiväkoti-ikäiset ja pienet peruskoululaisetkin alkavat tietää sukupuolen olevan huomattavasti moninaisempi ominaisuus...

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #7

"Avioliiton tarkoituksena on perheen perustaminen siihen kuuluvien yhteiseksi parhaaksi ja yhteiskunnan säilymiseksi. Tosin perheen voi perustaa ilman avioitumistakin ja siten avioliitto on instituutiona ainoastaan kulttuuriin, lakiin ja kv-käytänteisiin sopeutunut reliikki - "
---

-Aivan. Tämä on suora lainaus siviilivihkimisen kaavasta. Kysymys, ja se mitä itse juuri yritän kysyä, on se, että mihin avioliittoa tarvitaan yhteiskunnan kannalta. Siis järjestelyä, joka säätelee aikuisten ihmisten luomia suhteita. Siksi tämä copypaste-vastaus (anteeksi vain) ei vastaa kysymykseen. Koska se käsittelee asiaa vain parin itsensä kannalta.

(Toisin sanoen: tuo vastaa lähinnä kysymykseen, miksi on tärkeää että mies ja nainen ovat seksuaalisessa suhteessa ja saavat lapsia. Kysymykseen avioliiton tarpeellisuudesta instituutiona se ei vastaa.)

Tähän kysymykseen toivoisin jokaisen vastaavan itse. Olen esittänyt miksi avioliitto yhteiskunnallisena instituutiona on minun mielestäni yhä edelleen tarpeellinen. Eli miksi näen tarpeellisena, että yhteiskunta säätelee lailla ihmissuhteita, joista aikuiset ihmiset sinänsä päättävät itse.

Tuliko tämä kysymyksenasettelu nyt ymmärretyksi? Toisaalta Juho vastasitkin siihen jo tuossa. Eli mielestäsi avioliittoa instituutiona ei sinänsä tarvita? Tässä juuri on näkökulmaero, koska sitä mielestäni edelleen tarvitaan, pidän reunaehtoja ja niiden perusteita tärkeänä asiana.

---
"toisaalta perustuslain mukaan ihmisiä tulee kohdella lain edessä yhdenvertaisesti (perustuslain kuudennen pykälän sinänsä toteamukselta näyttävä säädös on lainsäätäjää ja oikeutta velvoittava imperatiivi) ja siten ei ole perusteita estää kahden samaa sukupuolta olevan ei-lähisukulaisen avioitumista keskenään."
---

-Kuten olen sanonut, pitäisin tärkeänä avioliiton ehtojen ja velvoitteiden tiukentamista, myös sen suhteen kuinka helposti ja nopeasti voi erota. Mielestäni yhteiskunnan tulisi velvoittaa pareja menemään naimisiin, ei vain antaa "oikeus" siihen. Sen jälkeen olisi mielenkiintoista nähdä kuinka paljon sitä "yhdenvertaista kohtelua" homopareille halutaan. Kun nytkin avioliiton suosio homojen keskuudessa... Mikä se muuten on, noin prosentuaalisesti? :)

---
"Westermarck-ilmiö selittää lähisukulaisuuteen perustuvan avioitumisen eston, velipuolia ´kun ei kohdella seurustelevana parina tai avoparina eivätkä he voi rekisteröidä parisuhdettaan, vaikka he eläisivät hyvinkin intiimin läheisessä suhteeessa..."
---

-Tämä taas ei vastannut kysymykseen ollenkaan. Seurustelevia veljes- sisar- ja veli-sisar -pareja on aina ollut. Siten mikään "ilmiö" ei selitä yhtään mitään sen kannalta miksi se pitäisi "estää".

Siis miksi veljeksiä tai velipuolia ei kohdella eikä voida kohdella (eikä pitäisi kohdella, mielestäsi?) seurustelevana parina, avoparina tai avioparina? Eikö tämä ole sitä "eriarvoista kohtelua" verrattuna muihin homopareihin? Miksi siis se on avioliittolaissa erikseen ja ehdottomasti kielletty?

Sukupuolen moninaisuudesta taas ei ainakaan omassa kommentissani ollut mitään puhetta...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #10

No, perhe on yhteiskunnan perusyksikkö, vaikka ns. sinkkujen väestöllinen osuus onkin kasvussa.

Perhe joka tapauksessa on sellainen läheinen ja kiinteä ihmissuhdeverkosto, jonka sosiaalisessa koheesiossa yksilö toimii yhteiskuntaa hyödyttävimmin omaehtoisesti ja usein altruismiaan jalostaen. Myös lasten kasvatus yhteiskunnan autonomisesti vastuullisiksi jäseniksi luontuu parhaiten perheessä - kasvatusvastuu on siis edelleen pääosiltaan perheiden vanhemmilla.

Avioliitto institutionalisoituna perhemuotona on yhteiskunnan eli valtion kansalaisilleen tarjoama legaali ja vakiintunut perusmalli sitoutua yhteiselämään ja perheellistymiseen, mutta tämän oikeussuojatun mallin olemassaolo ei toisaalta tarkoita sitä, että avioliitto olisi jotenkin erityisasemassa tai ylivertainen muihin perhemuotoihin verrattuna.

Kaikki me tässä vaiheessa keskustelua jo toki tiedostamme perheen merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle - se, että avioliiton muotoseikoista määrätään lailla muuttaa ihmisoikeuksiin kuuluvan syrjimättömyysperiaatteen myötä välittömsti tulkintaa avioliiton sisäisistä edellytyksistä. Itse en koe hahmottavani yhtäkään sellaista ylivoimaista estettä, joka välittömästi estäisi samaa sukupuolta olevia pareja hakemasta yhteiselämäänsä sitouttavaa vahvistusta avioliiton oikeussuojan piiristä.

Sillä ei ole syrjimättömyysperiaatteen noudattamisen kannalta suurtakaan merkitystä meneekö homopareista lopultakaan naimisiin 1 vai 99 prosenttia...

Puoliveljeksiä ei kohdella seurustelupareina, koska Westermarck-ilmiönä tunnettu seksuaalinen aversio lähisukulaisia kohtaan on edelleenkin voimakasta. Asiaan voidaan palata joskus tulevaisuudessa, jos insestitabu jostain syystä lievenee ja puoliveljeksille alkaa kehittyä himo avioitua keskenään sillä intensiteetillä, että avioliittolain lähisukulaisuusestettä aletaan kyseenalaistaa ihan tosissaan.

Ruotsissa puolisisarukset muuten voivat jo nyt avioitua keskenään, joten tältäkin osin asia on ainoastaan heuvottelu- ja sopimis- sekä ajan kysymys...

Sukupuolen moninaisuudesta et tosiaankaan kommentoinut sanaakaan, vaan sen sijaan ohitit aiheen implisiittisesti esittämällä dikotomisen sukupuolijaon oikeuttavan avioliiton pitämistä vain miehen ja naisen keskenään solmimana liittona. Nykyaikana tällainen deterministinen ja syy-seuraus-suhteeltaan sinänsä jopa looginen näkemys vain sortuu premissien puuttelliseen määrittelyyn - jos avioliitto olisi vain miehen ja naisen keskinäinen sopimus, niin esimerkiksi henkilöt, jotka elävät mieheyden ja naiseuden välivyöhykkeillä, eivät voisi koskaan avioitua...

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #11

Kiitos vastauksesta, Juho Antikainen.

"Avioliitto institutionalisoituna perhemuotona on yhteiskunnan eli valtion kansalaisilleen tarjoama legaali ja vakiintunut perusmalli sitoutua yhteiselämään ja perheellistymiseen, mutta tämän oikeussuojatun mallin olemassaolo ei toisaalta tarkoita sitä, että avioliitto olisi jotenkin erityisasemassa tai ylivertainen muihin perhemuotoihin verrattuna."
---

-Hetkinen, yritän ymmärtää tätä. Mielestäni se, että yhteiskunta/valtio tarjoaa kansalaisille tietynlaista vakiintunutta perheen perusmallia on ristiriidassa sen näkemyksen kanssa, että tämä perhemalli ei olisi mitenkään erityisasemassa muihin perhemuotoihin verrattuna.

Vain siltä pohjalta, että tietty perhemalli ON erityisasemassa, avioliiton funktio ja olemassaolo instituutiona on perusteltu ja järjellinen, jos ja kun sen kautta tätä tiettyä perhemallia tarjotaan "malliksi". Juuri tälle tietyn perhemuodon ideaalille avioliitto instituutiona on perustunut.

Ja juuri siksi huomautan (jatkuvasti) että lakimuutoksen jälkeenkin jää tiettyjä perhemalleja, joita valtio ei edelleenkään tarjoa kansalaisille avioliittoinstituution kautta suositeltavana perhemallina, jota se tukee.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #12

Valtio tarjoaa kansalaistensa käytettäväksi yhdenlaista oikeussuojattua perhemallia, koska perhe on yhteiskunnan kannalta olennaisen tärkeä "kasvualusta" ja kiinnepiste. Perheellistyneille ihmisille perhe antaa ensisijaisen motiivin toimia sosiaalisesti ja sosiaalisuutta (yhteisöllisyyttä) rakentavasti.

Lainsäädäntöähän ollaan koko ajan kehittämässä monimuotoisia perhemuotoja yhdenvertaisemmin tukevaksi - vanhempainpäivärahajärjestelmää mm. kehitetään jatkuvasti huomioimaan entistä joustavammin mitä erilaisimmin tavoin vanhemmiksi tulleet.

Itsehän olen aikaisemminnäiden keskusteluidemme yhteydessä todennut, että valtio voisi hyvinkin "lopettaa tyystin tarjoamasta kansalaisille" avioliittoa legaalina oikeussuojattuna perhemuotona ja osoittaa välitöntä laillista tukea ainoastaan sellaisille perheille, joissa osa niiden perheenjäsenten välisistä suhteistä perustuu hoivaan. Lapsiperheille ja perheille, joissa joku perheenjäsenistä toimii toisen tai toisten jäsenten omaishoitajana siis..

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #13

JA: "Itsehän olen aikaisemminnäiden keskusteluidemme yhteydessä todennut, että valtio voisi hyvinkin "lopettaa tyystin tarjoamasta kansalaisille" avioliittoa legaalina oikeussuojattuna perhemuotona ja osoittaa välitöntä laillista tukea ainoastaan sellaisille perheille, joissa osa niiden perheenjäsenten välisistä suhteistä perustuu hoivaan. Lapsiperheille ja perheille, joissa joku perheenjäsenistä toimii toisen tai toisten jäsenten omaishoitajana siis.."

---

Näin olen ymmärtänyt. Kiitos muistutuksesta ja rehellisyydestä.

Mielestäni valtion tulee tukea jokaista perhettä sen tarpeiden mukaisesti. Mutta avioliittoinstituution kautta on pyritty, ja tulisi mielestäni pyrkiä vastaisuudessakin, säilyttämään tietty perhemalli ideaalina ja normina.

Mielestäni valtion ei pidä myöskään edesauttaa kolmi- ja neliapilaperheiden ja yksinhuoltajaperheiden suunnitelmallista perustamista.

Tässä olemme siis erimieltä, mutta rehellisiä ja johdonmukaisia.

Jos kaikki perhemallit halutaan samalle viivalle, ei nähdäkseni ole muuta ratkaisua kuin luopua avioliitosta (oli se sitten sukupuolisidonnainen tai -neutraali) ja luoda tilalle kokonaan toinen järjestelmä. Avioliiton kautta välittyvä viesti erityisasemassa olevasta perhemallista on edelleen vahva.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #11

JA:"Kaikki me tässä vaiheessa keskustelua jo toki tiedostamme perheen merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle - se, että avioliiton muotoseikoista määrätään lailla muuttaa ihmisoikeuksiin kuuluvan syrjimättömyysperiaatteen myötä välittömsti tulkintaa avioliiton sisäisistä edellytyksistä. Itse en koe hahmottavani yhtäkään sellaista ylivoimaista estettä, joka välittömästi estäisi samaa sukupuolta olevia pareja hakemasta yhteiselämäänsä sitouttavaa vahvistusta avioliiton oikeussuojan piiristä."
-----

SW:-Mutta edelleen vain pareja? :)

Lisäksi laki ei määrää vain avioliiton "muotoseikoista", vaan lain kautta hahmotetaan ja välitetään kansalaisille tietyt ihanteet ja arvot koskien yhteiselämää. Pari ei voi omasta tahdostaan ja omalla aikataulullaan päättää esim. eroamisesta. Ei vaikka pari olisi lapseton ja ero molempien toivomus.

Kysymys on edelleen se, mitä syytä yhteiskunnalla on edellyttää pareilta elinikäistä sitoutumista. Ja jos asia on tärkeä, miksi avioliitto nähdään vain "oikeutena", jonka voi käyttää tai olla käyttämättä ja johon ei liity ihanteita ja arvoja... Vai liittyykö?

Tässä kohden juuri tulee esiin se, nähdäänkö lakimuutoksen jälkeen suositeltavana ja ihanteena se, että homoparit myös menevät naimisiin. Tämä on ollut ihanne ja tavoite heteroparien kohdalla vuosikymmenien ajan, kunnes avioliitto on muuttunut yhä enemmän tunnepitoiseksi "sopimukseksi", jolle yhteiskunta vain antaa tietyn virallisuuden, joka tekee siitä jotenkin "arvokkaamman" tuntuisen... (Tällaisena en itse näe avioliitolle enää juuri käyttöä.)

---

JA:"Sillä ei ole syrjimättömyysperiaatteen noudattamisen kannalta suurtakaan merkitystä meneekö homopareista lopultakaan naimisiin 1 vai 99 prosenttia..."
---

SW:-Eli näet avioliiton oikeutena, jota ei oikeastaan tarvittaisi yhteiskunnan kannalta? Näinkö? Tärkeintä on, että kaikilla halukkailla on siihen mahdollisuus?

----
JA:"Puoliveljeksiä ei kohdella seurustelupareina, koska Westermarck-ilmiönä tunnettu seksuaalinen aversio lähisukulaisia kohtaan on edelleenkin voimakasta. Asiaan voidaan palata joskus tulevaisuudessa, jos insestitabu jostain syystä lievenee ja puoliveljeksille alkaa kehittyä himo avioitua keskenään sillä intensiteetillä, että avioliittolain lähisukulaisuusestettä aletaan kyseenalaistaa ihan tosissaan."
---

SW:-Hetkinen, tätäkin on mietittävä. Jos kyse on "syrjimättömyys"-periaatteesta, mitä merkitystä sillä on kuinka monta tällaisia naimisiin haluavia/parisuhteessa eläviä/yhdenvertaista kohtelua haluavia veljeksiä tai puoliveljeksiä on? Ja ylipäätään sisaruksia.
Oleellinen asia on vain se, että heitä on. On aina ollut.

http://aleksin.puheenvuoro.uusisuomi.fi/56858-olen...

Ja mitä tarkoittaa tässä yhteydessä "insestitabu jostain syystä lievenee" (joskus tulevaisuudessa)? Missä tilanteessa oltaisiin homojen suhteen, jos oltaisiin jääty odottelemaan, että suhtautuminen heihin "jostain syystä muuttuu (lievenee) joskus tulevaisuudessa"?

Ihan johdonmukaisuutta peräänkuulutan tässäkin. Tietyiltä marginaalissa eläviltä ihmisiltä tunnutaan odotettavan paljon enemmän kuin joiltakin...

Pidän tärkeänä, että homoseksuaaleihin suhtaudutaan nykyisin luontevammin eikä ensireaktio ole inho. (Useimmiten ja toivottavasti.) Se on tärkeää. Mutta näen siinä suurta merkitystä sillä, että on lähdetty liikkeelle lähes nollatilanteesta. Eikä jääty odottelemaan että heihin liittyvä "tabu lievenee", mitä se sitten tarkoittaakin. ("Tabu" sinänsä tarkoittaa asiaa, josta tiedetään, mutta josta ei puhuta...)

---
JA:"Ruotsissa puolisisarukset muuten voivat jo nyt avioitua keskenään, joten tältäkin osin asia on ainoastaan heuvottelu- ja sopimis- sekä ajan kysymys..."
---

SW:-Muistan lukeneeni, että Ruotsissa on ollut myös puhetta veljen ja sisaren avioitumisesta, edellytyksenä että toinen steriloi itsensä.

Mutta jos pidät tärkeänä, että puolisisarusten (myös velipuolten) tulisi saada avioitua keskenään, miksi tästä vaietaan? Eikä nosteta epäkohtana esiin "tasa-arvoista" avioliittolakia ajettaessa? Koska tältä pohjalta voi sanoa, että laki ei ole oikeasti "tasa-arvoinen". Ilmaisu on tässäkin mielessä harhaanjohtava.

Itse en kannata "tasa-arvoista" avioliittolakia, koska en ylipäätään näe avioliiton suhteen tärkeimpänä sitä, että kuka tahansa voi avioitua kenen tahansa kanssa. Kaikkien suhteiden ei tarvitse olla "avioliittoja", jos suhde itsessään on hyväksytty.
---

JA:"Sukupuolen moninaisuudesta et tosiaankaan kommentoinut sanaakaan, vaan sen sijaan ohitit aiheen implisiittisesti esittämällä dikotomisen sukupuolijaon oikeuttavan avioliiton pitämistä vain miehen ja naisen keskenään solmimana liittona. Nykyaikana tällainen deterministinen ja syy-seuraus-suhteeltaan sinänsä jopa looginen näkemys vain sortuu premissien puuttelliseen määrittelyyn - jos avioliitto olisi vain miehen ja naisen keskinäinen sopimus, niin esimerkiksi henkilöt, jotka elävät mieheyden ja naiseuden välivyöhykkeillä, eivät voisi koskaan avioitua..."

---

SW:-En niin. :) En tässä yhteydessä halunnut alkaa puhua ilmiöstä nimeltä "sukupuolen moninaisuus". Näen, että sukupuolia on kaksi: mies ja nainen.

Ja perustelut sille ovat, että miehen ja naisen välinen oletettavasti seksuaalinen suhde vaatii järjestelmän, joka velvoittaa sitoutumaan, jotta suhteesta mahdollisesti syntyvät lapset saavat ehjän kodin, jossa on molemmat vanhemmat.

Tässä on sellainenkin näkökulmaero, että en näe mitenkään vääränä sitä, jos jotkut eivät "voi koskaan avioitua". Se ei ole elinehto eikä ihmisarvon mittari.
Yhdessäeläminen ei tarvitse avioliitto-statusta osapuolten itsensä tähden. Eikä sitä tarvita yhteiskunnankaan kannalta, jos lasten syntymisen mahdollisuutta ei ole. Enkä toisaalta näe mitään "välivyöhykkeitä" sukupuolten välissä...

(Anteeksi, mutta sivistymättömänä ihmisenä koen melko raskaana tekstiä, jossa on noin paljon sivistyssanoja, ja on monisanaisen selittävää. Mutta kiitos asiallisesta vastauksesta.)

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #4

"Timo perää tässä johdonmukaisuutta, käsittääkseni."

Siksi tuntuukin erikoiselta, että Lehtonen unohtaa kokonaan naispuoliset puolisisarukset.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #16

Sitä en tiedä unohtaako kokonaan, tuskin. Mutta miespuolisten puolisisarusten, siis veljesten, kohdalla on ainakin täysin varmaa ettei mitään lapsia synny. :)

Sikälimikäli jos ja kun kielto avioitua lähisukulaisen kesken on liittynyt suvunjatkamiseen.

Toki myöskään siskokset eivät voi saada yhteistä biologista lasta, joten näidenkin kohdalla kysymys avioesteestä on perusteltu.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #16

Petri Friari kirjoitti 15.11.2016 19:49: "...Lehtonen unohtaa kokonaan naispuoliset puolisisarukset."

En ole unohtanut naispuolisia puolisisaruksia. Se mitä olen asiaa koskien kirjoittanut velipuolista, pätee myös naispuolisiin puolisisaruksiin.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #22

#22. Mikset sitten vain puhu "puolisisaruksista", "sisaruspuolista" tai "mies- ja naispuolisista puolisisaruksista"? On perin hämäävää, jos tarkoitat käsitteellä "velipuolet" tai "miespuoliset puolisisarukset" myös sisarpuolia.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #24

Petri Friari kirjoitti 16.11.2016 22:17: "On perin hämäävää, jos tarkoitat käsitteellä "velipuolet" tai "miespuoliset puolisisarukset" myös sisarpuolia."

Tiedoksi: En tarkoita käsitteellä "velipuolet" sisarpuolia.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #4

Sari Weckroth kirjoitti 15.11.2016 08:08: ”Timo perää tässä johdonmukaisuutta, käsittääkseni.”

Sari on oikeassa.

Jos kaksi miestä saa mennä keskenään naimisiin 1.3.2017 alkaen, niin olisi johdonmukaista, että kaksi velipuolta saisi mennä tuolloin keskenään naimisiin. Tuo ei ole lain mukaan sallittua. Lainsäätäjä ei ole perustellut miksi tuo ei ole sallittua. Avioliittolaista on tulossa syrjivä - siksi muutoslaki 156/2015 on perusteltua kumota!

Seuraava rikoslain (39/1889) säännös ei koske puolisisarusten (esim. velipuolet) välistä sukupuoliyhteyttä: ”Joka on sukupuoliyhteydessä oman lapsensa tai tämän jälkeläisen kanssa, oman vanhempansa tai tämän vanhemman tai isovanhemman kanssa taikka veljensä tai sisarensa kanssa, on tuomittava sukupuoliyhteydestä lähisukulaisten kesken sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

Muutoslaki 156/2015 on huonosti valmisteltu: avioliiton esteiden osalta ei ole tehty vaikutusarviointia.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Kuten itsekin ymmärrät siteeratessasi eduskunnan työjärjestystä, niin perustuslakivaliokunta ei käsittele jo vahvistettujen lakien perustuslainmukaisuutta vaan aina tarpeen vaatiessa valiokuntakäsittelyssä olevien lakiesitysten tai -ehdotusten perustuslainmukaisuutta.

Nyt puheena olevan kansalaisaloitteen kohdalla perustuslakivaliokunta voi antaa lausunnon aloitteeseen kuuluvan lakiesityksen perustuslainmukaisuudesta ja sen suhteesta kv-ihmisoikeussopimuksiin. Olennaista tässä tilanteessa on se, että po. aloitteella haetaan perusoikeuksien ytimeen ulottuvaa perusoikeuksien rajoitetta, joten ainakin henkilökohtaisesti itse edellytän aloitteen käsittelyä perustuslakivaliokunnassa sen jatkokäsittelyn selkeyttämiseksi...

Perustuslakivaliokunta ei siis voi vastoin toiveitasi arvioida muutoslain 156/2015 lainvalmistelun oikeellisuutta tai perätä siihen erillistä lapsivaikutusten arviointia - ko. lakimuutokseenhan annettiin btw. sen eduskuntakäsittelyn yhteydessä varsin mittavasti puoltavia asiantuntijalausuntoja, jotka käytännössä muodostavat lapsivaikutusten ennakkoarvion.

Tl:

"Huomion arvoista on mm. se seikka, että aloitteessa ehdotettu lakiesitys ulottuu perusoikeuden ydinalueelle (perustuslain 6 §, tasa-arvo-oikeus), jolloin tätä rajoitetta ei voi säätää tavallisella lailla.

Rajoitusperusteen tulee myös olla hyväksyttävä ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatima. Hyväksyttävyyden arvioinnissa merkitystä voi olla esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaavalla ihmisoikeutta koskevalla artiklalla ja niiden sisältöä kehittävillä ihmisoikeustuomioistuimen päätöksillä. Näin etenkin silloin, kun siihen sisältyy tyhjentävä luettelo ihmisoikeuksien hyväksyttävistä rajoitusperusteista​."

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"Lakivaliokunnan tulee antaa dokumentoitu yksiselitteinen selvitys perusteluineen siitä mihin seikkoihin avioliittolaissa säädetyt avioliiton esteitä koskevat säännökset tosiasiassa perustuvat ja miksi kukin avioliiton esteistä olisi tarpeen nykyisen mukaisena (jos on tarpeen) muutoslain 156/2015 voimaan tulon jälkeen."

Ei todellakaan tarvitse nykyisen lakivaliokunnan antaa minkäänlaista selvitystä avioliiton esteiden perusteista.

Petteri Hiienkoski

Antiikin aikana pikkulapsilla ei ollut ihmisarvoa vaan heitä historiantutkijoiden mukaan hylättiin kadulle kuolemaan. Lapsilla ei ole äänioikeutta. He ovat aikuisten armoilla. Heidän etunsa jää aikuisten moraalisen vastuuntunnon varaan. Aikuisten yllyke on kuitenkin ajaa omaa etuaan, jolle osataan esittää älyllisesti mitä erilaisempia perusteluita.

YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen rikkominen on kuitenkin myös Suomen lain vastaista.

"Kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu" (3 § 1. kohta)

Sopimuksen noudattamista valvova YK-elin on jo aiemmin huomauttanut siitä, että sopimusta ja sen sisältöä tunnetaan huonosti.

"Lapsen oikeudet perustuslakiin!": http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari

#8. Toivon ja rukoilen, etteivät sateenkaariperheiden lapset koskaan joutuisi aitoavioliittolaisten armoille. Aito avioliitto -aloite polkee heidän oikeuksiaan.

Sukupuolineutraali avioliittolaki ei todellakaan heikennä lapsen etua. Se päinvastoin parantaa sateenkaariperheissä elävien lasten oikeuksia.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth

Jälleen muistutan, että ns. sateenkaariperheitäkin on useammanlaisia.

http://www.sateenkaariperheet.fi/index.php?item=68

Tässä kohden voisi johdonmukaisuuden nimissä kysyä mihin unohtuvat apilaperheet ja polyperheet kun sateenkaariperheiden lapsille halutaan avioliittolain kautta "oikeuksia". Vähintään, jos puhutaan "oikeuksista" (kenen hyvänsä, lasten tai aikuisten) olisi syytä tarkentaa mitä oikeuksia tarkkaan ottaen tarkoitetaan.

Tarvitseeko lapsi (sateenkaariperheen tai heteroydinperheen) lapsi sitä, että vanhemmat ovat "naimisissa"? Onko se lapsen oikeus? Mitä merkitystä sillä on lapselle, tarkkaan ottaen?

Tunnen useita heteropareja, jotka eivät ole naimisissa mutta heillä on lapsia. Lasten kannalta tällä ei ole merkitystä, jos suhde on vakaa ja perhe turvallinen. Mutta isä ja äiti läsnäolevana vanhempana on lapselle hyvin konkreettinen asia. Ei se mikä status ja nimi vanhempien suhteella on.

Mitä oikeuksia sateenkaariperheiden (kaikkien sateenkaariperheiden) lapset siis mielestäsi tarvitsevat, tällä hetkellä? Mitä heillä ei ole? Tämä pitäisi aina muistaa "oikeuksista" puhuttaessa. Ja myös konkretisoida asia selkeästi.
Nykyisin vain tuntuu olevan muodikasta (tai taktista) heitellä ilmaan yleisluontoisesti väitteitä "oikeuksien polkemisesta" ja luottaa sen synnyttämiin mielikuviin... :)

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Ootko tullut huomanneeksi, että koska kansalaisaloite KAA 2/2016 sisältää lakitekstin muotoon kirjoitetun lakiehdotuksen, jonka tarkoituksena on kumota avioliittolain muutoslaki 156/2015, niin eduskunta ei voi käsitellä aloitteen esitystä ehdotettua lakitekstiä laajemmassa muodossa?

Näin ollen ko. aloitteella ei voi kumota jo vahvistettua avioliittolain muutoslakia 249/2016 :)

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160249

Käyttäjän OutiMki kuva
Outi Mäki

Eduskunnan työjärjestyksen 40/2000 38 § mukaan ”Jos valiokunnassa valmistelevasti käsiteltävän lakiehdotuksen tai muun asian perustuslainmukaisuudesta tai suhteesta ihmisoikeussopimuksiin on epäselvyyttä, valiokunnan tulee pyytää asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalta”.

Perustuslain mukaan ihmisiä tulee kohdella lain edessä yhdenvertaisesti. Se tarkoittaa, että ihmisiä kohdellaan täsmälleen samojen sääntöjen mukaan. Tällä hetkellä molempien sukupuolien kohtelu on täsmälleen samanlaista. Muutoslaissa säännöt eivät ole kaikille miehille samat. Muutoslaissa säännöt eivät ole kaikille naisille samat. Tämä on fakta. Muutoslaissa kaikki esteperustelut on lainattu miesnaisparilta sovellettaviksi myös samaa sukupuolta oleviin pareihin, vaikka lain mukaan ihmistä on kohdeltava HÄNEN OMIEN ominaisuuksiensa mukaan eikä jonkun toisen.

Jos asiaa ei viedä perustuslakivaliokuntaan ja analysoida loogisesti, lakivaliokunta osoittaa pelkäävänsä asiallista käsittelyä. Joka oikeasti uskoo sukupuolineutraalin avioliittolain oikeutukseen ja loogisuuteen, uskaltaa kyllä antaa analysoida sen siten kuin eduskunnan työjärjestys ja asiallinen lainvalmistelu vaatii. Mutta joka ei uskalla, se on sisimmässään vakuuttunut, ettei muutoslaki kestää analyysia.

Timo Lehtonen

Eduskunnan lakivaliokunta on 16.11.2016 päättänyt lähettää Aito avioliitto -aloitteen perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi.
https://goo.gl/5AnvAB

Toimituksen poiminnat